(18.30 hodin)

(pokračuje Bendl)

Jelikož se k mé velké lítosti nepodařilo domluvit konsensus, který by při nešťastném prstenci, který vyšší územně samosprávný celek střední Čechy představuje, který by definoval sídlo kraje jinam - tím mám na mysli někam do středních Čech - dovoluji si požádat sněmovnu o souhlas se stažením mých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O vašem návrhu nechám hlasovat neprodleně, protože se jedná o záležitost procedurálního charakteru. Poté bude hovořit pan kolega Václavek.

Máme zde žádost o stažení pozměňovacích návrhů obsažených pod písm. A, a to všech. Pardon, pan kolega Kučera starší má námitky. K této záležitosti se tedy vysloví fakticky pan kolega Kučera st.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Chci jenom upozornit pana poslance Zárubu, že pokud bychom prohlasovali návrh kolegy Bendla, tak v jeho pozměňovacím návrhu B pod č. 2 je uvedeno: doplnit podle varianty, kterou přijme Poslanecká sněmovna u návrhu poslance Bendla. V tomto případě by to padlo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím si, že toho si každý bude vědom při podpoře či nepodpoře návrhu na stažení návrhů pana kolegy Bendla. (Šum v jednací síni.)

Prosil bych o klid v jednacím sále. Nevím, co se to tady dneska děje, ale je skutečně velice obtížné v této atmosféře pracovat, a to ani ne tak pro mne, jako především pro stenografy. Opravdu bych poprosil o alespoň částečné zklidnění atmosféry v tomto sále.

S faktickou připomínkou se hlásí pan kolega Záruba. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Děkuji, pane předsedající. Řekl bych jenom jednu faktickou připomínku k mému pozměňovacímu návrhu. Pokud bude stažen návrh pana kolegy Bendla, nechť tedy v bodu 2 by bylo: Středočeský kraj se sídlem Praha.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Myslím si, že toto zcela jasně by byla legislativně technická úprava vyplývající z přijetí návrhu na stažení návrhů pana kolegy Bendla.

 

Nechám nyní hlasovat o návrhu na stažení pozměňovacích návrhů pod písmenem A.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 263. Kdo je pro návrh na stažení těchto pozměňovacích návrhů, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 190 pro hlasovalo 144, proti 16.

 

Nyní bych tedy ještě pro formu zopakoval, že pan kolega Záruba v rozpravě ve třetím čtení před tímto hlasováním zpřesnil svůj pozměňovací návrh. Není-li námitek proti takovéto interpretaci vystoupení pana kolegy Záruby, v tomto znění bychom hlasovali o jeho pozměňovacím návrhu.

Nyní bude hovořit pan kolega Jiří Václavek v rozpravě ve třetím čtení. Prosím.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, zřejmě mou vinou došlo k rozdílu mezi stenografickým záznamem a písemným materiálem, který jsem odevzdal.

V pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem E č. 1 patří za text: hlavní město Praha uvést: vymezené územím hlavního města Prahy, a pod bodem 8 u Jihomoravského kraje není uvedeno sídlo. Patřilo tam: sídlo Brno. V písemném materiálu jsem to měl, ústně jsem to zřejmě na mikrofon neřekl.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je námitek proti tomu, že jde o legislativně technickou úpravu v obou případech? Námitek není, je to tedy akceptováno jako legislativně technické úpravy.

Chce ještě někdo vystoupit v rozpravě v třetím čtení? Ano, vystoupí pan kolega Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolil bych si doplnit ještě jednu maličkost, která se týká legislativní úpravy, a to nesouladu především mezi stenozáznamem a návrhy u pánů poslanců a navrhovatelů Václavka, Kohlíčka a Kučery st. Upozorňuji, že ve stenozáznamu bylo zjištěno, že není v článku I. uvedena úvodní věta, a vzhledem k tomu, že úvodní věty jsou možné různé, bylo by třeba, aby uvedení navrhovatelé upřesnili uvozující větu, která začíná: Na území České republiky se zřizují... atd. Stačí, bude-li řečeno, že jejich přáním jest, aby uvozující věta byla dejme tomu ve stejném smyslu, jako je v původním návrhu předkladatelů pánů poslanců Koudelky, Václavka a dalších.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za upozornění. Prosím tedy, aby kolegové, kteří tento pozměňovací návrh v rozpravě ve třetím čtení - takovéto zpřesnění - uvedli, pokud s tímto stanoviskem zpravodaje souhlasí. Nejprve pan kolega Kučera st.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Ano, souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili formálně toto proběhlo. Není námitek proti legislativně technické úpravě? Není tomu tak.

Nyní pan kolega Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Rovněž souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: I kolega Václavek toto učinil. Nyní pan kolega Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Rovněž souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Táži se, je-li námitek, že jde o legislativně technické záležitosti. Námitek není.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Ne, rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Chce před hlasováním o pozměňovacích návrzích vystoupit pan navrhovatel se závěrečným slovem? Má na něj právo. Pan kolega Koudelka bude hovořit, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, nebudu příliš zdržovat.

Domnívám se, že všechny argumenty, které byly relevantní k projednávání tohoto návrhu zákona, již byly dány. Nicméně myslím si, že je dobré se věnovat tomu, že sám jsem byl konfrontován s postoji mnohých poslanců, kteří mně tvrdili, že před dvěma roky, kdy byl přijímán ústavní zákon o zřízení krajů, byli pro menší počet krajů, byli pro počet osm, nicméně když již jednou byl nějaký počet krajů stanoven, že nechtějí tuto otázku znovu otevírat.

My jsme tuto otázku otevřeli a domníváme se, že je ještě čas změnit počet krajů, i když samozřejmě podle počtu pozměňovacích návrhů výčet nemusí být totožný s tím výčtem, který dali původně navrhovatelé do sněmovního tisku. Domníváme se, že každý počet krajů, který bude menší než současný, bude lepší, a čím více kraje samosprávné budou totožné s kraji soudními nebo i s kraji podle státní správy, podle vojenských krajských úřadů, podle krajského hygienika atd., že to bude jednotnější dělení České republiky a že tento princip je v zásadě správný.

Také se domníváme, že čím více krajů bude totožných s tzv. NUTS 2, tak i to je princip správný, protože je jenom otázkou času, kdy se na úrovni NUTS 2 budou vytvářet, ať už se budou nazývat jakkoliv - dneska jsou to koordinační skupiny - orgány, které nakonec přivedou tento stát k další úrovni veřejné správy.

Chtěl bych upozornit, že i v návrhu zákona o krajích se již hovoří o tom, že krajská zastupitelstva volí své zástupce v tzv. regionech soudružnosti. To není nic jiného než další úroveň veřejné správy na úrovni NUTS 2.

My se tohoto chceme vyvarovat. Domníváme se, že členění České republiky by mělo být jednotné nejenom dovnitř, to znamená z hlediska samosprávy, státní správy a soudnictví, ale i navenek, to znamená, že by regiony měly být totožné s tzv. evropskými regiony, které budou přijímat převážnou část strukturálních územních dotací. Proto podáváme tento návrh a myslíme si, že není pozdě.

Chtěl bych se tedy obrátit především na ty poslance, kteří nevznesli žádný věcný argument proti tomuto návrhu zákona, pouze říkají, že před dvěma roky byli pro osm krajů, ale dnes již pro to nejsou, protože se bojí otevírat tuto otázku. Domnívám se, že jestliže tuto otázku neotevřeme dnes, kdy s tím nejsou spojeny ještě žádné finanční náklady, že je pouze otázka času, protože reforma veřejné správy není jednorázový proces, ale průběžný, kdy bude znovu tato otázka otevřena, protože vytvářet, rušit okresy, které tady fungují, a vytvářet regiony soudružnosti, vytvářet koordinační skupiny na NUTS 2 pokládáme a priori za drahé, zbytečné a špatné. Teď je ještě čas tuto chybu napravit.

Děkuji. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP