(12.50 hodin)

(pokračuje Kalousek)

A sice onoho 31. května, aby to bylo v přijatelném časovém předstihu před projednáváním státního rozpočtu na rok 2000, a onen dodatek, kdy dojde k faktickému umořování státního dluhu, aby vyjadřoval naději, že tento materiál bude jeden z kamínku mozaiky, který nám ve střednědobém výhledu ukáže, jak na základě realizovaných strukturálních reforem uvnitř veřejných financí bude docházet k jejich ozdravění a umořování dluhu.

Bohužel ani jedno, ani druhé se nestalo. Vláda svůj úkol do 31. května nesplnila a neumožnila tak, aby toto téma se stalo podkladem k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Po prostudování této zprávy zjistíme, že vláda nemá ve střednědobém výhledu v úmyslu státní dluh umořovat. Prostudujeme-li střednědobý fiskální výhled, který vláda poskytla Evropské unii a zahrnula ho do svých materiálů hospodářské politiky, zjistíme totéž. Tak jako vláda nemá vůli aktuálně i ve střednědobém výhledu k realizaci zásadních systémových reforem ve veřejných financích, nemá zřetelně ani vůli státní dluh začít skutečně umořovat.

Chtělo by se na základě tohoto poznání navrhnout tuto zprávu zamítnout. Bylo by to však zbytečné. Svůj vztah k fiskální politice vlády jsme dostatečně projevili včerejším hlasováním o návrhu státního rozpočtu a odnášíme si z tohoto opožděně odevzdaného dokumentu pouze poznání, že vláda skutečně po dobu svého mandátu nemá v úmyslu umořovat státní dluh. Zklamání je ten jediný pocit, který si z tohoto bodu odnáším na základě toho, že v listopadu minulého roku jsme si nad tímto usnesením opravdu nerozuměli, co tím kdo myslí při jeho hlasování.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych v návaznosti na to, co jsem zde přednesl ve své zpravodajské zprávě, navrhl návrh doprovodného usnesení k rozpočtovému výboru, které by znělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu konstatuje, že vláda nepředpokládá do roku 2002 umořování státního dluhu, ale naopak do roku 2002 se státní dluh zvýší více než dvojnásobně a dluhová služba se tak stane jedním z dominujících mandatorních výdajů."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Pane ministře, můžete promluvit kdykoliv. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Původně jsem chtěl reagovat v rozpravě přímo na určitou věc, která byla řečena v úvodním slově, a tady se to dokonce projevuje v návrhu usnesení. Kdyby tam bylo slovíčko "nominálně" dvojnásobně, tak by to mělo úplně jinou vypovídací hodnotu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslíte nominálně oproti reálně odečteno o inflaci? (Reakci ministra Mertlíka nebylo rozumět, hovořil mimo mikrofon.) Já rozumím, ale porovnání dnešního stavu s rokem 2002 na úvaze o 2krát 2,5krát inflace moc nemění, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: To si, pane předsedo, dámy a pánové, dovolím nesouhlasit, pouze konstatuji fakt, že nominální veličina dluhu se dejme tomu zdvojnásobí za určitý časový interval, a neuvažuji o pohybu jiných veličin za týž časový interval, tak to podle mého soudu není v pořádku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je jasné. Já doufám, že nám to neříkáte jako výhrůžnou poznámku o nějakém naordinování inflace této zemi.

Pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych to chtěl upřesnit. To dvojnásobně reflektuje mimo jiné zcela objektivní veličinu, a to je podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu, a ten zcela určitě nemusí tuto inflaci reflektovat. Objektivně dvojnásobně, kdybych to bral nominálně, tak by to bylo dva celé třikrát. To bych musel měnit své usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozuměl jsem tomu jako kvalitativní soud, ne kvantitativní, proto si myslím, že je zbytečné o něm vést zásadní polemiku.

Hlásí se ještě někdo jiný do diskuse? Prosím, pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych ještě před hlasováním jménem poslaneckého klubu sociální demokracie požádat o přestávku. Domnívám se, že by bylo možná vhodné ji spojit i s přestávkou na oběd. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Ještě vyslechnu pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane předsedo, samozřejmě ve smyslu svého smutného vystoupení se hlásím k návrhu usnesení pana poslance Kocourka s jednou optimistickou vizí. Možná že k tomu nedojde, nebude-li mít tato vláda možnost realizovat svoji fiskální politiku. Proto si dovoluji k tomu dát doplňující návrh: Pokud tato vláda bude realizovat stávající fiskální politiku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Kvantitativní číslo má více dimenzí. Dobře. V tomto okamžiku přerušuji jednání sněmovny, vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin, kdy budeme pokračovat v tomto rozjednaném bodu hlasováním.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP