(11.00 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 23. schůzi projednal nově předloženou Výroční zprávu dozorčí rady Grantové agentury ČR za rok 1998. Jelikož jsme v této zprávě při projednávání shledali určité nedostatky, vyžádali jsme si ještě zápisy z dozorčí rady Grantové agentury, kde jsme zjistili, že dozorčí rada Grantové agentury se na svých zasedáních nezabývala došlými podněty tak, jak je to řečeno ve zprávě, ale tyto byly řešeny až ex post, až na problémy upozorňovala Poslanecká sněmovna.

Dále jsme přišli na jednu skutečnost, která se nám zdá velmi závažná. Majitel soukromé firmy REAT, která má ve své činnosti přidělování grantových peněz, uchází se o granty a pak je přiděluje jednotlivým vědcům, je v oborové i v podoborové komisi Grantové agentury, která o udělování těchto prostředků rozhoduje. Tato soukromá firma přiděluje peníze většinou profesorům z vysokých škol, ale tyto peníze nezůstávají na vysokých školách. Grant nejsou jen peníze jako odměny pro řešitele, ale nakupují se za to různé přístroje apod., které zůstávají v soukromé firmě místo toho, aby zůstaly na vysokých školách.

Našli jsme i další nedostatky, které možná podrobněji přednesou někteří kolegové.

Rád bych upozornil, že tento problém není jen problémem dozorčí rady, ale že je to problém celé Grantové agentury a možná i financování naší vědy. Protože jsme nechtěli, aby dozorčí rada byla jakýmsi obětním beránkem, je naše usnesení komplexnější. Dovolím si vám přednést návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jak ho doporučil výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu:

  1. Poslanecká sněmovna neschvaluje přepracovanou Výroční zprávu dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 podle tisku 353.
  2. Odvolává dozorčí radu Grantové agentury ČR dle § 15 odst. 2 zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.
  3. Žádá vládu, aby odvolala předsednictvo Grantové agentury ČR.
  4. Žádá vládu, aby do 30. června 2000 předložila novelu zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.

Uvědomuji si, že jsem asi neměl číst bod 2, tzn. žádost na odvolání. Týká se to dalšího bodu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, až otevřu další bod, nechám vás formálně vystoupit, abyste odkázal na zpravodajskou zprávu k předchozímu bodu.

Formálně přerušuji bod 91 a zahajuji bod 92, kterým je

 

92.
Návrh na odvolání dozorčí rady Grantové agentury České republiky

 

Prosím pana zpravodaje Plevu, aby se ujal slova. Tento bod byl zařazen na pořad schůze na žádost výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a právě tuto žádost pan kolega Pleva odůvodnil. Prosím o formální slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Odkazuji na své vystoupení k předchozímu bodu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, která je spojena k oběma bodům. Do rozpravy mám tyto přihlášky: pan kolega Jaromír Talíř, kolegyně Šojdrová, kolega Bartoš, kolega Matějů. Zároveň registruji místopředsedu vlády ČR Pavla Mertlíka, že se hlásí. Nechce upřednostnit. Nyní bude hovořit pan kolega Talíř, připraví se paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si v souladu s příslušným paragrafem našeho jednacího řádu a odstavcem upozornit na konflikt zájmů, které v této projednávané problematice mám, neboť předsedou dozorčí rady Grantové agentury je Václav Talíř, což je můj bratr. Chci konstatovat, že byl zvolen předsedou této dozorčí rady Grantové agentury v roce 1993, kdy jsem seděl jako primátor na českobudějovické radnici. Myslím si, že je správné, aby tady tato informace zazněla.

Myslím si také, že je správné, aby zazněla informace i od těch, kteří by měli snad i jiný konflikt zájmů v tomto směru, byli by třeba žadateli nebo nositeli některých grantů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Talířovi. Nyní bude hovořit paní kolegyně Šojdrová, připraví se pan kolega Bartoš.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, nesouhlasím s usnesením, které přijal výbor pro vědu, vzdělání, kultury, mládež a tělovýchovu k tisku 353. Domnívám se, že nejrozumnějším řešením by bylo vrátit tento bod k novému projednání do výboru.

Pokud by tento procedurální návrh nebyl přijat, mám podmíněné usnesení, které si dovolím přednést a krátce zdůvodnit. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vzala Výroční zprávu dozorčí rady Grantové agentury za rok 1998 na vědomí, a to v souladu s § 15 zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje.

Nesouhlasím s částí II, tj. s odvoláním dozorčí rady, a s III, tj. žádostí na vládu, aby odvolala předsednictvo.

Uvědomuji si, že většina z přítomných poslanců nemá k dispozici všechny informace, a nechci této situace zneužívat. Protože nesouhlasím s usnesením garančního výboru, považuji za svou povinnost upozornit vás na důvody, na fakta, která mě vedou k jiným závěrům než k těm, ke kterým garanční výbor dospěl.

Domnívám se, že dozorčí rada splnila úkol, který od Poslanecké sněmovny dostala, tj. první verzi zprávy doplnila přehledem o projednání stížností za rok 1998 včetně těch, které byly podány v roce 1999.

Tady se zastavím, protože zpravodaj kolega Pleva řekl, že zdůvodnění a doplnění této druhé verze obsahovala i zprávu, která není obsažena v zápisech dozorčí rady. Upozorňuji na to, že se dozorčí rada zabývala podáními, která byla podána předsednictvu Grantové agentury, tedy ne dozorčí radě, která samozřejmě v roce 1998 tyto stížnosti, protože jí nebyly podány, neprojednávala. Některé z nich, které byly podány dozorčí radě, projednávala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP