(15.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Každý jsme tento návrh dostali v předstihu k projednání v rámci prvního čtení tisku 446. Myslím, že na tomto návrhu nedojde z věcného hlediska k žádným změnám, pouze prodloužíme projednávání této novely o další měsíc, případně o jeden a půl měsíce. Přimlouval bych se, abychom tento návrh dnes projednali ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Brožíkovi. Nyní vystoupí pan kolega Exner, potom pan kolega Petr.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych upřesnil, že můj návrh týkající se článku I. bodu 39, který je uveden v tisku 207/3 pod písmenem D3, je alternativním návrhem k návrhu hospodářského výboru pod písmenem A6. Tuto skutečnost uvádím proto, že je potřeba hlasovat v takovém pořadí, to je nejdříve o návrhu hospodářského výboru. Pokud by nebyl přijat, potom o mém návrhu A3. Tak byl také tento návrh myšlen.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Doufám, že zpravodaj zaregistroval. Prosím u stolku zpravodajů, aby páni poslanci pana místopředsedu vlády nechali věnovat se průběhu rozpravy. Nyní bude hovořit kolega Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po konzultaci s legislativou bych chtěl změnit úvodní větu a uvozující větu k článku I. bodu 22, která dosud zněla: Pokud vykonávají hlasovací práva, musí se jednat o přípravu prodeje celého nebo části podniku - na toto znění: Hlasovací práva lze vykonávat pouze v souvislosti s úkony týkajícími se prodeje podniku nebo jeho části. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Petrovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dovolte, abych předložil podmiňovací návrh k návrhu kolegy Kořistky. Pokud by nebyl schválen, navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než se hospodářský výbor vyjádří k předloženým pozměňovacím návrhům ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Byl bych rád, abyste to sdělil panu zpravodaji. Je v obležení poslanců a obávám se, že bylo mimo jeho fyzické možnosti, aby toto zaregistroval. Prosím, abyste mu to ještě jednou sdělil individuálně, neboť na mikrofon to zaznělo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Postavím se do fronty.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, říkám, aby vám to šli jednotliví poslanci zopakovat. Rozumím tomu, že nelze v takovémto shluku kolegů, kteří na vás útočí, vše zaregistrovat. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych také podpořit návrh kolegy Kořistky, aby tento návrh byl vrácen do výboru znovu do druhého čtení k projednání, neboť problematika zneužití ekonomické závislosti je obtížná a měli bychom vymodelovat něco, co by bylo přijatelné pro obě strany. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Ne, rozpravu uzavírám. Nyní je prostor pro zástupce navrhovatele pana místopředsedu Rychetského, aby přednesl své závěrečné slovo, pokud chce. Je tomu tak.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové poslanci, jak víte, tento návrh zákona je na půdě Poslanecké sněmovny již enormně dlouhou dobu. Již jednou byl vrácen do hospodářského výboru, dvakrát zemědělský výbor požádal o stažení z pořadu schůze Poslanecké sněmovny. Za této situace bych přivítal, kdyby Poslanecká sněmovna přinejmenším nevracela tento návrh zákona do druhého čtení. Samozřejmě, pokud Poslanecká sněmovna vyjádří vůli ještě jednou v rámci třetího čtení projednat tento text před konečným hlasováním v hospodářském výboru, nebráním se tomu, i když nepochybně preferuji, aby Poslanecká sněmovna dnes již rozhodla. Je to novela, která představuje další stupeň slučitelnosti s evropským právem a každé její odkládání není ani pro náš trh a jeho ochranu příznivé.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému. Chce vystoupit se závěrečným slovem pan zpravodaj? Ano. Hovořit bude pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pouze pro korektnost je třeba dodat, že jakkoli na jedné straně pozměňující návrh pana kolegy Brožíka velmi podporuji a pokládám ho za potřebný, připomínka je legitimní. Pozměňující návrh, který je totožný s vládním návrhem v tisku 446, skutečně nebyl projednán ve druhém čtení. Skutečnost, že už jednou tento zákon byl pozdržen, nebyla z tohoto důvodu, ale na žádost zemědělského výboru.

Jinak záleží na vůli sněmovny, jak se rozhodne. Je korektní ale toto zde uvést.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Kalouskovi. Závěrečná slova zazněla. Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím zpravodaje Miroslava Kalouska, aby oznámil postup při hlasování, a jak se dohodneme na proceduře, aby jednotlivé návrhy předkládal. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, členové vlády, kolegové a kolegyně, v rozpravě zazněly dva procedurální návrhy: Návrh kolegy Kořistky na vrácení návrhu zákona do druhého čtení a návrh kolegy Vymětala, který navrhl v případě, že nebude vrácen návrh kolegy Kořistky do druhého čtení, aby naše projednávání bylo přerušeno do doby, než hospodářský výbor zaujme stanovisko ke všem pozměňujícím návrhům.

Myslím si, že bychom nejprve měli hlasovat o těchto návrzích. V případě, že nebudou přijaty, přikročíme k hlasování. Bude-li jeden z nich přijat, je další hlasování bezpředmětné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: První hlasování v rámci tohoto bodu bude o hlasování o návrhu na vrácení této předlohy do druhého čtení.

Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás. Prosím o novou registraci.

 

Tento návrh bude podroben hlasování číslo 347. Hlasování zahajuji. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 178 pro 107, proti 67.

 

Končím tím projednávání bodu č. 84 s konstatováním, že tento návrh byl vrácen zpátky do druhého čtení k novému projednání.

 

Faktická připomínka kolegy Brožíka.

 

Poslanec František Brožík: Vzhledem k současnému hlasování předkládám procedurální návrh přeřadit bod 34, tzn. vládní návrh novely zákona 63/1991 Sb., tisk 446, na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Můžeme formálně hlasovat pouze o vyřazení z programu. Je logické, že bude zařazen na program příští schůze. Znamená to vyřadit z programu této schůze a logika věci velí, že bude zařazen na program příští schůze.

 

O návrhu kolegy Brožíka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 348. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 165, nikdo proti, návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP