(Jednání opět zahájeno v 16.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, čas určený na přestávku vypršel. Pokud se nemýlím, jsme v tuto chvíli v průběhu všeobecné rozpravy. Hlásí se kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, ze zkušeností z minulých let mohu asi předvídat, že výroční zpráva a roční účetní uzávěrka Fondu národního majetku ČR proběhne v této sněmovně bez většího zájmu poslanců. Koneckonců podle přihlášených poslanců si myslím, že mám pravdu. Je to škoda, zvláště proto, že řada z vás již dnes ví, že FNM má nemalou zásluhu na neúspěšné transformaci, a to i tehdy, když vezmu v úvahu vyjádření tehdejšího představitele FNM, že oni jsou pouze administrativním orgánem, který privatizaci zajišťoval pouze formálně, a že za privatizaci de facto odpovídá vláda. Pak samozřejmě nechápu, proč vedoucí představitelé FNM byli v tolika dozorčích radách lukrativních podniků. Jak to dopadlo, asi všichni víme.

Nechápu rovněž, jak mohl FNM připustit ztrátu majority státu ve strategických podnicích, jako např. Mostecká uhelná společnost nebo OKD a. s., což má dalekosáhlé důsledky, zejména sociální, pro některé oblasti, které se již dnes potýkají s obrovskou nezaměstnaností.

K samotné předložené zprávě musím říci, že mě již nijak nepřekvapuje, že je předkládána na konci roku 1999, i když se jedná o zprávu za rok 1998. Je to jistě nějaký signál o tom, jakou důležitost tato zpráva má. Jde prostě o nutnou formalitu a takto se také k ní chováme.

Přestože audit opět konstatuje závěr "bez výhrad", je nutno si již povšimnout, že poprvé je zde použita - sice opatrná - formulace, že ostatní části výroční zprávy FNM za rok 1998 nebyly předloženy, a proto nebyly předmětem ověření. Nevím, o které ostatní části jde.

Zejména bych chtěl upozornit na konstataci, že v souladu se zásadou opatrnosti upozorňuje tato zpráva auditora na možné ztráty a výdaje nezahrnuté v účetní závěrce. Jde zejména o tyto:

1. Rozdíl ve výši 18,3 mld. Kč mezi nominální a tržní hodnotou držených akcií FNM u nestrategických společností. Je to tedy dost značný rozdíl. U strategických společností podle mého názoru půjde o ještě o větší rozdíl.

2. Podle odborného odhadu se z pohledávek ve výši 12,4 mld. Kč nepodaří vymoci cca 9,2 mld. Kč. Všimněme si, jak to souhlasí s velkorysými prohlášeními předchozích zpráv, že do tří let budou pohledávky po lhůtě splatnosti zlikvidovány. Nejednalo se tam samozřejmě o to, že to bylo po lhůtě splatnosti, ale dnes tyto pohledávky po lhůtě splatnosti činí více než 5 mld. Kč, což je rovněž obsahem této zprávy.

3. Budoucí ztráta z prohry soudních sporů se očekává ve výši 2 mld. Kč. Jistě smutná konstatace, zvláště v souvislosti s včerejší ostrou diskusí při schvalování státního rozpočtu na rok 2000, kdy se zde hledaly až zoufalé kroky pro posílení státního rozpočtu, např. i prodejem radioaktivního paliva za 1 mld. Kč ze zásob, které v následujících letech budeme muset koupit za mnohem větší sumu, nebo se z rozpočtu musely vyškrtnout prostředky na valorizaci důchodů, což by tato částka plně pokryla.

Očekávaná ztráta z prohry soudních sporů, které FNM v současné době vede, a kterých je více než dva tisíce, je určitým kritériem hodnocení práce FNM. Doporučuji poslancům, aby si toho všimli, až budou hlasovat o přijetí této zprávy.

Výroční zpráva FNM a roční účetní závěrka za rok 1998 je jako vždy laděna optimisticky, zejména pak skutečnost, že rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2,3 mld. Kč ve prospěch příjmů. Musím však upozornit, že se nejedná o absolutní úsporu nákladů, ale o časový posun do roku 1999, event. další léta.

Nikdo asi nechce kritizovat fakt, že vláda sice rozhodla přijmout ekologické závazky ve výši 133 mld. Kč, ale prostředky na to ve FNM vůbec nejsou. To je podle mého názoru naprosto nereálné, ale FNM v této zprávě k těmto tak závažným materiálům a konstatacím vůbec nepřijímá žádný závěr. Zaujímá zde polohu mrtvého brouka. Rovněž dříve přijaté záruky za půjčky, které zřejmě nebudou zaplaceny, bude muset FNM zaplatit a projeví se to nepříznivě na jeho celkové bilanci.

Jsem přesvědčen o tom, že cítíte stejně jako já, že FNM je administrativní moloch, který má velkou zásluhu na neúspěšné transformaci národního majetku. Soudím, že FNM musí být možná ne zničen, což by asi bylo nejlepší, ale určitě minimálně transformován.

Pokud se nemýlím, je k tomu vláda zavázána usnesením této sněmovny již z dřívějška. Vřele doporučuji této sněmovně tuto zprávu FNM a roční uzávěrku za rok 1998 neschválit. Dávám návrh tuto zprávu neschválit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, abychom si to upřesnili, je to apel na to, abychom nehlasovali pro schválení, nebo je to návrh na zamítnutí?

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí. Všeobecnou rozpravu uzavírám. Nyní má možnost vystoupit pan ministr. Musíme se nejprve vypořádat s návrhem na zamítnutí a pak bych otevřel podrobnou rozpravu, pokud návrh na zamítnutí neprojde. Pak budeme hlasovat o základním návrhu. Musíme samozřejmě absolvovat obě rozpravy. Po všeobecné rozpravě má ale samozřejmě možnost vystoupit ministr financí. Prosím, pane ministře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP