(15.50 hodin)

(pokračuje Tlustý)

To jsou konstatování k údajům uvedeným v tomto materiálu. Rozpočtový výbor projednal tento materiál a dovolím si uvést, že si asi zcela neuvědomil, že to není zpráva v pravém slova smyslu, že to není ani výhled v pravém slova smyslu, ale že je to záměr vlády na hospodaření v tomto státě. Rozpočtový výbor ve svém usnesení č. 175 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala tuto zprávu na vědomí.

Já bych si jako zpravodaj dovolil doporučit, aby sněmovna nerespektovala toto doporučení rozpočtového výboru a takovýto záměr vlády pro jistotu nevzala ani na vědomí. V případě, že by příslušné hlasování neproběhlo dnes do 16.00 hodin, vznáším procedurální návrh, aby se o takto závažné věci hlasovalo až zítra.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se pan kolega Recman. Prosím, pane kolego, přistupte k řečništi.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, budu výrazně stručnější než při svém včerejším vystoupení k návrhu rozpočtu. Stihneme to do 16 hodin.

Především bych chtěl ocenit, že taková zpráva vlády byla předložena Poslanecké sněmovně a že vůbec byla vypracována. Přestože mám řadu výhrad, které tady zazněly i z úst mého předřečníka, myslím, že je to dobrý počin. Chci říci, že poslanecký klub KSČM za dobu svého působení v Poslanecké sněmovně vždy požadoval, aby součástí státního rozpočtu byl i minimálně střednědobý výhled fiskální politiky. Mrzí mě, že takový výhled byl poprvé zpracován až v roce 1999 a že hlavním impulsem, proč byl zpracován, byly požadavky a tlak našeho vstupu do EU a nikoli vlastní potřeba vlády, příp. Ministerstva financí, zpracovat takovýto výhled.

Domnívám se, že je vhodné se tímto materiálem podrobněji zabývat, protože období, kdy se sestavovaly státní rozpočty ad hoc z roku na rok, myslím, že už by mělo být za námi, že určité období přípravy i strategického plánování minimálně ve střednědobém horizontu je velice vhodné a potřebné.

Proto se domnívám, že je vhodné a dobré, že existuje takovýto střednědobý plán, ale jsem názoru, že je potřebné zvýšit jeho vypovídací schopnost a především věrohodnost, aby informace, které v něm jsou zobrazeny a publikovány, mohly být prakticky uplatněny. Pokud mám na mysli praktickou stránku věci, mám zejména na mysli zpracování státního rozpočtu a samozřejmě každoroční upřesňování tohoto fiskálního výhledu.

Zazněla tady informace, která je i obsahem střednědobého výhledu, a to, že od roku 1996 jsou veřejné rozpočty deficitní. Zatím se pohybujeme stále ještě v oblasti do 3 % maastrichtských kritérií. Myslím, že je potřebné právě v tomto střednědobém horizontu zjistit, jak daleko můžeme zajít, kde jsou hranice tohoto zadlužování, a potom samozřejmě recipročně i tento dluh splácet. Domnívám se, že to je otázka tohoto střednědobého fiskálního výhledu, popř. dlouhodobějších kritérií.

Mám tady, řekl bych, jeden námět pro ministra financí, pro vládu. Jsem si vědom toho, že tato strategie střednědobá se týká zejména veřejných rozpočtů a státního rozpočtu, ale domnívám se, že poněkud podrobněji by bylo možné se v tomto materiálu, popř. v příštím materiálu, věnovat právě otázce fiskální politiky a hospodaření obcí, které se dostávají jako samostatné do velice nepříjemné situace. V podstatě od r. 1993 se neustále zadlužují a jejich dluh v letošním roce už přesáhl celkovou částku 40 mld. Kč. Myslím, že velice znepokojivý je zejména trend, protože tento nárůst se neustále zvětšuje. Zatím to obce řešily tím, že jednostranně prodávaly majetek. V podstatě všechny obce, které mají nad 20 tisíc obyvatel, jsou dnes zadluženy a to myslím je určitým varovným signálem.

Proto bych chtěl požádat ministra financí, aby - pokud bude zpracován střednědobý výhled na následující období - se zvýšená pozornost věnovala právě i rozpočtům obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Recmanovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Hlásí se pan kolega Šulák? Ano, prosím, pane kolego. Jen bych připomněl, že máme čas ještě pět minut, což znamená, že zřejmě bod nedoděláme.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové poslanci, vážený pane ministře, jen bych chtěl upozornit na to, aby zde přítomní kolegové z pravé strany politického spektra se upomněli na to, že současná politika vedoucí k zadlužení je důsledkem určitého způsobu hospodaření v tomto státě, který se zde praktikoval v posledních letech. Čili je to dědictví pravicových vlád. Nechápu, co může vadit pravici na růstových předpokladech fiskálního výhledu. Domnívám se, že jde o prosperitu tohoto státu a jeho obyvatel. To, že se zde uvažuje i o alternativním, pesimistickém výhledu, považuji naopak za přednost tohoto fiskálního výhledu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji poslanci Šulákovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu uzavírám. Otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu uzavírám. Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra financí Pavla Mertlíka může přijít v tuto chvíli. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, bod, který právě projednáváme, skutečně není zprávou, je závazným materiálem, který připravila vláda jako skutečně přesně takový, tedy fiskální střednědobý výhled. Název je naprosto přesný - fiscal medium term outlook. Takto je to definováno ve všech zemích a ten výhled je samozřejmě indikativní, ale pro vládu je závazným hospodářsko-politickým dokumentem. To za prvé.

Za druhé bych chtěl říci, že velmi správně - a jsem tomu nesmírně rád - pan zpravodaj Tlustý ve svém úvodním vystoupení konstatoval, že počínaje rokem 1996 se zásadně změnily fundamentální veličiny české ekonomiky a změnil se trend jejich vývoje. Tento trend vedoucí ke krizi, kterou vláda dnes řeší, byl založen na základě chybných politik především z období let 1993 - 96, které byly založeny na špatné institucionální, strukturální a mikroekonomické politice, doprovázené nepříliš dobrou politikou makroekonomickou. Vláda ve své zprávě o stavu české společnosti tyto věci velmi dobře popsala a tento fiskální výhled bohužel zachycuje negativní dopady těchto chyb, se kterými se budeme muset prát nejen v tomto a v dalších letech, ale i dál do budoucna, protože řešení těchto věcí nebude jednoduché.

Dovolte mi přičinit závěrečnou poznámku. Nebude jednoduché a bude obtížné přejít na onu prorůstovou trajektorii, pokud budou vládě házeny pod nohy takové klacky, jako je třeba odmítnutí zákona o konkursu a vyrovnání, resp. jeho významné novely.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Pavlu Mertlíkovi. Pan kolega Tlustý chce využít možnosti závěrečného slova? Ne. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je ve sněmovním tisku 382/1, kterým je usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere zprávu vlády - Střednědobý fiskální výhled na období let 2000 - 2005, tisk 382, na vědomí."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 350 a já toto hlasování zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 170 85 pro, 59 proti.

 

Opět zajímavý jev. Těsně v poslední sekundě kdosi přepnul, a tím usnesení nebylo přijato. Jen zjistíme, zda nebude reklamace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP