(12.20 hodin)

(pokračuje Vidím)

Nejprve kratičká rekapitulace: 21. května 1997 zvolila Poslanecká sněmovna deset členů dozorčí rady Grantové agentury, a to Václava Černého, Petra Charváta, Josefa Illka, Jiřího Kratochvíla, Rostislava Macha, Jiřího Močkoře, Vladimíra Svatoně, Václava Talíře, Jiřího Večerníka a Rudolfa Žáčka. Jejich volební období je pětileté a končí 20. květnem 2001. Zákon č. 392, o státní podpoře výzkumu a vývoje, stanoví, že Poslanecká sněmovna volí a odvolává členy dozorčí rady. Nehrozí v tomto případě žádná ústavní stížnost, pokud Poslanecká sněmovna některého z členů dozorčí rady odvolá. Současně však tento zvláštní zákon neupravuje způsob volby či odvolávání dozorčí rady ani důvody jejich případného odvolání. Současní členové dozorčí rady byli voleni veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Proto za volební komisi doporučuji, aby se i případné odvolávání realizovalo veřejně prostřednictvím hlasovacího zařízení.

Vážený pane předsedo, požádal bych vás, abyste otevřel rozpravu ke způsobu provádění odvolání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám rozpravu. Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si na základě dohody poslaneckého klubu sociální demokracie navrhnout tajnou volbu na odvolání členů dozorčí rady Grantové agentury.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšel jsem tento návrh. Chce někdo jiný vystoupit v rozpravě? Nikoli. Pak tedy dáme hlasovat o návrhu pana poslance Brožíka.

 

Vážení kolegové, zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh, abychom hlasovali tajnou volbou, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 z přítomných 186 poslanců 75 hlasovalo pro, 95 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme tedy postupovat prostřednictvím hlasovacího zařízení. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o odvolání jednotlivých členů dozorčí rady. Budeme nyní hlasovat o odvolání pana Václava Černého. Kdo souhlasí s odvoláním pana Václava Černého?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Poslanec Brožík žádá o hlasování "kdo je proti ".) Kdo je proti se říká? Já myslím, že to je…

Prohlašuji, že v hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 184 poslanců 89 hlasovalo pro, 61 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o odvolání pana Petra Charváta. Kdo souhlasí s odvoláním pana Petra Charváta?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s odvoláním pana Petra Charváta, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani tento návrh nebyl přijat v hlasování číslo 316, když z přítomných 185 poslanců hlasovalo 87 pro, 73 proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o odvolání pana Josefa Illka. Kdo souhlasí s návrhem na odvolání pana Josefa Illka?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 186 poslanců 92 hlasovalo pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o návrhu na odvolání pana Jiřího Kratochvíla. Kdo souhlasí s návrhem na odvolání pana Jiřího Kratochvíla?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování číslo 318. Kdo souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani tento návrh nebyl přijat, z přítomných 187 poslanců 88 pro, 77 proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o odvolání pana Rostislava Macha. Kdo souhlasí s odvoláním pana Rostislava Macha?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování číslo 319. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani v tomto hlasování jsme neuspěli, ze 187 poslanců 85 pro, 82 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o návrhu na odvolání pana Jiřího Močkoře. Kdo souhlasí s odvoláním pana Jiřího Močkoře?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 187 poslanců 89 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní rozhodneme o návrhu na odvolání pana Vladimíra Svatoně. Kdo souhlasí s návrhem na odvolání pana Vladimíra Svatoně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 187 poslanců 90 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme rozhodovat o návrhu na odvolání pana Václava Talíře. Kdo souhlasí s návrhem na odvolání pana Václava Talíře?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 187 poslanců 79 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní rozhodneme o návrhu na odvolání pana Jiřího Večerníka. Kdo souhlasí s návrhem na odvolání pana Jiřího Večerníka?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 z přítomných 187 poslanců 103 hlasovalo pro, 58 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní rozhodneme o návrhu na odvolání pana Rudolfa Žáčka. Kdo souhlasí s návrhem na odvolání pana Rudolfa Žáčka?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 324 z přítomných 186 poslanců pro 83, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, tímto jsme vyčerpali všechny návrhy na odvolání jednotlivých členů dozorčí rady Grantové agentury. Konstatuji, že byl z této dozorčí rady odvolán pouze pan Jiří Večerník, s tím, že nyní je postup stanoven zákonem 392, o státní podpoře výzkumu a vývoje.

Tím je tento bod ukončen, pane předsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP