(Jednání opět zahájeno v 10.53 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji přerušené jednání sněmovny. Připomínám, že jsme u bodu č. 90, kterým je "Dodatek ke zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. 1. 1998 do 31. 12.1998. sněmovní tisk 341". Jsme v průběhu všeobecné rozpravy, do které nemám zatím přihlášku, ale vidím zdviženou ruku pana poslance Miloslava Kučery st. Než dám ještě slovo panu poslanci, žádám sněmovnu, aby se uklidnila. Prosím, aby se hloučky v sále rozešly.

Nyní hovoří kolega Miloslav Kučera st.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, slyšeli jste zpravodajskou zprávu kolegy Plevy a já bych vás rád seznámil se stanoviskem svým i některých dalších kolegů k této zprávě.

Domníváme se, že situace v tuto chvíli na naší mediální sféře není zdaleka lehká, spíš že je rozbouřená. Protože zároveň víme, že Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání má před sebou do konce roku celou řadu pro naši republiku velmi důležitých jednání, domníváme se, že by bylo třeba pro tuto chvíli umožnit, aby tato jednání byla jakýmkoli způsobem realizována. Z toho důvodu si také myslíme, že je třeba dále o věci diskutovat.

Proto si dovoluji v této rozpravě navrhnout vrátit projednávaný bod zpět k novému projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a samozřejmě i stálé parlamentní komisi pro sdělovací prostředky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dále bude hovořit pan zpravodaj kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, protože musím uznat, že můj kolega Kučera přesně vystihl situaci, že je teď velmi rozbouřená, a proto se domnívám, že bychom v tomto bouřlivém období neměli tento závažný bod ve výboru a v komisi projednávat. Proto se připojuji k jeho návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, já bych vám vnukl § 63 odst. 2, který zní: "Jestliže je v rozpravě přednesen návrh, může poslanec nebo navrhovatel navrhnout přerušení projednávání věci až do doby, kdy k přednesenému návrhu zaujme stanovisko výbor určený sněmovnou." Myslím si, že je čistší postupovat podle tohoto ustanovení, protože nejsme u projednávání zákonů, abychom je mohli vracet výborům k projednávání.

Mohu-li to tak chápat, návrh, který přednesl kolega Kučera, je právě návrh podle § 63 odst. 2, jak jsem jej ocitoval.

Kolega Pleva s tím také souhlasí. Hlásí se někdo dále do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Já rozpravu nebudu uzavírat, protože o tomto návrhu by se mělo hlasovat neprodleně.

Budeme tedy hlasovat o návrhu podle § 63 odst. 2, kterým přerušíme projednávání tohoto bodu do doby, než k tomuto bodu a návrhům, které byly podány, zaujme stanovisko výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, školství, mládež a tělovýchovu.

 

Tento návrh bude tedy podroben hlasování pořadové číslo 307, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s návrhem, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen, když z přítomných 184 hlasovalo pro 172 a jeden proti.

 

Tím končíme projednávání bodu 90. Děkuji zpravodaji panu poslanci Plevovi.

 

Přecházíme k bodu 91, kterým je

 

91.
Výroční zpráva dozorčí rady Grantové agentury České republiky
za rok 1998 (2. verze)
/sněmovní tisk 353/

 

Připomínám, že na 15. schůzi jsme vyslovili nesouhlas s předloženou výroční zprávou a požádali jsme o předložení nové výroční zprávy, která bude obsahovat konkrétní případy, jimiž se dozorčí rada Grantové agentury zabývala v r. 1998, včetně výsledků jejího zjištění, a zprávu o řešení podnětů a odvolání došlých v r. 1999.

Tuto novou zprávu výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal a usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 353/1. Prosím, aby se slova opět ujal pan poslanec Petr Pleva, který je určen výborem jako zpravodaj a informoval nás o průběhu jednání ve výborech.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ještě předtím, než začnu svou zpravodajskou zprávu, dovolil bych si navrhnout jeden procedurální návrh - aby body 91 a 92 měly společnou rozpravu, protože spolu úzce souvisí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním bez rozpravy.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 308, ve kterém rozhodujeme o sloučení rozpravy k bodům 91 a 92. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen, když z přítomných 181 se vyslovilo pro 144 a jeden byl proti.

 

Prosím nyní, pane zpravodaji, abyste se ujal zpravodajské zprávy, nejprve formálně k bodu 91 a poté, protože jste také zpravodajem k bodu 92, po formálním přerušení k bodu 92.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP