(11.40 hodin)

(pokračuje Matějů)

Chceme-li čelit zřetelným pokusům o tunelování Grantové agentury České republiky, je nezbytné obnovit nezávislost dozorčí rady. Jestliže nerozetneme spojení mezi touto radou a předsednictvem Grantové agentury, které se za sedm let vytvořilo, nikdy nedojde k prošetření případů, které svědčí o tom, že Grantová agentura České republiky porušuje pravidla, o kterých prohlašuje, že se jimi striktně řídí. Jde přitom o případy, které svědčí o tom, že Grantová agentura České republiky je s vědomím jednoho z jejích místopředsedů a několika členů dozorčí rady tunelována soukromou firmou, jejíž stoprocentní vlastník již pět let sedí v komisi, která rozhoduje o tom, kdo grant dostane a kdo nikoliv.

Myslím si, že se jedná o jednoznačný konflikt zájmů, a ptám se také, co znamenala věta, kterou v této souvislosti - a znovu ji budu citovat - pronesl jeden člen dozorčí rady na jednání našeho výboru: jsou v tom materiální zájmy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Matějů. Technická pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Skutečně jen formou technické poznámky prosbu k panu poslanci Matějů prostřednictvím pana předsedajícího. Já, člověk, který o Grantové agentuře toho ví velmi málo, jsem si to poslechl s velkým zaujetím. Byly to pro mne zajímavé informace. Jestli jste poslouchali pozorně, to, co pan kolega Matějů uváděl, mnoho z toho byly skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání leckterého trestného činu. Já bych chtěl pana poslance Matějů prostřednictvím pana předsedajícího poprosit, jestli má informace, že tam bylo vedeno v nějaké souvislosti trestní stíhání, aby nám je doplnil. Moc by mě to zajímalo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana místopředsedu vlády Mertlíka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tentokrát k vám budu velmi krátce hovořit ve své roli předsedy Rady vlády pro výzkum a vývoj.

Rada vlády pro výzkum a vývoj a předsednictvo Rady vlády pro výzkum a vývoj se situací v Grantové agentuře České republiky opakovaně zabývalo, dokonce bych řekl, že se jí pravidelně zabývá a v řadě oblastí má především s předsednictvem Grantové agentury odlišný pohled na způsob řízení Grantové agentury a na některé konkrétní kroky, které se týkají především vzájemného vztahu obou orgánů. Přes tyto skutečnosti nicméně chci konstatovat, že Rada vlády pro výzkum a vývoj se domnívá, že předsednictvo Grantové agentury a rovněž i dozorčí rada Grantové agentury v principu pracují korektně a návrhy na jejich odvolání nejsou věcně podložené.

Co se týká žádosti vládě o odvolání představenstva Grantové agentury České republiky, já jako člen vlády a předseda Rady vlády pro výzkum a vývoj jsem toto vládě nedoporučil a naopak jsem jí na jejím posledním zasedání doporučil vyplatit, byť krácené, odměny příslušníkům obou těchto orgánů, čímž jsem dal najevo jistou míru kritické spokojenosti s jejich činností, která jistě nebyla stoprocentní, ale rozhodně ne tak zavrženíhodná, jak zde bylo před chvíli prezentováno.

Za sebe vám doporučuji, aby výroční zpráva ve své druhé variantě, významně přepracované na rozdíl od první, byla schválena, aby dozorčí rada nebyla odvolávána, aby nebyla činěna žádost vládě - vláda tuto žádost nesplní, to říkám předem - o odvolání předsednictva Grantové agentury, kterému mimochodem v roce 2000 končí volební období.

Co se týká čtvrtého bodu, který byl navržen, novela zákona o vědě a výzkumu, v současné době je v připomínkovém řízení ve vládě dokument, který je všeobecně znám vědecké obci a byl s ní hojně diskutován mj. i prostřednictvím internetu a podobných médií. Je to národní politika výzkumu a vývoje. Předpokládáme, že po provedení řádného připomínkového řízení tento materiál v průběhu pravděpodobně měsíce února bude vládou schválen a v návaznosti na něj bude připraven v souladu s legislativním plánem vlády nový zákon, resp. rozsáhlá komplexní novela zákona o výzkumu a vývoji, která je již dávno zanesena do plánu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další se přihlásil do rozpravy pan poslanec Kučera Miloslav starší.

Prosím, pan poslanec Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Jenom technickou. Chci odpovědět na vznesený dotaz. Zatím nebylo zahájeno žádné trestní stíhání. Důvodem je prostě to, že dokumenty, které by byly zapotřebí k tomu, aby mohlo být zahájeno, nejsou v tuto chvíli přístupné a prakticky čekáme na chvíli, kdy vstoupí v platnost zákon o svobodném přístupu k informacím. Do té doby pravděpodobně nikdo jiný než dozorčí rada nemůže tyto materiály vyžádat a ona si je nevyžádala. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pak jde ale o to, abychom jemněji zacházeli s určitými slovy, než to bylo v předchozím vystoupení, pane poslanče.

Prosím pana poslance Kučeru staršího.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dostali jsme se do velmi vzrušené debaty na téma, o kterém - obávám se - mnozí z nás až do dnešního dopoledne měli možná jenom velmi malé tušení.

Nicméně padlo tady dnes velmi mnoho závažných a velmi mnoho silných slov. Domnívám se, že to souvisí v první řadě s tím, že ekonomická záležitost financování naší vědy je věc vskutku velmi složitá, a svědčilo o tom i třeba včerejší opakované projednávání rozpočtu, kde právě tomuto tématu, tj. jak bude financována naše věda, náš výzkum, bylo věnováno také velmi mnoho slov.

Jsem rád, že ať tady hovořili moji předřečníci z pozice jedné či opačné, ani jeden z nich nechtěl zpochybnit, ale naopak velmi silně podporoval to, aby nebyl zpochybněn princip grantů, princip financování naší vědy prostřednictvím grantů, a domnívám se, že to by mělo být to základní. Jsem velice rád, že tady také zaznělo to, že by tady neměly v této věci hrát roli vášně ve smyslu vykonstruovaných osobních sporů a kauz, abych citoval jednoho z předřečníků. Jsem rád, že tady zaznělo, že existující pravidla nejsou špatná.

Celý problém je v jedné věci, že při dnešním projednávání tady zazněla dvě krajní stanoviska, z nichž jedno výrazně podporuje a řekl bych rozšiřuje to, o čem se hovoří ve zpravodajské zprávě, to, co bylo výsledkem projednávání na našem výboru, ale zaznělo také stanovisko opačné, které je mimochodem zřejmě důsledkem toho, co se mnoha členům našeho výboru stalo v době od projednání ve výboru do dneška. Totiž že mezitím vyšla najevo ještě celá řada dalších a dalších okolností, a záleží na tom, jak s těmito okolnostmi kdo umíme pracovat.

Je pravdou, že slyšel-li jsem v předešlém projevu, že rektor vysoké školy připustí a s laskavostí sobě vlastní dává tichý souhlas k tomu, aby jeho škola by okrádána, tak to jsou po mém soudu tak silná slova, že jsou-li pravdivá, tak by si to opravdu zasloužilo v tuto chvíli oznámení na podezření ze spáchání trestného činu, a nejsou-li pravdivá a nemám-li pro taková slova důkazy, pak si myslím, že nezazněla zrovna ve chvíli nesprávnější. Ale to je věc svědomí toho, kdo ta slova pronesl, a já jenom doufám, že jestliže už jednou pronesena byla, že je nelze vrátit zpět, ať tak, či onak.

Nicméně právě proto, že v tuto chvíli jsme v situaci, kdy jsme zahlceni informacemi z jedné i z druhé strany, kdy jako by celý problém dostal nádech spíše osobních konfliktů, jako by dostal nádech toho, kdo nám právě které informace poskytuje, domnívám se, že by zde bylo ještě jedno řešení, totiž nepřijmout ani návrh zpravodaje, který chce, aby zpráva dozorčí rady nebyla schválena, nepodpořit ani návrh paní poslankyně Šojdrové, byť se přiznám, že je mi velmi sympatický, aby naopak zpráva schválena byla, ale udělat podobný krok, jaký jsme udělali v předchozím bodu, totiž přerušit rozpravu a vrátit se k ní až ve chvíli, kdy celou záležitost znovu velmi podrobně a důkladně projedná výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Proto také, pane předsedo, ve smyslu jednacího řádu podávám tento návrh a prosím, aby o něm bylo rovněž hlasováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP