(20.30 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Že jedním z našich legitimních partnerů jsou i nevládní neziskové organizace, je jasné, a to, že se některému hnutí např. nelíbí moje kroky, které činím v případě diferencovaných zásahů v prvních zónách Šumavského národního parku, je o demokratickém dialogu. Je zde komunikace se všemi partnery, kteří k tomu mají co říci, ať už z té, či oné strany. Teprve z toho pak mohou vycházet taková řešení, takové postupy, které nakonec, a tím chci uzavřít své vystoupení, získají ocenění např. v Bruselu.

Jestliže podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj byla naším partnerem při naší návštěvě v Bruselu předminulý týden a její prezentace se setkala s velkým úspěchem, který přímo sama tak označila paní komisařka odpovědná za direktorát životního prostředí, je to o tom, že Ministerstvo životního prostředí komunikuje s výrobní či hospodářskou sférou a že to má svůj význam a výsledky. To jsou jenom dvě velmi stručná vysvětlení ke zpravodajské zprávě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi životního prostředí panu Miloši Kužvartovi. V rozpravě bych jenom zopakoval návrh, který přednesl pan zpravodaj, na vzetí na vědomí této zprávy. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o životním prostředí ČR v roce 1998."

 

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 74 pro vyslovilo 51, proti nikdo (v hlasování číslo 283).

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 103.

 

Přistupujeme k bodu č. 93, který podle mých poznámek nebyl vetován. Děkuji ministrovi i zpravodaji panu poslanci Drdovi.

 

Dalším bodem je

 

93.
Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí 1999
/sněmovní tisk 368/

 

Podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o NKÚ, ve znění pozdějších předpisů, je povinna Česká exportní banka, a. s., Praha, podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informace o zvýhodněném financování. Informaci projednal rozpočtový a hospodářský výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako tisky 368/1 a 368/2.

Prosím, aby nejprve vystoupil zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Patočka. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Rozpočtový výbor informaci o zvýhodněném financování projednal na své 20. schůzi a přijal usnesení č. 164, ve kterém vzal na vědomí informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za I. pololetí 1999 a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování za I. pololetí."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Patočkovi. Nyní bude hovořit pan kolega Karel Vymětal za hospodářský výbor. Prosím, pane kolego, o stručnou informaci.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, pane předsedající, materie je tak významná, že nelze se s ní jenom tak lehce vypořádat. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, jak důkladně a podrobně projednával hospodářský výbor předloženou informaci o zvýhodněném financování.

Mohu říci, že velmi. Jeho závěrem hospodářský výbor po tomto velice podrobném propasírování celé zprávy navrhuje Poslanecké sněmovně, aby vzala předloženou informaci na vědomí.

Chtěl bych, dámy a pánové, upozornit na to, co se stává pravidelně u těchto informací každého půl roku, že návrh usnesení rozpočtového výboru pro Poslaneckou sněmovnu neodpovídá zákonu, neboť informaci podle zákona musí projednávat Poslanecká sněmovna, což činí, a proto je třeba, aby Poslanecká sněmovna informaci vzala na vědomí, nikoliv zprávu rozpočtového výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Chtěl jsem přednést stejnou připomínku. Nyní otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Ne. Uzavírám rozpravu.

Doporučoval bych, abychom nejprve hlasovali o návrhu hospodářského výboru, projde-li tento návrh, je potom irelevantní, zda projde či neprojde návrh rozpočtového výboru. Můžeme takto postupovat? Ano. Gonguji. Nejprve budeme hlasovat o usnesení, které je obsaženo ve sněmovní tisku 368/2, to je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 1999.

 

Hlasování číslo 284 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 70 poslanců vyslovilo 45, nikdo proti.

 

Musíme ještě podrobit hlasování druhý návrh, který je obsažen ve sněmovním tisku č. 368/1. Nebudu jej znovu opakovat. Byl přednesen zpravodajem. Rozumíme tomu tak. Není-li námitek, není o čem hlasovat.

 

Poslanec Jiří Patočka: Jedná se o totožná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře, děkuji. Neprotestuje-li někdo, budeme tomu rozumět tak, že není o čem hlasovat. Konstatuji, že jsme vzali na vědomí informaci dle sněmovního tisku č. 368, a končím tento bod.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod č. 94, který také nepodléhá vetu, pokud se nepletu a je jím

 

94.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden až červen 1999)

 

Podle stejného zákona jako Česká exportní banka je také Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., Praha, povinna podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik. Informace byla předložena rozpočtovému výboru a hospodářský výbor ji také projednal stejně tak jako rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 369/1 a 369/2. Žádám pověřené zpravodaje výborů - nejprve pana kolegu Patočku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Rozpočtový výbor projednal informaci na své 20. schůzi a přijal následující usnesení, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu rozpočtového výboru o projednání informací o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 1999."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zpravodaj přednesl to, co výbor usnesl.

Nyní vystoupí zpravodaj hospodářského výboru pan kolega Karel Vymětal a stručně nás poinformuje o jednání tohoto výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pokusím se o rekord Poslanecké sněmovny. Dtto předchozí bod, vezměme to na vědomí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Vymětalovi. Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu, neboť se do ní nikdo nehlásí.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu hospodářského výboru, který je uveden ve sněmovním tisku č. 369/2.

 

Poslanec Jiří Patočka: Opět uvádím, že se jedná o stejná usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Pan kolega Patočka upřesnil, že se jedná o stejná usnesení, takže budeme hlasovat o usnesení tak, jak jsou uvedena ve sněmovním tisku 369/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP