(10.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Bod, který můžeme projednávat, je bod č. 95 v pořadí, jak jsme měli schválený pořad schůze, a je jím

 

95.
Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji
za první pololetí roku 1999 a za třetí čtvrtletí roku 1999

 

Podotýkám, že zprávu o měnovém vývoji nám Česká národní banka předkládá v souladu se zákonem č. 6/93 Sb., o České národní bance. K této zprávě jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 153 a 174, která uvede zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s jednáním rozpočtového výboru o Zprávě o inflaci za první pololetí a třetí čtvrtletí roku 1999.

Rozpočtový výbor tyto zprávy projednával, a to v září a listopadu, a dovolte, abych vás seznámil s jeho usnesením č. 153 z jeho 19. schůze ze dne 29. září 1999:

"Rozpočtový výbor I.

1. vzal na vědomí Zprávu o inflaci za druhé čtvrtletí roku 1999 včetně zprávy o měnovém vývoji za první pololetí;

2. konstatoval, že ČNB rozpočtovému výboru nepředložila v březnu 1999 avizovaný materiál Vývoj měnové politiky, který rozpočtový výbor považuje za velmi důležitý podklad pro kontext posouzení zprávy o měnovém vývoji a pro posouzení kvality činnosti ČNB.

II. Základním problémem měnové politiky podle rozpočtového výboru se stává oslabená funkčnost domácího bankovního sektoru. Tato oslabená funkčnost bankovního sektoru je způsobena ještě plošnou a necitlivou přeregulovaností českého bankovního sektoru, opatřeními ČNB, mj. i díky neúspěchu nákladného programu ČNB na sanaci malých bank, což má za následek ztrátu motivace českých bank podílet se na jedné z dominantních funkcí českého bankovního sektoru, to je na tvorbě peněžní zásoby prostřednictvím financování růstu domácích aktiv."

Tolik druhá část usnesení rozpočtového výboru. Ve třetí části svého usnesení rozpočtový výbor žádá Českou národní banku, aby mu do konce roku 1999

1. předložila materiál Vývoj měnové politiky;

2. předložila materiál, který by posoudil, zhodnotil, případně přehodnotil dosavadní strategii tvorby měnové politiky ČNB, tj. aplikaci metody a inflačního cílení, a to i v kontextu kritické zprávy o transparentnosti Mezinárodního měnového fondu ze dne 22. 9. 1999;

3. předložila analýzu vývoje peněžní zásoby a úvěrové emise bank s návrhy opatření směřujících ke sladění jejich vývojových trendů.

IV. Rozpočtový výbor doporučil organizačnímu výboru, aby na program jednání prosincové schůze Poslanecké sněmovny zařadil k projednání bod Zpráva o inflaci za říjen 1999.

Tolik tedy usnesení ke zprávě o inflaci za druhé čtvrtletí 1999.

V listopadu na své 21. schůzi usnesením č. 174 rozpočtový výbor zaujal též stanovisko ke Zprávě ČNB o inflaci za třetí čtvrtletí 1999. V tomto usnesení rozpočtový výbor

1. vzal na vědomí materiál Zpráva o inflaci za třetí čtvrtletí 1999;

2. považuje předložený materiál Zpráva o inflaci za třetí čtvrtletí 1999 za Zprávu ČNB o měnovém vývoji za třetí čtvrtletí 1999 ze zákona o ČNB;

3. doporučil České národní bance, aby zprávu o měnovém vývoji za pololetí předkládal v dostatečném předstihu všem poslancům Poslanecké sněmovny;

4. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby

a) přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci rozpočtového výboru o projednání Zprávy ČNB o inflaci za třetí čtvrtletí 1999,

b) projednala informaci rozpočtového výboru ke Zprávě ČNB o inflaci za třetí čtvrtletí 1999 současně s informací za první pololetí 1999.

Tolik tedy zpravodajská zpráva k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Koucourkovi. Prosím, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, do které písemné přihlášky nemám, ale ptám se, kdo se do ní hlásí. Není tomu tak, nikdo se nehlásí a rozpravu uzavírám.

Pokud se tedy nikdo nepřihlásil a žádný návrh předložen nebyl, prosím, aby opět pan zpravodaj zopakoval návrh usnesení rozpočtového výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrh usnesení, který jsem zde přednesl, z rozpočtového výboru zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci rozpočtového výboru o projednání zprávy ČNB o inflaci za třetí čtvrtletí 1999."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, mám jen problém. Není čistě náhodou v zákoně o České národní bance to, že zprávu má projednávat Poslanecká sněmovna, a nikoli rozpočtový výbor? Jestli by usnesení nemělo znít, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu, nikoli bere na vědomí zprávu rozpočtového výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, tyto zprávy projednává rozpočtový výbor a potom podává informaci sněmovně, jak tuto zprávu projednával.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře, jestli je to v souladu se zákonem o ČNB, nemám námitek.

 

O návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 306. Předpokládám, že každý ví, o jaké usnesení jde, neboť bylo několikrát zopakováno.

 

Hlasování pořadové číslo 306 zahajuji. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 179 pro 142, proti 12.

 

Děkuji zpravodaji panu poslanci Kocourkovi. Končím projednávání bodu 95. Přicházíme k bodu č. 96. Kolegyně a kolegové, jestli dovolíte, nyní bych se vrátil k bodu 90, nikoli k bodu 96. Omlouvám se, ale nebyly k dispozici všechny podkladové materiály. My jsme přeskočili body 90, 91 a 92, které v logice schváleného návrhu by měly mít přednost před bodem 96. Jelikož podkladové materiály jsou již k dispozici, zahájil bych projednávání bodu č. 90, nebude-li námitek. Námitky nevidím.

Bodem č. 90 je

 

90.
Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky
pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998
/sněmovní tisk 341/

 

Připomínám, že na 13. schůzi jsme vyslovili nesouhlas s předloženou zprávou o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a požádali jsme o novou zprávu ve formě dodatku, který bude obsahovat podrobné dodržování zákona 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, minimálně celoplošnými a televizními stanicemi, a podrobné vyhodnocení proběhlých licenčních řízení. Tuto novou zprávu výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal a přijal usnesení, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 341/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Pleva a informoval nás o průběhu projednávání v tomto výboru.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tuto zprávu projednal nejen výbor, ale i komise pro sdělovací prostředky, která se touto zprávou, troufnu si říci, zabývala podrobněji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP