(12.00 hodin)

(pokračuje Starec)

Dne 31. 5. 1999 proběhlo oponentní řízení s následujícími závěry: Oponentní rada doporučuje, aby projekt byl řádně uzavřen s hodnocením splněno s výhradami. Hlavní výhrady se týkají následujících oblastí - a to je důvod, proč cituji tento materiál: Nedodání úplných dokladů o hospodaření s finančními prostředky a nesplněných nebo částečně splněných cílů projektu, založení postgraduálního semináře a vydání ročenek "Sociální trendy" v české a anglické verzi. Oponentní rada požaduje, aby řešitel dodal všechny smlouvy s plněním vyšším než 100 tisíc korun včetně specifikace plnění - tím se myslí datum, obsah a částka - do 30. 6. 1999 a předložil anglickou verzi, tj. Zprávy o vývoji české společnosti po vydání nakladatelstvím Academia.

Řešitel od konání oponentury 31. 5. 1999 do září 1999 - bohužel nevím, jestli to bylo 17., 19. nebo k termínu zpracování zprávy, ale do září 1999 - nedodal všechny požadované doklady o čerpání finančních prostředků ve službách za roky - pozor - 1996 až 1998. Naopak řešitelem byly předloženy dvě kopie smluv, u kterých je uvedeno, že sběr a zpracování dat provede STEM, s.r.o., agentura, která se shodou okolností zabývá také jinými činnostmi, a to jsou průzkumy veřejného mínění, zhotovitel pro jiný grant číslo 403960386, jehož řešitelem byl doc. Večerník. A tady se píše, že případ není dosud uzavřen a dozorčí rada se případem zabývá.

To znamená, mělo by tady už dnes zaznít, zdali byla skončena tato věc nebo nebyla skončena, protože pak se skutečně domnívám, že je potřeba k tomu ještě něco z řad předřečníků dodat. Osobně se domnívám, že je potřeba celý materiál vrátit do výboru, protože spoustu věcí tu nelze projednat v tuto chvíli jinak, než že všechny legitimní otázky budou položeny a bude na ně hledána odpovídající odpověď.

Osobně se domnívám, že skutečně má-li být tato věc posouzena kvalitativně, je třeba tomu čas ještě věnovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se pan poslanec Pleva, ne k závěrečnému vystoupení.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, chtěl bych vaším prostřednictvím sdělit panu kolegovi Starcovi, že všechny legitimní otázky byly na výbory položeny a všechny legitimní otázky byly projednány a výbor došel k naprosto jednoznačnému rozhodnutí. Jeden poslanec se zdržel, všichni ostatní hlasovali pro usnesení výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dostal jsem odpověď od pana kolegy Matějů na svůj předchozí dotaz. Děkuji za tu odpověď. Z té odpovědi jsem vyrozuměl to, že trestní stíhání - ačkoliv skutečnosti, které tady kolega Matějů uváděl, jsou skutečně závažné - nebylo zahájeno. Dobrá. Domnívám se však, že aniž by člověk musel mít kompletní informace, že podezření z trestné činnosti - a to, co kolega Matějů tady uváděl, nic jiného nebylo než podezření z trestné činnosti - je možno ventilovat ve směru k orgánům činným v trestním řízení i z hlediska prostého občana, aniž by měl kompletní informace.

Protože předpokládám, že pan kolega Matějů se ještě do rozpravy přihlásí, neboť byl nepřímo kolegou Starcem k tomu vyzván, rád bych předběhl jeho vystoupení a pokusil se ho vyzvat k tomu, aby z hlediska občanského postoje pan kolega Matějů vysvětlil, jestliže má takto závažné informace, jaký je jeho občanský postoj k tomu, že tyto informace neventiloval směrem k orgánům činným v trestním řízení. A proč to tak udělal nebo neudělal.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedo, rozhodl jsem se, že už vystupovat nebudu. Nyní jsem byl vyzván, takže skutečně jen krátce, protože nechci tuto věc dále příliš protahovat.

Především bych chtěl odpovědět na otázky, které položil pan kolega Starec. Můj grant byl ukončen v prosinci minulého roku a z mé strany byly předány veškeré materiály, které Grantová agentura požadovala, včetně všech finančních dokladů. Potíž je v tom, že jako pracovník ústavu nemám přístup do archivů účetních. Tito byli vyzváni, aby dodali další materiál, na který já už nemám žádnou moc. Dodali je později; nyní, v tuto chvíli - tedy již několik měsíců - jsou tam, kde mají být. Přestože jsem žádal, aby byl co nejrychleji projednán a uzavřen můj případ, se tak nestalo. Nestalo se tak zřejmě proto, že je třeba, aby byl stále otevřen. To je ten důvod.

Dále v tom krátkém sdělení se píše, že to byl velice nákladný grant. Ano, byl to grant nákladný proto, že to byl grant tzv. komplexní, kde se žádalo pouze za předpokladu, že tam bude třeba větších částek na velké výzkumy. A to jsou ony služby. Není řečeno, co to ty služby znamenaly. Služby znamená provedení výzkumu, a jak jistě víte, výzkumy provádí v zásadě vždycky - pokud mají být kvalitní - agentury, které provádějí výzkumy jak veřejného mínění, tak seriózní výzkum. Ano, firma STEM od počátku dělala veškeré výzkumy týkající se tohoto projektu, a to zejména proto, že je známo, že tato firma má nejlepší výběrová řízení v této zemi. Proto mimochodem i její ceny jsou o něco vyšší než jinde. Nicméně prošla veřejnou soutěží.

Dále si myslím, že - jak jsem již říkal ve svém úvodním vystoupení - je účelové to, že můj grant jakoby z hlediska finančního není uzavřen. A je to proto, že - jak jsem znovu zdůraznil - někdo si nepřeje, aby uzavřen byl. Žádal jsem, aby uzavřen byl, stále se tak neděje. Mimochodem na telefonický dotaz, který jsem podal kontrolnímu oddělení Grantové agentury, zda platí to, co je napsáno zde, mi bylo sděleno, že nikoli, že pokud jde o mne, vysvětlení mají všechna. Je pravda, a to říkám na konec, že jeden z partnerů, který v tomto projektu byl jako spoluřešitel z jiného ústavu, z Ústavu rozvoje vysokých škol, dosud nedodal některé ze smluv, které jsou v archivu pedagogické fakulty, ale není v mé moci, protože nejsem zaměstnancem, abych dokázal uspíšit to, aby jeden ze spoluřešitelů, který vůbec není z mého pracoviště, nemá se mnou nic společného kromě toho, že dělal určitou část toho výzkumu, to dodal. To prostě není v mé moci a snažil jsem se o to, nicméně se zdá, že do několika týdnů to dostanu. Ale to se netýká rozhodně toho, co jsem v tom grantu dělal já, a instituce, ve které jsem to dělal.

Děkuji.

Omlouvám se, pak tady byl ještě jeden dotaz. Ano, myslím si, že pokud jde o trestní oznámení - věřte mi to nebo ne, ale považuji v české vědecké komunitě za lepší pokusit se najít lepší způsob řešení těchto problémů jinak než trestním oznámením. Proto jsem se domníval, že je lepší zpřísnit kontrolní systém například tím, že bude dozorčí rada naprosto nezávislá, bude vykonávat svůj dozor, aby se neděly věci, které posléze by musely řešit orgány činné v trestním řízení. Je to možná chyba a předpokládal jsem, že kolegiálnější je žádat pevnější dozor, než aby si vědci tak malé komunity mezi sebou vyměňovali trestní oznámení. Přijde mi to na tuto vědeckou komunitu možná příliš nechutné a svým způsobem by ji to likvidovalo.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ještě jednou pan poslanec Starec. Myslím, že takhle dlouho jsme nediskutovali ani státní rozpočet včera. Prosil bych, aby dominovaly zájmy obecné nad osobními problémy toho či onoho jednotlivce.

 

Poslanec Martin Starec: Chtěl bych sdělit sněmovně, že mě odpověď neuspokojila, protože se domnívám, že je to věc, kdy grant trval tři roky. Myslím, že je na vyřešiteli, aby měl věci v pořádku.

Znovu vyzývám pana doktora Matějů, aby si dal věci do pořádku a do té doby, než je sám bude mít v pořádku, aby v této věci už nevystupoval, protože skutečně nemohu brát jeho vyjádření jako hodnověrné. On mi na tu otázku odpověděl způsobem kvadratury kruhu. Znovu říkám, že oponentní rada vyžádala, řekla mu přesně co, a znovu mohu doložit, že řešitel v termínu věc nedodal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP