(19.10 hodin)

(pokračuje David)

Chci tím pouze konstatovat, že ministr má jako nástroj pro odborné rozhodování podobných případů právě ústřední znaleckou komisi, která má posoudit, zda je podezření, jestli v daném případě došlo nebo nedošlo k odbornému pochybení, které se v některých případech charakterizuje jako postup non lege artis. Zde se jednalo o 12 případů, z toho v deseti případech se jednalo o postup, kde bylo konstatováno, že nebyl v souladu se správnou praxí, a v jednom případě byl výslovně označen za postup non lege artis s následkem smrti. Čili takový byl závěr komise.

Komise dále ministrovi doporučila odvolání přednosty s tím, že bude jmenován přednosta na dobu neurčitou. Tomuto doporučení ústřední znalecké komise jsem vyhověl. Dále bylo doporučení, aby případ byl předán orgánům činným v trestním řízení. K tomu došlo s tím závěrem, jak zde konstatoval pan poslanec Janeček.

Přirozeně, že je možné dále mít pochybnosti. Případ by mohl rozhodnout soud, pokud by se někdo na soud obrátil.

Pokud, a to je myslím jádrem problému, je tu otázka, zda bylo na místě odvolání přednosty chirurgického oddělení, s tím, že se někdo může zabývat otázkou, zda případ byl řádně posouzen, pak musím říci, že by patrně nebylo vhodné s ohledem také na laickou veřejnost, aby v případě, kdy se veřejně dlouhodobě hovoří o tomto pochybení a jestliže pochybnosti o správnosti postupu vyjádří i ústřední znalecká komise, aby přednosta setrvával ve své funkci. Dohodl jsem se tedy s panem ministrem Zemanem a pana přednostu jsme z funkce odvolali. Chtěl bych konstatovat, že pan přednosta, pokud jsem informován, se hlásí do výběrového řízení.

Domnívám se tedy, že v tomto případě nedošlo k pochybení. Je však možné, že odpověď, kterou dostal pan poslanec Janeček, nebyla zcela jasná, jednoznačná, zcela nepochybně srozumitelná. Čili jsem zde uvedl doplnění této informace.

Pokud se jedná o členy komise, není obvyklé, aby se zveřejňovala jejich jména, nicméně můžeme zde podle mého soudu diskutovat o tom, zda je na místě nebo není na místě zveřejňovat jména členů komise. Připouštím, že v tomto případě jsem jména členů komise nezveřejnil, a to proto, že již od samého počátku pan profesor Pelikán se dožadoval získání seznamu členů komise, a já mám za to, že tak činil proto, aby mohl členy této znalecké komise ovlivňovat v jejich rozhodování. Pokládal jsem tedy za vhodné tato jména nezveřejnit, aby toto nebylo umožněno.

Toto své podezření opírám i o skutečnost, že pan profesor Pelikán sám podle vlastního konstatování obešel řadu odborníků a dožadoval se vyslovení různých dobrozdání, různých posudků apod., tak aby se z případů, které byly posuzovány, vyvinil.

Chtěl bych v té souvislosti konstatovat, že v žádném případě nemůžeme dospět k definitivnímu závěru, zda k pochybení došlo nebo ne, to může učinit pouze soud, takže z titulu své funkce jsem užil nástroje, který mám k dispozici.

Konstatovalo se, že závěr nebyl zveřejněn. Já se domnívám, že není vhodné, aby závěry ústřední znalecké komise byly vždy zveřejňovány. Přirozeně souhlasím s názorem, že by neměly být tajné a měly by být k dispozici alespoň odborné veřejnosti podle zásady, že mrtvý učí živé. V tomto případě bych chtěl říci, že je tu dostupný závěr, mohu ho předat panu poslanci, kde jsou, tak jak pan poslanec konstatoval, začerněna jména a rodná čísla, takže osoby jsou ztíženě identifikovatelné. A také samozřejmě data úmrtí apod.

Opakovaně se konstatovalo, že tento závěr nemá náležitosti. Náležitosti závěru ústřední znalecké komise nejsou nikde definovány, jaké mají být, a já bych chtěl říci, že tento závěr není dokument běžné povahy, je to pouze část dokumentu. Částí dokumentu, který je zápisem z jednání ústřední znalecké komise, a zápis sám veškeré náležitosti má. Závěr již jako část dokumentu je nemá.

Tento závěr jsem poskytl řediteli Fakultní nemocnice v Ostravě, protože jsem měl za to, že je správné, aby se seznámil s tímto dokumentem. Jinak v úpravě, jak zde bylo konstatováno, ho mohu předat nejenom panu poslanci Janečkovi, pokud ho nemá, ale z jeho sdělení jsem nabyl dojmu, že ho má, ale mohu ho přirozeně předat např. i oné vyšetřovací komisi, pokud vůbec začne pracovat, neboť má dospět k závěrům do konce kalendářního roku.

Mám za to, že jsem nyní odpověděl ne-li na všechny, tak alespoň na téměř všechny dotazy, které zde byly vzneseny, s tím, že jsem připraven samozřejmě, bude-li další otázka, odpovědět na zbylé dotazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zdravotnictví panu Ivanu Davidovi. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já samozřejmě nechci rozebírat situaci nějak hlouběji, ale myslím si, že by pro příští praxi bylo dobré říci si, jak vlastně komise má postupovat, neboť vyhláška, která hovoří o komisích, hovoří zcela jednoznačně, že ministr zřizuje ústřední znaleckou komisi ke každému jednotlivému případu. Jestliže se zde jedna komise zabývala 12 případy, nebo možná více případy, jednoho lékaře, vypadá to, že tím případem se rozumí onen lékař, a nikoli pochybení. Možná že tu věc by bylo dobré vysvětlit a říci si, zdali skutečně oním případem se rozumí jednotlivé pochybení, nebo zdali se tím rozumí jeden případ. Říkám, že vyhláška hovoří naprosto jednoznačně o každém jednotlivém případu, kdy má být taková ústřední znalecká komise ustavena.

Náležitosti o tom, zdali je vhodné či není vhodné zveřejnit průběh choroby a nález - já se domnívám, že to není nic nestandardního, protože v kterémkoli lékařském časopise najdete kazuistiky, kde jsou počáteční písmena jména, příjmení pacienta, dokonce tam bývá někdy i rok narození, pokud je to pro stanovení diagnózy a průběh léčení důležité, takže se domnívám, že není čeho se obávat, pokud by případy byly zveřejněny, protože lékařské časopisy jsou takových popisů plné.

Proto mě trochu překvapilo, že tady se tomuto ministerstvo vyhýbá, ale říkám, nechci teď věc nějak rozebírat příliš do hloubky. Myslím si, že pro příští případy, až ministr bude ustanovovat ústřední znaleckou komisi, že by si měl vyjasnit, zdali to má být komise pro případ jednoho lékaře, nebo skutečně pro každé jednotlivé pochybení atd. Byl bych rád, kdyby se doplnila odpověď na interpelaci možná i o tyto formální věci. Pokud bude sněmovna usnášeníschoponá, tak bych požádal o odpověď na interpelaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP