(11.10 hodin)

(pokračuje Šojdrová)

Myslím, že skutečně nejsme připraveni na podrobnou diskusi o těchto detailech. Mrzí mě, že zde dochází k přednášení nepravdivých informací. Předpokládám, že to je spíše nedorozumění. Nechci v této chvíli rozpoutat podrobnou diskusi. Vystupuji proto, abych upozornila na to, že dozorčí rada splnila zadání, a nevidím důvod k zásadní kritice, tak jak zde byla přednesena.

Vážené dámy a pánové, je zřejmé, že grantový systém není ani zdaleka dokonalý. Ve své zprávě dozorčí rada uvádí nedostatky nebo spíše rizika grantového systému, ale také ke své cti uvádí svoji vlastní nedostatečnost. Cituji: Stav, kdy odborné posouzení často vysoce komplikované situace je nahrazeno názorem členů dozorčí rady, není při rostoucích objemech grantových prostředků nadále udržitelný. Ten, kdo čte pozorně výroční zprávu, ví, že dozorčí rada si je vědoma nedostatků při posuzování a udělování grantů. Např. - cituji - členové oborových komisí nemají vždy odvahu hájit menšinová stanoviska, někdy se liší jejich ústní stanovisko od jejich písemných vyjádření. Dozorčí rada také upozorňuje na možnost vytváření uzavřených řetězců, a tedy i na možnost korupce. Uvádím to proto, že dozorčí rada si je vědoma nedostatků, o kterých zde mluvil i kolega Pleva. Cituji: Faktorem, který se negativně projevuje zejména v poslední době, je klesající náročnost a kritičnost některých posuzovatelů žádostí o grant a v některých případech i nízká odborná úroveň členů komisí. V některých oborech existuje snaha - a dodávám úspěšná - o získávání grantů prostřednictvím vzájemně si pomáhajících skupin žadatelů a posuzovatelů.

Já se omlouvám, že zdržuji sněmovnu, ale myslím si, že budeme rozhodovat o vážné věci, a proto byste měli mít přesné informace. Na rozdíl od kritiků této zprávy uvádí dozorčí rada i návrhy na jejich řešení, a to jak ve směru k práci dozorčí rady, tak i ke Grantové agentuře jako takové. Pro zlepšení kontrolní činnosti rada doporučuje zavést srovnávací standardy, pravidelně obměňovat personální složení oborových a podoborových komisí. Ukazuje se, že bude nutné vybudovat nevelký kontrolní aparát, který by každoročně prováděl namátkové kontroly. Dozorčí rada vidí nutnost sama pro svoji aktivitu v tom, aby zvýšila tlak na objektivnost při hodnocení, zejména tím, že se zapojí zahraniční experti. Dozorčí rada se chce důsledněji zaměřit na návratnost vynaložených prostředků, na kvalitu výstupů atd.

Součástí návrhu je i přiložený návrh statutu dozorčí rady, jehož přijetí by kontrolní činnost dozorčí rady Grantové agentury posílilo. K tomuto statutu, který by měl být výborem a následně Poslaneckou sněmovnou schválen, se bohužel nikdo z kritiků nevyjádřil a je to podstatná věc, která by pomohla řešit některé problémy.

Vážené dámy a pánové, grantový systém má své výhody, kterými jsou např. pružnost, schopnost reagovat na aktuální společenskou poptávku. Má ale také své nevýhody. Tím největším úskalím se ukazuje samotný lidský faktor, který je rozhodující. V tomto směru se ukazuje nutnost zvýšené kontroly ve smyslu zavedení střetu zájmů a zamezení tomu, aby se vytvářela propojení mezi řešiteli - žadateli o grant a těmi, kteří posuzují a rozhodují. Česká republika v tomto smyslu je omezena navíc relativně malým potenciálem vědeckých kapacit, které Grantová agentura může do oborových a podoborových komisí zapojit.

V posuzovaném období roku 1998 Grantová agentura dostala 1650 žádostí o granty. Bylo uděleno 448. Celkem bylo na tyto projekty přiděleno 849 milionů. Jde tedy o mnoho žádostí při nedostatku prostředků, a přitom Grantová agentura obdržela jen 16 stížností týkajících se neudělení grantu či výběru hodnotitele. Počet, závažnost a nakonec i vyřízení těchto stížností je pro mne dalším důvodem, proč nemohu hlasovat pro odvolání dozorčí rady Grantové agentury. Za daných podmínek, kdy dvě třetiny žadatelů zůstávají neuspokojeny, nevyslyšeny, je to pro mne důkazem toho, že Grantová agentura má svůj kredit.

Za rozumný návrh považuji návrh na novelizaci zákona o státní podpoře výzkumu a vývoje, který je obsažen v návrhu usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod bodem 4. Předpokládám, že při novelizaci tohoto zákona by došlo k využití zkušeností z dosavadního působení Grantové agentury a návrhů, které dozorčí rada Grantové agentury ve své zprávě uvádí. Některé z nich jsem citovala.

Protože příští rok vyprší mandát členům dozorčí rady Grantové agentury, měli bychom do nového systému volit i nové lidi. Domnívám se, že to by bylo rozumné a také logické řešení.

Dámy a pánové, nevystupuji tady proto, abych hájila něčí osobní nebo skupinové zájmy. Vznáším svůj návrh proto, aby nedošlo ke zbytečnému zpochybnění při financování české vědy, aby nedošlo ke zbytečnému zpochybnění českého grantového systému. Věřím, že zde bude podpořen návrh, který padl a který ještě zazní, to je procedurální návrh na vrácení výboru k novému projednání. Pokud ne, pak prosím, aby byly podpořeny návrhy, které jsem zde uvedla. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Šojdrové. Jen bych - jako v předchozím případě - ji poprosil, jestli by souhlasila s tím, že by to nebyl návrh na vrácení, ale návrh na přerušení do doby, nežli výbor zaujme stanovisko. Je souhlas s touto interpretací? Děkuji. Nyní bude hovořit pan kolega Walter Bartoš. Připraví se pan kolega Petr Matějů.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, bod, který nyní projednáváme, považuji za velmi závažný. Důvod je prozaický, jednoduchý. Vzhledem k podivným skutečnostem, které se kolem Grantové agentury odvíjejí, se právě bojím, že může dojít k samotnému zpochybnění grantového principu jako takového. To by byla velká škoda. Podobně jako paní kolegyně Šojdrová, i já tento princip považuji za velmi dobrý, za motivující. On totiž nahrazuje institucionální financování české vědy systémem, který je krokem vpřed a který v každém případě nás přibližuje k vyspělým státům, neboť umožňuje v této oblasti - v oblasti vědy - zdravou konkurenci a podporuje opravdu tvořivé vědecké osobnosti s kvalitními předloženými projekty.

Samo přidělování státních dotací pomocí grantů však nutně předpokládá dvě naprosto zásadní a naprosto klíčové podmínky. Ta první spočívá v jasných pravidlech a v transparentních procedurách. Ta druhá v systému nezávislé kontroly. Přesně vymezená kritéria a transparentní procedury posuzování přihlášek mohou z velké míry snížit míru nežádoucích vlivů na minimum. Jedině jejich prostřednictvím je možné eliminovat různé osobní či skupinové zájmy, jejich negativní vliv může být znásoben navíc nedostatkem finančních prostředků na základní výzkum. Vzhledem k tomu, že jsme malou zemí s relativně nepočetnou vrstvou vědců, hrozí u nás nebezpečí, že se mezi sebou několik hodnotitelů domluví a že vytvoří skupinu, která se zabetonuje a pojede jak se říká sama na sebe.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já vás přeruším. Kolegyně a kolegové, není nás zde mnoho, ale hluk nasvědčuje tomu, jako kdyby tato sněmovna byla úplně plná. Prosím o klid. Pane kolego, můžete pokračovat.

 

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji, pane předsedající. Jiné malé země, jako je např. Nizozemí či Izrael, řeší tento problém tak, že svěřují posuzování projektů alespoň zčásti zahraničním expertům. Pro tento způsob však bohužel u nás není žádná vůle. Právě proto, a ještě jednou to důrazně opakuji, musíme mít jasná a průhledná pravidla, která budou pro všechny stejná. Druhou podmínkou, nezbytnou pro funkčnost grantového systému, je existence kvalitního kontrolního mechanismu. Tento mechanismus nezbytně musí být nezávislý na těch, kteří rozhodují o udělení grantů. K tomuto účelu byl vytvořen institut dozorčí rady Grantové agentury.

Problémy, které dnes řešíme, však ukazují, že tyto dvě zásadní podmínky se bohužel nedaří naplňovat. Psaná pravidla pro přidělování grantů nejsou v podstatě zlá, avšak jejich aplikace značně pokulhává. Případy, které řešil náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, odhalily jejich závažné porušování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP