(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Pavlu Svobodovi. Pan zpravodaj chce využít možnosti závěrečného slova? Ne, takže jej pouze poprosím, aby přistoupil k řečništi a abychom se dohodli na proceduře. Myslím, že první v logice věci, co by mělo být hlasováno, je návrh…

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Padl návrh od pana kolegy Matulky na opakované druhé čtení. Pokud by nebyl tento návrh přijat, tak přerušit třetí čtení a vyžádat si stanovisko ústavně právního výboru k podaným pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Neprotestuje-li někdo, v tomto pořadí o těchto dvou návrzích budeme rozhodovat. Námitky nevidím.

Hlasování číslo 329 rozhodne o vrácení tohoto návrhu zpět do druhého čtení. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen. Z přítomných 185 pro 18, proti 156.

 

Druhý návrh, o kterém budeme hlasovat v hlasování číslo 330, je návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než k předneseným pozměňovacím návrhům zaujme stanovisko ústavně právní výbor.

Hlasování zahajuji. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen. Z přítomných 186 pro 23, proti 147.

 

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Ještě padl návrh pana Cyrila Svobody na stažení jeho pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem C1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování číslo 331. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 185 pro 174, proti 4.

 

Nyní prosím o jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vzhledem k tomu, že přišla řada pozměňovacích návrhů, a vzhledem k tomu, že dva tyto pozměňovací návrhy mají charakter komplexní změny zákona, navrhuji, aby se nejprve hlasovalo o pozměňovacím návrhu pana Cyrila Svobody, který je uveden pod písmenem C, přičemž připomínám, že před tímto hlasováním bychom měli hlasovat o mých pozměňovacích návrzích k tomuto pozměňovacímu návrhu uvedenému pod písmenem E. Pokud by návrh pana Cyrila Svobody neprošel, navrhuji hlasování v dalším pořadí, a to návrh pana Pavla Svobody pod písmenem F, návrhy ústavně právního výboru pod písmenem B, které byly připsány mně, protože jsem je přednesl jako zpravodaj. Dále návrhy výboru pro evropskou integraci, které jsou uvedeny pod písmenem A, dále návrh pana Marka Bendy, který je uveden pod písmenem D, a nakonec návrh pana Jiřího Payne, který nemá žádné písmeno. (Jméno Payne čteno, jak psáno. Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Má někdo námitky vůči proceduře, kterou navrhl brilantním způsobem pan zpravodaj? Námitky nevidím. Takže můžeme tento postup považovat za schválený. Prosím pane zpravodaje, abyste v rámci toho, co jste přednášel, jednotlivé návrhy předkládal.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nejprve bychom hlasovali o návrzích pod písmenem E, což jsou mé pozměňovací návrhy k návrhu pana Cyrila Svobody. Pokud nejsou námitky, navrhuji hlasovat o všech dohromady v jednom hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Námitky nevidím.

 

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Hlasování číslo 332 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 186 pro 102, proti 69.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o návrhu pana Cyrila Svobody, který je uveden pod označením C2. Stanovisko zpravodaje kladné, stanovisko navrhovatele kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto rozhodne hlasování číslo 333. Hlasování bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro 120, proti 59. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o návrhu pana Pavla Svobody uvedeném pod označením F1. Stanovisko zpravodaje kladné, navrhovatele rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 334 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 186 pro 110, proti 58.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Přijetím návrhu pana Cyrila Svobody se stal zbytek návrhů pana Pavla Svobody nehlasovatelný. On s tím souhlasí. Další v pořadí jsou návrhy pod písmenem B, z kterých jsou hlasovatelné už pouze body 3, 4 a 5. Doporučuji o těchto třech bodech hlasovat jedním hlasováním. Stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan zpravodaj souhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 335. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z  přítomných 186 pro 170, proti 5.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Ostatní návrhy pod písmenem B jsou již nehlasovatelné. Dále přicházíme k hlasování o návrzích pod písmenem A výboru pro evropskou integraci, kde je hlasovatelný návrh pod bodem 6 a 7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nikdo neprotestuje proti této interpretaci?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Zde bych doporučil společné hlasování a mé stanovisko je neutrální, navrhovatele také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování číslo 336. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 185 pro 30, proti 79.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Docházíme k návrhu pana poslance Marka Bendy. Obávám se, že ať už ve znění legislativně technickém, nebo ne, je jeho návrh nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan kolega Benda nesouhlasí. Prosím o vyjádření na mikrofon.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, myslím, že je hlasovatelný. Čl. 2, ke kterému ta změna zazněla, se stal článkem 4 po změně, a to je normální věcná změna, která může být rozhodnuta v hlasování. (Zpravodaj: Souhlasím.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Stanoviska? Zpravodaj negativní, navrhovatel pozitivní.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 337. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro 93, proti 89. Konstatuji pouze, že v poslední sekundě se změnil počet tak, že návrh nebyl přijat. Nevím, kdo byl ten pachatel, ale je tomu tak.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP