(16.50 hodin)

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, já bych chtěl v úvodu říci, že jsem členem správní rady nadačního fondu Naděje. Chtěl bych ocenit, že v tomto směru vláda respektovala řekl bych oprávněný požadavek Poslanecké sněmovny, který poslanci uplatnili v té první etapě, protože na poslední chvíli dostali ta pravidla a neměli možnost se k tomu rozdělení vyjádřit. Myslím si, že teď je situace v podstatě jiná, příznivější, máme možnost vyjádřit se k pravidlům a je velice vhodné, že se poslanci budou podílet i na práci těch skupin, které budou probírat to výběrové řízení.

Já bych měl rovněž pozměňovací návrh, týká se to části B. Domnívám se, že je vhodné, aby výběrové řízení bylo rozšířeno i o nadační fondy, které v loňském roce fungovaly, do konce loňského roku mohly fungovat a transformovaly se podle zákona 227/1997 Sb. s tím, že musí naplnit stejná kritéria jako fondy. Tolik zdůvodnění. Ten text v části B bod 1 by zněl: Výběrové řízení bude vyhlášeno pro nadace a nadační fondy, registrované podle zákona č. 227/1997 Sb. Takže by se vypustil text "nikoli pro nadační fondy". Pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, musel by se ten text promítnout i do dalších paragrafů a do dalšího textu těchto pravidel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegu Recmanovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ano, pan kolega Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, dámy a pánové, na základě toho, co jsem uvedl v podrobné rozpravě, dovoluji si podat návrh doprovodného usnesení: Poslanecká sněmovna doporučuje Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, aby při rozpracování pravidel pro druhou etapu rozdělování přihlédla k možnostem paritního rozdělení do všech oblastí.

Předám to zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne. Všeobecnou rozpravu uzavírám. (Hlasy: Podrobnou.) Promiňte do podrobné rozpravy. Teď jsme uzavřeli podrobnou rozpravu. Chce se vyjádřit pan ministr v závěrečném slově? Ne. Pan zpravodaj má možnost závěrečného slova, případně rekapitulace návrhů. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Závěrečné slovo není třeba, ale navrhnu proceduru hlasování. Domnívám se z toho, co bylo podáno, že je možná tato procedura: prvně hlasovat o usneseních rozpočtového výboru, potom o návrzích pana kolegy Doležala, potom o návrhu pana kolegy Recmana, a pokud bude přijat celý tento návrh, tak jako doprovodné usnesení hlasovat o návrhu pana kolegy Ambrozka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jsou námitky vůči této proceduře? Nejsou. Budeme podle ní postupovat. Prosím tedy, pane zpravodaji, abyste v duchu toho, co jste před chvílí zrekapituloval, předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Domnívám se, že můžeme schválit en bloc článek A, body 1, 2, 3, stejná úprava - slovo nejvýše, čili ne 15 %, ale "nejvýše 15 %". Můžeme o tomto bodu hlasovat - pokud je vůle - dohromady, je to úplně stejné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jsou námitky? Nejsou. Budeme hlasovat o A1, 2, 3. Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaje - souhlasné. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Doufám, že nás tady bude dostatečný počet. Ano.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 353 o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 104 pro 99, proti 3.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Další návrh: článek B bod 3, text nemusím číst, máte ho, je jiný, je to ta jedenáctá oblast, hlasovat samostatně o tomto.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasovat samostatně o bodu 3? Ano.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanoviska? Souhlasná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 354, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 106 pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Dále navrhuji, abychom hlasovali o bodu 4 a 5 současně, neboť to jsou legislativní zásahy, čili obojí dohromady.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pod kterým písmenem?

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pod písmenem B bod 4 a 5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaje souhlasné.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 355. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 106 pro 105, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Dále můžeme hlasovat o bodu 7 v článku B, to je to ošetření podle usnesení Poslanecké sněmovny z první etapy. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko ministra doporučující.

 

Hlasování pořadové číslo 356 bylo zahájeno. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 106 pro 81, proti 13.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Poslední návrh z článku B - v bodě 8 se vypouštějí slova "pro danou oblast". Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr souhlasí? Ano. Zpravodaj také.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 357. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 107 pro 107, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Dále do článku C se vkládá bod 1, který zní: 1. Kritéria výběrového řízení budou zveřejněna. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se jenom zeptám, jestli bychom o C nemohli hlasovat společně, jestli není námitek.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Mohlo by to být, o 1, 3, 5 lze hlasovat dohromady, potom o 6 a 8 také dohromady. Je to možné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili 3, 5 můžeme hlasovat dohromady. Není námitek?

 

Poslanec Ladislav Šustr: 1, 3, 5 dohromady.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: 1, 3, 5. Stanoviska ministra i zpravodaje jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 358. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí, z přítomných 107 pro 105, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Podobně by šlo hlasovat o bodu 6, 8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek? Není. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je kladné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 359. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 108, pro 104, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Myslím, že jsem vyčerpali rozpočtový výbor, neboť poslední věta je tady poměrně nejasně napsána. Je tam "v bodu 8" a vkládá se nový bod 8. Je to asi dohromady. Legislativně to tam je trochu zašmodrcháno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zapotřebí o tom hlasovat, nebo nikoli?

 

Poslanec Ladislav Šustr: Podle mého názoru není potřeba.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Neprotestuje nikdo? Neprotestuje. Přece jen ano, paní kolegyně Němcová. Je mi líto, budeme muset přerušit. Paní kolegyně Němcová ještě, prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Promiňte, pane předsedající, já se domnívám, že bychom měli hlasovat a že se zde jedná o legislativní chybu, protože před chvílí jsme odhlasovali, že hlasujeme pro bod 8, a tento poslední řádek se jmenuje "vkládá se nový bod 8". My již bod 8 máme, čili legislativně by mělo znít: Vkládá se nový bod 9, s tím textem, který je uveden. O tom by se hlasovat mělo, protože ten text je důležitý a zní: Hodnocení výběrového řízení bude zveřejněno…, to je velmi podstatné pro to, aby bylo průhledné a průkazné, jaké prostředky a komu byly přiděleny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP