(16.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k návrhu na zamítnutí chci pouze konstatovat to, že doufám, že si je předkladatel tohoto návrhu vědom, že pokud by mělo být zamítnutí chápáno jako neschválení účetní závěrky, a tak to doslova zaznělo v jeho formulaci, tak to bude mít velmi nepříjemné dopady např. na úrokové míry, za nichž bude Fond národního majetku získávat prostředky na trhu. To jenom na okraj.

Jinak bych chtěl říci, že se domnívám, že zpráva a celý materiál má určitou slabinu, kterou si uvědomuje i vláda a nové vedení Fondu národního majetku, a tou je jméno, resp. osoba auditorů. Tím nechci nejmenším způsobem zpochybnit kvalifikovanost auditorů, kteří tam jsou zapsáni. Ale je to malá auditorská firma a domníváme se, že instituce tak nesmírného rozsahu a významu, jakou je Fond národního majetku, potřebuje do budoucna auditora z tzv. "velké pětky", jehož podpis pod účetní závěrku bude mít odpovídající váhu. Do budoucna tomu tak bude.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi financí panu kolegovi Mertlíkovi. Pan kolega Kocourek chce využít možnosti? Ne.

Kolegyně a kolegové, nyní, po uzavření všeobecné rozpravy, je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás, prosím o novou registraci, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí této roční účetní závěrky. Stanovisko pana ministra je negativní, zpravodaje negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 351. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 85 pro hlasovalo 13, proti 67.

 

Otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu uzavírám. Pan ministr má opět možnost vystoupit. Chce využít této možnosti? Nikoliv. Pan zpravodaj také ne.

Budeme hlasovat o základním návrhu usnesení, který je obsažen ve sněmovním tisku 417/1. Jde o usnesení, kterým by Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku ČR za rok 1998, tisk 417, schválila.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 352. Kdo souhlasí s návrhem na schválení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 93 poslanců pro hlasovalo 76, proti 13.

 

Konstatuji, že tato účetní závěrka byla schválena, a končím projednávání bodu 99. Blahopřeji ministru financí a děkuji zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat bodu č. 100, kterým je

 

100.
Vládní návrh základních pravidel rozdělení finančních prostředků
získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v druhé etapě
/sněmovní tisk 387/

 

Prosím ministra vlády České republiky pana Jaroslava Baštu, aby předložený materiál uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesením č. 413 ze dne 8. července t. r. schválila vládní návrh první etapy rozdělení finančních prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond. Stejným usnesením požádala vládu, aby jí předložila návrh pravidel další etapy rozdělování do konce září t. r. Vláda vašemu požadavku vyhověla a návrh základních pravidel na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond ve druhé etapě projednala a usnesením č. 1002 schválila dne 29. září 1999.

Vládní návrh, který vychází z úspěšných principů první etapy, přináší i několik změn, které vám nyní uvádím. Některé změny jsou reakcí na zkušenosti z první etapy rozdělování, jiné vycházejí z požadavků usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Předkládaný návrh obsahuje základní pravidla ve velmi obecné rovině. Na rozpracování těchto pravidel do podrobných podmínek výběrového řízení a jeho vyhodnocení bude Rada vlády pro nestátní neziskové organizace úzce spolupracovat s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, s příslušnými orgány státní správy i s nestátními neziskovými organizacemi. Do konce tohoto roku ustavím pracovní skupinu při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, která připraví vyhlášení výběrového řízení, jeho podmínky i kritéria jeho vyhodnocování. Jsem přesvědčen, že členství v této pracovní skupině by měli přijmout i poslanci.

Podle usnesení vlády č. 1002 ze dne 29. září t. r. mám předložit vládě návrh harmonogramu a podmínek výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků určených pro Nadační investiční fond ve druhé etapě do 31. prosince roku 2000. Tento termín dává pracovní skupině dost času, aby důkladně připravila druhou etapu rozdělení včetně rozpracování obecných principů do podrobných podmínek výběrového řízení a kritérií jeho vyhodnocení.

Dovolte mi, abych se stručně zmínil o změnách obsažených v předkládaném návrhu oproti pravidlům, podle nichž proběhla první etapa. Změny se týkají zejména zmírnění kritérií výběru nadací. Minimální částka, kterou má nadace ucházející se o příspěvek rozdělit ve sledovaném období, je 100 tisíc korun. V souladu s usnesením sněmovny je zvláštní pozornost věnována nadacím, které působí v oblasti ochrany lidských práv a v oblasti ochrany životního prostředí, které byly ve výběrovém řízení pro první etapu slabě zastoupeny.

Návrh dává nadacím možnost užít 15 % příspěvku z NIF na své aktuální grantové programy. Toto opatření je vstřícným gestem vůči menším a lokálním nadacím, které si dosud nevybudovaly rozsáhlejší finanční zázemí pro okamžitou grantovou činnost. Spektrum oblastí, ve kterých bude probíhat výběrové řízení, je rozšířeno ze 7 na 11. První etapa ukázala, že některé oblasti ve výčtu chybějí.

Nový je také návrh, aby minimální příspěvek z NIF pro jednu nadaci činil 10 mil. korun. Hlavní cíl druhé etapy rozdělení finančních prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond však zůstává stejný: přispět ke vzniku trvalých nadačních zdrojů. I přes uvedené změny bude rozhodující část příspěvku z NIF určena do nadačního jmění nadacím, které uspějí ve výběrovém řízení. Druhá etapa rozdělení bude etapou poslední, a tím bude ukončen tento způsob podpory, kterým se stát rozhodl v roce 1992 rekonstruovat nadační sektor v České republice.

Pro úplnost je třeba uvést, že vláda ve svém usnesení č. 1002, kterým schválila základní pravidla pro rozdělení Nadačního investičního fondu ve druhé etapě, vyhověla žádosti místopředsedy vlády a předsedy smíšené pracovní komise k problematice zmírňování některých majetkových křivd obětem holocaustu JUDr. Pavla Rychetského a rozhodla o vyčlenění části prostředků určených pro Nadační investiční fond na zmírnění křivd obětí holocaustu. Uložila místopředsedovi vlády, aby předložil do 31. prosince 1999 návrh na způsob jejich použití.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vládní návrh základních pravidel na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond ve druhé etapě projednal na své schůzi 18. listopadu tohoto roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP