(19.20 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Pan ministr Ivan David.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Souhlasím s tím, co tady řekl pan poslanec Janeček, pokud se jedná o znění vyhlášky. Tam samozřejmě nemůžeme být ve sporu. Vyhláška skutečně stanovuje, že komise má být ustavena ke každému jednotlivému případu, ale není definováno, co je tím jednotlivým případem. Čili v tomto smyslu je komise nejednoznačná.

Nakonec souhlasím i s tím, že můžeme ironicky chápat jako případ právě případ toho, kdo je obviňován z onoho postupu nebo podezření z postupu non lege artis. Chtěl bych říci, že pan přednosta chirurgické kliniky velmi lpěl na této formální náležitosti, to znamená na komisi ke každému jednotlivému případu. Soudím, že tomu tak bylo především proto, že chtěl, aby se vyšetření celé záležitosti zdrželo, ale to je samozřejmě moje spekulace.

Jinak se domnívám, protože vyhláška tak nepraví, že jsme mohli formálně dát zadost takové možné námitce tím, že bychom ustanovili 12 ústředních znaleckých komisí, které by měly úplně stejné složení a zabývaly by se stejnými případy, tak jako tomu bylo zde těmi jednotlivými případy, ale v tom případě by byla záležitost nezpochybnitelná. Pokládal bych to ovšem za naprosto formální záležitost.

Pokud se jedná o konstatování, že v časopisech se běžně kazuistiky uvádějí s počátečními písmeny, za prvé si nejsem jist, jestli je to vhodné, protože některá počáteční písmena nebo jejich spojení je tak neobvyklé, že se dá usoudit, o kterého pacienta se jedná. Nemyslím, že by to byla správná praxe. Kromě toho odborné časopisy jsou zaměřeny na odbornou veřejnost, zpravidla jen její část, několik stovek čtenářů v podmínkách ČR. Setkal jsem se opakovaně s dopisy pozůstalých po zemřelých, o kterých se psalo v souvislosti s jinými skandály, např. Vrchlabí, kdy si pozůstalí stěžovali, že se píše o jejich příbuzných a že je to vůči nim velmi necitlivé. Čili je to záležitost, která je sporná, a já se domnívám, že obecná veřejnost by neměla být informována o větších podrobnostech, než je na místě. Dokonce bych šel tak daleko, že si nejsem jist, zda vůbec je vhodné příliš popularizovat tyto informace, protože mám za to, že ministerstvo by mělo dbát na to, aby věci byly dány do pořádku v mezích jejich kompetencí, a nikoli aby se o nich psalo co nejvíce, protože tím je laická veřejnost velmi znejistěna. Podle ankety, kterou jsem si přečetl v Moravskoslezských novinách, děsil bych se takového postupu, protože někteří pacienti konstatovali, že by ostravskou Fakultní nemocnici nevolili, a to čistě na základě toho, co se dočetli v novinách, a to přesto, že riziko nesprávného postupu je v této nemocnici zhruba stejně minimální jako v kterékoli jiné nemocnici.

Myslím, že s laickou veřejností je potřeba pracovat velmi citlivě a informovat ji obezřetně tak, aby byla upozorněna na skutečnosti, ale nikoli zděšena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví panu Ivanu Davidovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, uzavírám rozpravu a rozumím tomu tak, že pan kolega Janeček trvá na svém negativním stanovisku. Dobře.

Musím vás teď odhlásit. Budu zoufale gongovat a modlit se za to, aby dorazil příslušný počet poslanců. Odhlašuji vás, protože počtu 77 poslanců bychom nedosáhli zcela určitě. Prosím, aby ti z vás, kteří zde jste - a vidím posily, z čehož mám neobvyklou radost - se šli zaregistrovat. Posily zase tak velké nebyly. Prosím kolegy a kolegyně, kteří pracují v přilehlých místnostech, aby dorazili do jednacího sálu. Ještě deset. Prosím i těch několik, kteří nepracují, aby sem dorazili. Domnívám se, že vláda procentuálně je zde zastoupena srovnatelně s Poslaneckou sněmovnou. Takže prosím ještě tři.

Fakticky pan kolega Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, zbytku sněmovny, chtěl bych upozornit, že 133 poslanců hlasovalo pro jednání do 21 hodin. Kde jsou? Požádám o nový bod a přečteme je jmenovitě. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, to bychom mohli dělat. Prosím o zaregistrování. Doufám, že na tomto počtu se neustrneme. Je to výborné, prosím o zaregistrování všech, kteří dorazili. S rezervou to zvládneme.

Takže nechám hlasovat o návrhu na nesouhlasné usnesení Poslanecké sněmovny, resp. usnesení, které by znělo: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na písemnou interpelaci pana poslance Janečka."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 277. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 76 pro 19, proti 41.

 

Tím jsme projednali interpelaci na pana ministra Davida. Přicházíme k interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Eduarda Zemana. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Eduard Zeman odpověděl na interpelaci poslance Petra Matějů ve věci korupce při přijímacím řízení na vysoké školy. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 410.

Táži se pana kolegy Matějů, jestli chce vystoupit. Je tomu tak. Hovoří pan kolega Petr Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a vážený pane ministře, především bych chtěl uvést na pravou míru sdělení předsedy Poslanecké sněmovny na úvod minulých písemných interpelací, kdy sdělil, že jsem ho informoval o tom, že jsem neobdržel vaši písemnou odpověď. Sděluji tedy, že jsem ji obdržel se zpožděním a přijal jsem vaši omluvu s tím, že jsem byl informován o tom, že to bylo nedopatření spíše administrativního charakteru.

Pokud jde o moji reakci na vaše odpovědi, dovolím si stručně nejprve zrekapitulovat obsah mé interpelace pro ty, kteří ji nečetli a pravděpodobně nečetli ani vaši odpověď. Velmi stručně.

Především jsem uvedl, že podle § 37 a 38 zákona 111 o vysokých školách Ministerstvo školství může přimět orgány veřejných škol, aby se řídily zákony a příslušnými normami např. tím, že může pozastavit výkon působnosti těchto orgánů nebo výkon této působnosti veřejné vysoké škole prostě odejmout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP