(19.40 hodin)

(pokračuje Matějů)

Ale nemůžeme si situaci usnadnit tím, že řekneme, že dnes už je to 35. Nikoli. Teď je to 22 procent. A já považuji tento údaj za klíčový při debatě o tom, zda na vysokých školách se vyskytuje nebo nevyskytuje prostor pro korupci. Ve chvíli, kdy je něco vzácné, je to automaticky předmětem aspoň snah o korupci. Dělejme všechno pro to, aby vysokoškolské vzdělání nebylo vzácným statkem. Vím, že stát na to nemá příliš prostředků, ale je řada mechanismů, jak otevřít vysoké školy bez dramatického zvýšení čerpání ze státního rozpočtu.

Dále jsem se vás ptal, co konkrétně hodlá ministerstvo udělat pro soustavné zjišťování kvality přijímacích zkoušek. Už jsem řekl, že má v ruce dokonalý nástroj: zákon. Zákon, který říká: zveřejňujte, posílejte zprávy o průběhu přijímacích řízení, včetně statistických ukazatelů. Před chvílí jsem uvedl, jak jednoduché je elementární statistickou analýzou ukázat, zda se rovné šance naplňují nebo nenaplňují. Když mi tyto zprávy poskytnete, do tří týdnů vám dám odpověď na otázku, na kterých vysokých školách, alespoň podle statistiky, nedochází k naplňování tohoto principu.

Je mi líto, že tato debata probíhá možná pod dojmem, že jde o získávání politických bodů. Ujišťuji vás, pane ministře, že bych byl radši, kdybychom společně seděli s odbornou komisí a dávali dohromady návrh standardizace přijímacích testů na vysoké školy. Cítím bohužel, že je obrovský odpor proti tomu, k tomuto opatření sáhnout. Možná proto, že v tuto chvíli se nabízí jako řešení, že by to prováděly určité soukromé firmy. Kdyby tady existovala kvalitní státní instituce, která to bude provádět, já zvednu ruku pro to, aby to dělala ona. Ale ona tady není.

Já bych z tohoto důvodu chtěl navrhnout usnesení, že nesouhlasím s odpovědí na moji písemnou interpelaci a že žádám, aby ministerstvo školství poskytlo výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu zprávy o průběhu testování na vysokých školách - buďto ke statistické analýze, kterou provedeme tak, že požádáme experty, nebo aby byly tyto analýzy provedeny přímo na ministerstvu školství. Já bych potom to usnesení formuloval přesněji. To by bylo zatím z mé strany vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Matějů. Pane kolego, já vás musím upozornit, že v tomto bodě - v písemných interpelacích - lze předkládat pouze souhlasné či nesouhlasné usnesení. To doprovodné bohužel není možné. (Navrhovatel souhlasí.) Vyjasnili jsme si to. Rozprava je otevřena. Táži se, kdo se hlásí. Vystoupí ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR pan Eduard Zeman. Prosím, pane ministře, přistupte k řečništi.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, ne že by mě překvapilo, že pan poslanec nesouhlasí, vcelku jsem to očekával, i když jsem se snažil, aby odpověď byla maximálně zevrubná. Zakopaný pes je asi totiž v něčem jiném. Zakopaný pes je v souboji o to, zda řešením pro vysoké školy je státní program, tak jak ho představuje koncepce rozvoje resortu školství, anebo zda základním řešením je to, co se prosazovalo až do přijetí současně platného zákona, tj. zavedení školného. V tom je zakopaný pes a tam je klíč toho, proč pan poslanec Matějů nebude souhlasit.

Pokud jde o konkrétní věci zde zmiňované, pan poslanec se dožaduje, aby byly analyzovány příčiny. Sám si odpovídá, že analýza proběhla, čili se domnívám, že ta část mé odpovědi, kde konstatuji, že analýza proběhla, asi nemůže být v tomto směru jednoznačně odmítána, protože pan poslanec to sám svým vystoupením potvrzuje.

Nejsem v tuto chvíli schopen zřetelně a kvalifikovaně odpovědět na otázku, zda jsem se seznámil s originálem, tak jak ho zpracovala matematicko-fyzikální fakulta, nebo pouze komentářem zpracovaným právnickou fakultou, protože jsem se seznámil s materiálem, který mi byl předán Karlovou univerzitou. Přiznávám se, že v tuto chvíli skutečně nevím, o kterou verzi z tohoto hlediska mohlo jít, ale slibuji panu poslanci, že si to ještě jednou projdu a tuto informaci mu poskytnu. Včetně toho, že pokud jsem měl k dispozici pouze text zpracovaný právnickou fakultou, vyžádám si původní originál.

Pokud jde o to, že MŠMT má dát k dispozici onu původní analýzu, já bych rád pana poslance upozornil, že v jeho námitkách je jistá důležitá procesní vada. Zákon 111 říká, že vysoké školy, o kterých tu jednáme, jsou veřejnoprávní instituce, a žádost parlamentního výboru se v tomto případě má obracet vůči vysokým školám, ne ministerstvu. Ministerstvo z tohoto hlediska není zodpovědným a nadřízeným orgánem vysokých škol ani z hlediska smyslu zákona, čili není povinností ministerstva školství poskytovat tyto analýzy, i když to, co máme, rád panu poslanci poskytnu, tak jako jsem mu to poskytl již předtím v přílohách své odpovědi. Ale některé věci ze mě nevymůže prostě pro to, že já mám tyto věci dostupné jenom potud, pokud mi je vysoká škola dá. Jinak je ze zákona zodpovědná vysoká škola.

Souhlasím vcelku s konstatováním, že testy nejsou objektivní. Nejsou ovšem objektivní ani ty testy, které zde pan poslanec Matějů nepřímo hájil, tzn. texty nadace SCIO. Znám analýzy, které zase naopak zpochybňují velmi výrazně jejich výsledky. Ostatně tedy jediné a bezkonkurenčně v dané chvíli vysokým školám nabízené a za poměrně vysoké sumy, které by z tohoto hlediska vysokým školám záležitost poněkud prodražily, ale o tom tady nehodlám diskutovat, je to starostí vysokých škol, ne mou, zda si tyto analýzy objednají od svých odborných pracovišť, nebo zda si je koupí od nadace SCIO.

Nezpochybňuji nijak tvrzení o rozdílu jednotlivých skupin, kde naděje na úspěšnost byly rozdílné. Po celou dobu své poslanecké i ministerské činnosti se neustále s rektory a s děkany bavím o tom, že jejich testy nejsou objektivní, že je to systém, který by mohli klidně nahradit losováním papouškem anebo systémem, že berou všechny syny zrzavých matek. Doufám, že se mi alespoň částečně daří - zejména právě pod vlivem této aféry - tlačit pány rektory a děkany k tomu, aby se nad věcí zamysleli, aby trochu opustili určitou sebejistotu, kterou vysoké školy v tomto projevovaly, že jejich testy jsou dokonalé a nezpochybnitelné. Čili nejsem v tomto případě rozhodně v rozporu s panem poslancem, spíš bych znovu jenom připomněl, že některé věci by bylo asi vhodné vymáhat na vysoké škole.

Je tady trochu zvláštní, když liberální poslanci co chvíli upadají do těch rozporů, kdy na jedné straně obviňují stát z přehnaného etatismu a zasahování do kdečeho, prosadí se zde zákon, který státu v podstatě v tomto jeho pravomoci velmi zásadním způsobem omezuje, a pak se na státu vyžaduje, aby byl Bohem všemohoucím a zasahoval i tam, kde ho zákon k ničemu takovému neopravňuje.

Velmi se obávám, že i kdybychom byli zasáhli, byla by interpelace zněla jenom v obráceném gardu: jak to, že jsme si dovolili překročit zákon a zasahovat.

Hluboce nesouhlasím s interpretací čísel, která pan poslanec Matějů uvádí jak zde, tak jinde. Jeho tvrzení o tom, že má čísla jsou nepravdivá, je tvrzení přinejmenším opovážlivé. Má čísla se opírají o veřejně publikované ročenky, o výroční zprávu resortu publikovanou ÚIV atd. Čili jeho tvrzení, že má čísla jsou nepoctivou hrou, považuji skutečně za dost opovážlivou zpupnost.

V tom případě bych chtěl slyšet, o co se opírají čísla pana poslance, zda on má jiné soukromé zdroje, které vycházejí z nějakého jiného počítání. Jinak bych zde také připomněl, že vyšší odborné školy, ať se to panu poslanci líbí nebo nelíbí, do terciálního vzdělávání patří, protože terciální vzdělávání se počítá od čehokoliv nad maturitou, a to nepochybně vyšší odborné školy jsou.

Stran těch čísel jsme se střetli již v tisku a ve spoustě jiných věcí, protože čísla pana poslance jsou vždy zásadně jiná a zatím jsem - na rozdíl od toho, že já uvádím zdroje svých čísel - nezjistil, jaké jsou zdroje čísel pana poslance. To je přibližně všecko. Jsem si vědom, že pana poslance zcela jistě neuspokojím ani příslibem, že všechny materiály, které ministerstvo k dispozici má, mu poskytne. Pan poslanec má samozřejmě právo nesouhlasit s čímkoli na světě, včetně s tím, že země se točí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP