(16.40 hodin)

(pokračuje Bašta)

Usnesením číslo 181 doporučil Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh schválila s několika změnami, které jsem akceptoval.

Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych vás informoval o tom, že v současné době je dokončována první etapa rozdělení finančních prostředků určených pro Nadační investiční fond, kterou Poslanecká sněmovna schválila v červenci letošního roku. Fond národního majetku postupně uzavřel s vybranými nadacemi příslušné smlouvy a poukazuje schválený příspěvek v jejich prospěch. Jsem přesvědčen, že rozdělení první etapy finančních prostředků určených pro Nadační investiční fond bude tento měsíc dokončeno.

V následujícím roce budou rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Fond národního majetku a jistě i vy sledovat dopady rozdělování v první etapě, např. způsob, jak nadace s příspěvkem z NIF hospodaří.

Zprávu o hospodaření nadací předložím vládě spolu s návrhem na vyhlášení výběrového řízení ve druhé etapě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Baštovi. Tento materiál projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 387/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Ladislav Šustr a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Nadační investiční fond byl záměr starý osm let, realizuje se v této době. Celkem se počítalo s tím, že tam bude k rozdělení 1,8 mld. Pět set milionů jsme rozdělili v první etapě, která končí úspěšně, 300 milionů bylo vyčleněno vládou na fond holocaustu a zůstává asi 900 milionů.

Změny rozpočtového výboru jsou poměrně jednoduché. V návrhu je možnost těch nadací, které uspějí, aby použily 15 % pro své granty. Tam bylo nominálně 15, říkáme změnu do patnácti.

Potom bylo zvednuto 10 oblastí na 11, nebylo akceptováno zatím to, že by mohlo být rozdělováno přesně stejně na všechny oblasti. Také zveřejnění aby bylo transparentní.

Myslím, že v tuto chvíli není třeba více dodávat.V rozpravě přednesu detailní pozměňovací návrhy rozpočtového výboru, které jsou akceptovány, byly projednány a jsou objektivní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šustrovi. V rozpravě bude stačit, když odkáže na usnesení rozpočtového výboru, protože je to sněmovní tisk.

Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do ní? Hovořit bude kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, máme zde před sebou sněmovní tisk č. 387, kterým je vládní návrh základních pravidel na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v druhé etapě. Tento návrh vláda projednala na své schůzi 29. září 1999 a nyní je předkládán Poslanecké sněmovně.

Má první připomínka směřuje vůči možnosti použití 15 % příspěvku na realizaci vlastního grantového programu. Domnívám se, že pokud je hlavním cílem celého návrhu zajištění trvalých nadačních zdrojů, musí nutně celý potenciál příspěvků směřovat do neměnného nadačního jmění.

Dámy a pánové, má druhá výhrada směřuje vůči výši jednotlivých příspěvků z Nadačního investičního fondu. Nesmí činit méně než 10 milionů korun, jak je ve vládním návrhu. Podle mého názoru je tato hranice příliš vysoká a právě její snížení dává příležitost většímu počtu nadací být ve výběrovém řízení úspěšnými.

Nemohu se ani ztotožnit se způsobem zvláštního zohlednění nově zařazovaných oblastí činnosti nadací. Nelze nic namítat proti jejich vzniku. V procesu přerozdělování mají jistě svůj nepochybný význam. Nesouhlasím však s návrhem, který zvlášť zvýhodňuje nově vzniklé oblasti ochrany lidských práv a životního prostředí, a to formou navýšení finančních prostředků ve druhé etapě o částku 47 milionů 619 tisíc korun v neprospěch oblastí dalších. Domnívám se, že by ve výběrovém řízení měli mít rovné podmínky všichni.

Na základě skutečností, které jsem nyní podrobněji zmínil, si dovoluji navrhnout následující pozměňovací návrhy: Zrušení bodu 2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, přeruším vás. Je potřeba, aby toto zaznělo v druhé rozpravě, pokud jde o konkrétní pozměňovací návrhy. Teď to vezmeme jako odůvodnění, potom stačí jen odkázat a přednést pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Budu to brát jako odůvodnění.

Tyto dva body jsou v souladu s hlavním cílem celého návrhu, kterým je zajištění stability trvalých neinvestičních zdrojů. Pro naplnění této podmínky musí celý příspěvek z Nadačního investičního fondu směřovat do neměnného nadačního jmění.

Změna bodu 5, část A - finanční prostředky budou mezi úspěšné nadace rozděleny tak, aby nedošlo k jejich úplnému rozmělnění. Pro další hospodaření budou rozhodující výnosy z přidělené částky. Proto finanční příspěvek z Nadačního investičního fondu nesmí činit u jednotlivé nadace méně než 5 milionů korun.

Zrušení bodu 7, část B. V souladu s principem rovnocenného postavení uvedených oblastí, který ve svém důsledku zajišťuje stejné rozdělení finančních prostředků, navrhuji zrušení výše uvedeného bodu, který s tímto principem nekoresponduje.

Děkuji, zopakuji v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Kolega Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, dámy a pánové, i když není příliš vhodný čas k rozpravě, chtěl bych jen připomenout vaším prostřednictvím kolegu Doležalovi, že oblast ochrany lidských práv a ochrany životního prostředí je navýšena o 47 milionů korun proto, že si to svým usnesením přála Poslanecká sněmovna. Je to proto, že když jsme rozdělovali finanční prostředky z první várky Nadačního investičního fondu, v těchto oblastech se našla jen jedna nadace, která byla schopna prostředky absorbovat. Proto jsme schválili, že prostředky nepropadnou a že budou dodatečně rozděleny ve druhém kole. Je to přesně o principu rovnosti, který tady pan kolega vzpomínal.

Druhá poznámka. Mrzí mě, že rozpočtový výbor navrhuje zrušit pravidlo, kterého jsme se drželi v části první, totiž zrušení jednotlivých oblastí a nasypání peněz na jednu hromadu. Je tady určitá pochybnost, zda některé oblasti nadační činnosti nebudou kráceny na úkor oblastí, kde jsou nadace početnější. Vím, že asi není vůle, aby bod 5 vládního návrhu v tom zůstal. Proto si dovolím v podrobné rozpravě přednést návrh na doprovodné usnesení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí, všeobecnou rozpravu uzavírám. Nezazněl žádný návrh na zamítnutí či jiný návrh, o kterém by bylo třeba hlasovat.

Otevírám podrobnou rozpravu. První se přihlásil kolega Šustr jako zpravodaj.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že nemusím číst celé usnesení rozpočtového výboru, neboť ho máte před sebou a zohledňuje všechno to, co jsem řekl ve všeobecné rozpravě.

Pan kolega Doležal se mýlí, neboť dvě oblasti musí být zohledněny. Zdá se mi, že dává pozměňovací návrhy k původnímu vládnímu návrhu, ne u kterého byl v rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan kolega Doležal. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Podávám pozměňovací návrhy k původnímu vládnímu návrhu, a to je zrušení bodu 2 a 3 v části A, dále je to mnou navržená změna k bodu číslo 5 části A a zrušení bodu 7 v části B.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím, abyste to předal zpravodaji. Omlouvám se kolegovi Recmanovi, který byl přihlášen písemně a měl dostat přednost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP