(17.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Pane předsedo, já vás musím opravit. Poslanecký klub Unie svobody, eventuálně další poslanci mají právo požadovat tuto zprávu. Neznamená to, že mají nárok, aby ten bod byl zařazen do programu. Já myslím, že to víte stejně dobře jako všichni ostatní. Když budeme mluvit přesně, možná se vyvarujeme některých zjednodušení a zbytečné nervozity. Hovořit bude pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedo. Rád bych vaším prostřednictvím vzkázal poslaneckému klubu Unie svobody, že jsem dnes naposledy hovořil s nějakým novinářem někdy kolem 13. hodiny. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, myslím, že z toho nic nevyplývá. Fakt, v kolik hodin jste hovořil s novináři, není důležitý. To je opravdu jedno. Hovořit bude pan předseda Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, před chvílí jsem upozorňoval na jednací řád, ale přesto jsme se nápravy nedočkali. Budu citovat § 58 odst. 5: Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení schůze. Vzhledem k tomu, že to předseda této Poslanecké sněmovny zásadně nedodržuje a trvá na tom, že to dodržovat nebude, žádám tuto sněmovnu procedurálně, aby rozhodla o jeho odvolání z řízení schůze na dnešní odpoledne.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Já o tomto procedurálním návrhu dám neprodleně hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh, abych byl neprodleně odvolán z řízení schůze, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 z přítomných 190 poslanců 72 hlasovalo pro, 70 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Kdo se dále hlásí? Předseda poslaneckého klubu poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolil bych si, pane předsedo, dámy a pánové, k diskusi o rozpočtovém provizoriu dodat jediný fakt. Česká republika podle rozpočtového provizoria hospodařila několik týdnů na začátku letošního roku. Žádná katastrofa, pokud vím, nenastala. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Já oznamuji, že přistupujeme k bodu

 

60.
Vládní návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých dalších zákonů
(zákon o registračních pokladnách)
/sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, za prvé bych rád konstatoval, že jsem rád, že se sněmovna vrací ke svému normálnímu programu.

Pokud jde o návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých dalších zákonů, který dnes předkládám z pověření vlády, základním faktorem, který je motivem vlády k předložení tohoto zákona, je cíl spočívající v omezení možností pro daňové úniky u daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Návrh předpokládá evidenci zdanitelných příjmů prostřednictvím registračních pokladen, které budou obsahovat fiskální paměť, budou certifikovány na základě postupů definovaných Ministerstvem financí, a tím zlepší dílčím, leč velmi významným způsobem nejen daňovou, ale obecnou platební disciplínu v České republice.

Na rozdíl od do jisté míry poplašných zpráv, které o tomto návrhu zákona bývají někdy šířeny, kdy se říká, kolik obchodníků to postihne jako určitá tvrdost, musím konstatovat, že již v současnosti zhruba 80 % maloobchodního obratu prochází prodejci či prodejnami, kteří disponují registračními pokladnami, neboť každý dobrý obchodník potřebuje mít dobrý přehled o tom, jaké má ve svém závodě tržby a jakým způsobem jsou rozděleny, čili zavedení registračních pokladen se bude týkat poměrně malého okruhu obchodníků, zejména ale těch, u kterých máme notorické důvody se domnívat, že krátí tržby ve svých daňových přiznáních nebo v jiných dokumentech účetní povahy.

Země, které přijaly tento systém zejména v prvních letech jeho existence, zaznamenaly výrazný disciplinující dopad na fungování tržních vztahů a daňových vztahů. Speciálně bych v této souvislosti jmenoval Slovenskou republiku a také Italskou republiku, což jsou dvě země, které byly inspirací pro vládu a pro Ministerstvo financí při přípravě návrhu tohoto zákona.

Chtěl bych říci také to, že návrh zákona byl velmi poctivě a složitě diskutován v Radě hospodářské a sociální dohody. Rozhodující část sociálních partnerů návrh tohoto zákona podpořila. Doporučuji jej Poslanecké sněmovně a prosím, aby byl propuštěn do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych otevřel zpravodajskou zprávu k dalšímu zákonu, který bych nazval jedním z dalších experimentů současné vlády. Pokud jde o vládní návrh zákona o registračních pokladnách, sněmovní tisk 444, jedná se o zcela novou právní normu, která by měla zahájit boj proti krácení daňových příjmů. Podle mého názoru bohužel pouze měla, protože podle tohoto zákona toho nelze docílit.

Pokud jde o dopad do státního rozpočtu, podle předloženého materiálu je vám jistě známo, že přínos do státního rozpočtu by měl činit 1,8 až 4,7 miliardy Kč. Zavedením registračních pokladen by se měl zlepšit výběr daní od fyzických osob.

Naproti tomu by mělo dojít ke snížení příjmů místních rozpočtů, vyplývajícímu z uplatnění nutných nákladů na pořízení registračních pokladen ve výši 3 - 10 miliard Kč, to znamená v daňovém výnosu řádově 1,8 až 4,2 miliardy Kč. Doufám, že shoda je zde čistě náhodná, a nikoliv jen proto, aby konečné náklady byly minimálně nulové.

Dalším nákladem jsou výdaje Ministerstva financí, které by pro první rok zavedení tohoto zákona měly činit řádově 650 milionů Kč a pro další léta 260 milionů Kč ročně. Tolik k základním finančním nákladům.

Další důležitou informací, která by měla zaznít ve zpravodajské zprávě, je to, že podle tvrzení důvodové zprávy i podle mého názoru tato právní norma není v rozporu s Ústavou ČR a s Listinou základní práv a svobod, a tím pádem může být projednávána.

Co samotný sněmovní tisk obsahuje? Je to vlastní zákon a dále jsou to změny následujících zákonů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP