(16.50 hodin)

(pokračuje Němcová)

Na závěr chci, pane předsedo, sdělit, že v rozpravě vystoupilo sedm poslanců, pětkrát - já se k nim přidávám - tedy šestkrát zazněl návrh na zamítnutí, dvakrát návrh na propuštění do druhého čtení. Děkuji v tuto chvíli za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní zpravodajce a dám tedy hlasovat. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, já se chci vyjádřit k jedné věci, kterou považuji za elementární slušnost. Jednak předsedající schůze - ať je jím kdokoliv - nemá co komentovat vyjádření kteréhokoliv poslance. Pokud tak chce učinit, nechť opustí stůl předsedajícího a nechá se vyměnit a přihlásí se do diskuse. To je pravidlo našeho jednacího řádu.

Druhá věc, na kterou chci upozornit, že zpravodaj vykonává funkci zpravodaje, a pokud směšuje své vystoupení ve sněmovně s funkcí zpravodaje, tak by měl zvážit, jestli vůbec může takovou funkci přijmout. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já nesouhlasím s vaším hodnocením a úvahy o tom, jestli kritizuji chování Poslanecké sněmovny - slušnost vůči tomu, kdo vystupuje. Prostě odmítám, že bych tyto věty nepoužíval.

Já vás odhlasuji na žádost některých poslanců. (Hlasitá odezva v sále.) Teď už bych vás neměl přihlásit vůbec a přerušit jednání. Ale pan poslanec Filip by mně také vysvětlil, že na to nemám právo podle jednacího řádu, jistě. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami a dám hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 (bouřlivý potlesk) ze 194 přítomných 101 hlasovalo pro zamítnutí, 93 poslanců hlasovalo proti. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Tím jsme projednali bod 59. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Hlásí se pan poslanec Tlustý, předseda poslaneckého klubu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Protože po projednání návrhu zákona o státním rozpočtu jsou šířeny různé interpretace a dezinpretace toho, co je to rozpočtové provizorium a jaké jsou jeho důsledky, navrhuji, aby na program naší schůze na pátek byl zařazen bod s názvem: "Hospodaření vlády během rozpočtového provizoria". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, nezlobte se, nerozumím, co z toho bezprostředně plyne. Vystoupíte vy k tomuto bodu se zásadním vystoupením jako předseda rozpočtového výboru, nebo žádáte vládu, aby vystoupila k tomuto bodu, nebo je potřeba tento návrh elementárním způsobem specifikovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nedomnívám se, že je třeba ho více specifikovat, protože název bodu říká, jaké je téma. Vystoupím k tomu přinejmenším já a všichni, kdo budou chtít vystoupit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo uvede tento bod, pane poslanče?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Předseda rozpočtového výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Může ho samozřejmě uvést i ministr financí - projevil zájem.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, ale vy jste nabídl, že uvedete tento problém. Ano, prosím, děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já mám pocit, že takto závažný bod prostě není možné předložit na pořad jednání, aniž by skutečně bylo řečeno, co má být obsahem toho bodu, jaké materiály se mají předložit a co má být hlavně cílem takového projednávání. Je to procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Pokud - podle jednacího řádu - nevznesou dva poslanecké kluby nebo příslušná menšina poslanecké sněmovny námitky. Já v tuto chvíli jménem příslušného počtu poslanců tyto námitky vznáším, tudíž tento návrh je nehlasovatelný. Bude-li si předkladatel toho návrhu přát, tak já mohu jmenovat postupně celý poslanecký klub sociální demokracie. Není v tom problém. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi Grossovi. Prosím pana poslance Pilipa.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedo, vážení kolegové. Já si myslím, že ten odsudek byl trochu příkrý. Já bych si proto dovolil - já vystupuji za klub - za klub Unie svobody - ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Musí to pan předseda Kühnl odsouhlasit. (Hlasitá odezva v sále.) Ano, pan předseda Kühnl kývá hlavou v souhlasném nebulharském stylu - doufám. Prosím, respektujme, že pan předseda - skoropředseda klubu vystupuje za klub. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Ivan Pilip:. Já bych rád jménem klubu Unie svobody navrhl bod programu a dal k tomu krátké vysvětlení. Rád bych navrhl bod programu, který by se jmenoval "Informace ministra financí o hospodaření státu v době rozpočtového provizoria". Krátké vysvětlení k tomuto bodu. Jde o to, že jaksi to, že Česká republika bude minimálně několik dní v rozpočtovém provizoriu, znamená určité dopady na hospodaření státu, já teď nemyslím ty zprostředkované, o kterých byla dlouhá diskuse, jestli to ovlivnilo - neovlivnilo rating republiky apod., ale vyplývá z toho, že není možné provést některé platby, např. zemědělské dotace - tuším, které jsou i přílohou zákona, že není možné provést.

Na druhou stranu už se v těch reakcích po schválení rozpočtu objevovaly interpretace, které jaksi se minimálně domnívám, že se nevztahují na dobu rozpočtového provizoria. A protože jde o závažnou věc, tak se domnívám, že by bylo možné, aby sněmovna byla krátce vystoupením pana ministra financí - řekněme v pátek během dopoledne - informována, které platby, přestože jsou navrženy v rámci vládního zákona, který jinak podle zákona o rozpočtových pravidlech republiky platí, které platby nejde provádět proto, že zákon nebyl schválen a je doba rozpočtového provizoria. Čili to je krátké vysvětlení. Já ten bod - nerozumím mu nikterak konfliktně - spíše jde o to, abychom byli všichni informováni, jestli je nebo není nějaká oblast, která skutečně nemůže být delší dobu financována díky tomu, že nebyl schválen státní rozpočet.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci, prosím pana ministra financí.

Prosím vás, poslouchejte se navzájem!

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já takový bod považuji za skutečně zbytečný. Poslanecká sněmovna přece před hodinou a něco kvalifikovaně rozhodla o tom, že si přeje rozpočtové provizorium, čili to znamená, že Poslanecká sněmovna ví, o čem hlasovala. Ví… (Dlouhotrvající silný potlesk v části sálu.) Ví, jaké jsou důsledky rozpočtového provizoria právě v tom technickém typu, který popisuje zákon o rozpočtových pravidlech republiky. A co se týče veřejnosti, pro tu vydá Ministerstvo financí dostatečně podrobnou tiskovou informaci. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, já jsem chtěl něco podobného navrhnout - že by Ministerstvo financí vydalo pro veřejnost elementární zprávu, že to neznamená, že jsou zastaveny všechny výplaty ze státního rozpočtu podobně, jak je to ve Spojených státech atd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP