(16.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Mám ze zákona povinnost zahájit bod "Ústní interpelace".

Námitky nevidím. Zahajuji bod

 

105.
Ústní interpelace

 

na předsedu vlády a ostatní členy vlády. Jako první se budeme věnovat interpelacím na předsedu vlády, kterého zde nevidím. Prosím, abych dostal informaci, zda předseda vlády je v budově Poslanecké sněmovny a dorazí či nedorazí, nebo nedorazil-li by předseda vlády, platí jednací řád, že může být vznesena interpelace ústně a v tu chvíli má předseda vlády povinnost do 30 dnů odpovědět písemně.

Prosím aparát sněmovny, aby mi sdělil, zda předseda vlády dorazí či nedorazí.

Pan kolega Špidla byl ochoten zastoupit, ale v tomto směru nelze.

Teď je na panu kolegovi Ouzkém, který je jediný interpelující, zda bude chtít interpelovat… Ne. Pan předseda vlády doráží do sněmovny.

Zahajujeme tedy ústní interpelace a první, kdo bude interpelovat, je jako jediný pan kolega Miroslav Ouzký. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, má interpelace je velmi stručná a žádal bych na ni i pokud možno stručnou odpověď. Jedná se o čistě technickou záležitost.

Aby mohlo dojít k faktickému naplnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předpokládá zákon v § 21 existenci vládního nařízení, které upraví součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinnosti obcí podle § 5 tohoto zákona.

Dle mých informací z obecních úřadů vláda tímto zákonem stanovený úkol do dnešního dne nesplnila. Vzhledem k termínu účinnosti tohoto zákona od 1. 1. 2000 je čas na realizaci navazujících kroků, tzn. úprava vyhlášek obcí či vnitřních směrnic a předpisů, prakticky nulový. Ptám se pouze, proč k tomu došlo a jakým způsobem lze danou věc dodatečně vyřešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Miroslavu Ouzkému. Pan kolega, resp. předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: I předseda vlády může být pan kolega, pane místopředsedo, to se nevylučuje.

Vážený kolego, pane poslanče Ouzký, sděluji vám a pro stručnost, budete-li si přát, vám tyto materiály předám písemně, že:

Za prvé: Začátkem října pan místopředseda Rychetský požádal ministra vnitra, aby tuto vyhlášku připravil,

Za druhé: Pan ministr vnitra mně zaslal dopis, kde mě ujišťuje, že tato vyhláška bude připravena tak, aby byla publikována a nabyla účinnosti přesně ke stejnému datu, jako nabude účinnosti zákon o svobodě informací, což je k 1. 1. 2000. Takže není důvod se vzrušovat, i když uznávám, že trochu vzrušení v životě nikdy neuškodí. Zde máte podrobnosti. (Předání písemného materiálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády. Doplňující otázka bude? Bude. Hovoří pan kolega Miroslav Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Nevím, jestli to vyzní jako otázka, ale zřejmě všichni pochopíte nervozitu pracovníků obecních úřadů, kteří vědí, že jestliže 1. 1. roku 2000 dostanou nějaký materiál, tak nemohou podle něj od 1. 1. pracovat. Nemůže tak pracovat jejich úřad. Vytvoření si vnitřních směrnic, předpisů atd. a uvedení do praxe nějaký čas trvá. Proto se obávají, že 1. 1. je pozdě. Přesto panu premiérovi děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pan předseda vlády předal písemný materiál a nehodlá odpovědět na doplňující otázku.

Tím končím interpelace na předsedu vlády. V 17.00 hodin budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády. Jsou čtyři, neboť čtyři byly staženy.

Vrátíme se tedy v duchu usnesení, které bylo schváleno, k dalším bodům. Nyní by měl být na řadě bod

 

99.
Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky
za rok 1998
/sněmovní tisk 417/

 

Prosím předsedu prezidia Fondu národního majetku a místopředsedu vlády České republiky a ministra financí pana Pavla Mertlíka, aby mezi nás přišel. Je zde. Situace na bojišti se mění každou chvíli, pane místopředsedo. Budeme se věnovat tomuto bodu.

Nyní vystoupí pan místopředseda Pavel Mertlík, kolega Kocourek zatím zaujme místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, očekával jsem skutečně, že pan premiér nebude tak stručný, ale stalo se.

Co se týče výroční zprávy a účetní závěrky Fondu národního majetku za rok 1998, já bych si dovolil být velmi stručný a přečetl bych pouze základní fakta.

Celkové peněžní příjmy Fondu národního majetku činily v roce 1998 15 miliard 605 milionů korun, peněžní výdaje naopak 13 miliard 338 milionů korun. Největší část peněžních výdajů byla následující: doplnění zdrojů České inkasní, s. r. o., 5 miliard 956 milionů, čili rozhodující část výnosu z privatizace byla opět použita na úhradu privatizace; dále úhrada nákladů na odstraňování ekologických škod 2 miliardy 174 milionů; splátka obligací ve vztahu ke Konsolidační bance 2 miliardy; úhrada nákladů a ztrát Konsolidační banky z titulu posílení stability bankovního sektoru prostřednictvím společnosti Česká finanční, s. r. o., jedna miliarda 764 milionů korun.

Vláda projednala tento dokument na svém zasedání, přijala k němu stanovisko, které je doporučujícího charakteru, jak je uvedeno v textu tisku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku panu Pavlu Mertlíkovi.

Roční účetní závěrka a výroční zpráva byla projednána rozpočtovým výborem, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 417/1. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana kolegu Martina Kocourka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás informoval o jednání rozpočtového výboru k roční účetní závěrce a výroční zprávě Fondu národního majetku České republiky za rok 1998, tisk 417.

Rozpočtový výbor se tímto tiskem zabýval na své 22. schůzi dne 24. listopadu 1999 a přijal k němu své usnesení č. 190, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku České republiky za rok 1998 schválila.

Já bych chtěl potvrdit slova pana ministra, který zde charakteristiku činnosti fondu přednesl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP