(17.20 hodin)

(pokračuje Krása)

Já se chci ještě jednou zeptat, zda padlo toto rozhodnutí, a pokud padlo, zda také padlo, protože se tak nestalo, začlenění, zda také padlo rozhodnutí, že toto začlenění do fakultních nemocnic nebude provedeno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pan ministr David bude reagovat. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Samozřejmě nemohu slíbit, že takové začlenění nebude někdy provedeno. V případech některých institucí, jak jsem už řekl, zejména u Ústavu zdraví dítěte, to pokládám za velmi vhodné, nicméně musím konstatovat, že takové rozhodnutí nikdy nepadlo a to, že se tato skutečnost bude neustále dokolečka opakovat, že rozhodnutí padlo, na tom vůbec nic nezmění. Známe principy, jakým způsobem se vytvářejí fámy, že se stále opakují tatáž tvrzení, byť nepravdivá, nakonec nejsou akceptována jako samozřejmá věc, jako holá skutečnost.

Bohužel lituji, že i vědecká rada druhé lékařské fakulty vycházela z údajů ze sdělovacích prostředků, které velmi často jsou velmi zkreslené.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, tím končíme tuto interpelaci.

Dále byl pan ministr zdravotnictví Ivan David interpelován panem kolegou Cabrnochem. Kolega Cabrnoch není, v souladu s jednacím řádem tato interpelace propadá. Další interpelace, které byly vylosovány v pořadí jako 16., 17. a 18. na pana ministra Fencla, pana ministra Císaře, pana místopředsedu a ministra Mertlíka byly staženy.

Jsme u interpelace č. 19, kterou je interpelace pana poslance Vladimíra Mlynáře na ministra zahraničních věcí Jana Kavana ve věci obvinění Jozefa Zieleniece z korupce. Konstatuji, že pokud bude vznesena otázka, je ministr povinen do 30 dnů odpovědět.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji. Pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, zhruba před měsícem zde předseda vlády potvrdil, že jste mu v červnu tohoto roku řekl, že na Ministerstvu zahraničí bylo v minulosti uzavřeno na 60 smluv jak s jednotlivými novináři, tak s mediálními agenturami, které sloužily k osobní prezentaci předminulého ministra zahraničí. Vy jste takové smlouvy zrušil, uvedl premiér, a z ušetřených peněz financujete středně velké velvyslanectví.

Vzhledem k tomu, že toto obvinění jste během uplynulých šesti měsíců ani v nejmenším nedoložil, chci vám položit dvě otázky: Skutečně jste tato slova řekl předsedovi vlády České republiky? A pokud ano - jakou z toho vyvodíte zodpovědnost, že jste ho lživě informoval?

Jinak bych chtěl nepřítomného pana ministra…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Už je přítomen, pane poslanče, a poslouchá.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Výborně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr bude reagovat. Hovořit bude ministr zahraničních věcí České republiky pan Jan Kavan.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem si vědom, že pana poslance Mlynáře svou odpovědí neuspokojím, říkám to napřed, protože toto není poprvé, kdy jsem dostal tuto otázku, je to myslím asi potřetí, tutéž otázku dostal pan premiér, který na tuto otázku již v této sněmovně odpovídal, a evidentně ani jeho odpověď, která se nemohla kvalitativně lišit od toho, co já řeknu, pana poslance Mlynáře neuspokojila, jinak by se dnes neptal. Jinak rovněž odkazuji na mé několikrát veřejně sdělené stanovisko, resp. ujištění, že do konce letošního roku tuto kauzu uzavřu, a to jakýmkoli možným způsobem, tak abychom se nikdo z nás tím již nemuseli příští rok zabývat, neboť já jako ministr zahraničních věcí i vy jako poslanci máme jistě jiné věci na starosti a toto odvádí pozornost od náplně práce, kterou považuji za prioritní. Na tom trvám, to znamená, že většinu těchto požadovaných informací poskytnu ve shrnutí celé kauze koncem tohoto roku. Ale přesto se pokusím odpovědět na základě mých současných znalostí podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

Je obecně známým faktem, že pan bývalý ministr Zieleniec si kolem sebe za pět let ve funkci ministra zahraničních věcí dokázal vytvořit okruh novinářů, jsou známé i sdělovací prostředky, týká se to Mladé fronty Dnes, Respektu, České televize či dalších, se kterými udržoval úzký kontakt. Tato skupina výrazným způsobem přispěla k jeho osobní prezentaci, a to často tak otevřeně nekritickým způsobem, až vyvolával i otázky uvnitř ODS. To ostatně i otevřeně přiznal pan Václav Klaus ve své knize Tak pravil Václav Klaus v pasáži věnované osobě bývalého ministra zahraničí. O těchto souvislostech, o této situaci autor interpelace, který je jak poslancem, tak bývalým novinářem, tak člověkem úzce svázaným s osobou pana Zieleniece, je jistě dobře informován.

Existovaly a existuje řada projektů, jejichž tematické zadání se překrývalo, např. vstup České republiky do Evropské unie, vstup České republiky do euroatlantických struktur, a tato zadání, tyto smlouvy na tyto projekty se v současné době prošetřují. Tyto projekty mohly vytvořit možnost spolupráce s pracovníky z řad novinářů či zaměstnanců organizací, které se zabývají výzkumem, ovlivňováním veřejného mínění, a mohly sloužit pro nepřímou finanční odměnu zvláště vybrané skupině pracovníků. Ministerstvo zahraničních věcí již delší čas prošetřuje tyto skutečnosti a nyní např. zjišťuje okolnosti toho, jakým způsobem byl vybrán a posléze využit např. projekt na prezentaci zahraniční politiky ve veřejnosti, který stál Ministerstvo zahraničních věcí ČR cca 560 tisíc korun.

Ročně - pro vaši informaci - Ministerstvo zahraničních věcí podepíše asi 10 tisíc faktur, z nichž několik tisíc se týká oblasti tisku, médií a propagace. Je pochopitelné, že prošetření dokumentů tohoto rozsahu nelze uzavřít rychle.

Rovněž jsem řekl, že jakmile toto šetření dokončíme a usoudím-li, že dokumentace tímto šetřením shromážděná bude tak závažná, že si to zaslouží, tak jeho výsledky, samozřejmě po projednání ve vládě, poskytneme bezodkladně NKÚ.

Je samozřejmé, že Ministerstvo zahraničních věcí prezentuje v zahraničí i osobu ministra zahraničních věcí, který je jistým symbolem země, její orientace a zahraniční politiky. Taková prezentace zpětně ovlivňuje vnímanou míru úspěšnosti politika, a to i na domácím politickém kolbišti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP