(17.30 hodin)

(pokračuje Kavan)

Způsoby takové sebereprezentace, přímost či zákulisní charakter takové vazby jsou samozřejmě i odrazem charakteru osobnosti, případně míry vkusu daného politika či ministra. Schopný politik takové vazby mezi prezentací své funkce a své osoby jistě dokáže využít. Samozřejmě si uvědomí, že z právního pohledu bude velmi obtížné specifikovat okamžik překročení této hranice.

Co se týče jmen seznamu novinářů a agentur apod., již jsem několikrát řekl, že by bylo naivní se domnívat, že na Ministerstvu zahraničních věcí existují smlouvy znějící na jména novinářů zavazujících se k vytváření pozitivního image ministra, ministerstva a jejich zahraniční politiky. Takovýto stupeň naivity nelze předpokládat u žádného skutečného odborníka v mediální oblasti. Nicméně existují zde až stovky smluv mezi Ministerstvem zahraničních věcí a různými právnickými a fyzickými osobami v oblasti médií a propagace, které mohly vytvořit možnosti jejich využití pro nepřímou finanční odměnu zvláště vybrané skupině pracovníků. Mezi spolupracovníky příjemců takovýchto grantů jsou v případě řady projektů například pracovníci sdělovacích prostředků či zaměstnanci organizací, které se přímo zabývají výzkumem a ovlivňováním veřejného mínění.

Zvláštním druhem odměny některým poskytovatelům mediálních služeb bylo i každoroční ne zcela odůvodněné naplňování jejich zvyšujících se finančních požadavků u každoročně podepisovaných smluv. I tím se dnes zabýváme a předpokládám, že v brzké době i toto šetření skončí. Samozřejmě se může týkat mimo jiné i poskytovatelů zpravodajských a informačních služeb, bez kterých žádné ministerstvo zahraničí nemůže řádně fungovat.

V průběhu šetření jsme narazili na skutečnost, že tyto agentury se pokoušejí využít právě těch podepsaných smluv, v nichž v minulosti dosáhly jen těžko zdůvodnitelných ústupků ze strany státních institucí, které tak de facto přispívaly k umělému vytvoření jejich monopolu. Dám příklad: finanční požadavky na roční poskytování běžné agenturní služby v případě jedné agentury mohou narůst nebo narostou na cca 5 mil. ročně. Zrušení takové smlouvy by mohlo přinést úsporu ve výši provozu jednoho běžného českého zastupitelského úřadu v zahraničí.

Jak jsem předeslal na začátku, šetření pokračuje a seznámím s ním nejen tuto sněmovnu a autora interpelace, ale veřejnost, jak jsem řekl, koncem letošního roku. Nerad bych předjímal závěry šetření, které je stále v procesu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zahraničních věcí České republiky panu Janu Kavanovi. Doplňující otázka zazní od autora interpelace pana poslance Vladimíra Mlynáře.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Lituji, že mám jen minutu. Nicméně chci vás ujistit, že odpověď předsedy vlády mi na rozdíl od té vaší stačila. Ptal jsem se totiž, zda jste to řekl nebo neřekl, a vy jste mi opět neodpověděl. Pan premiér řekl, že jste ho informoval o tom, že jste osobně zrušil 60 smluv na osobní prezentaci ministra Zieleniece. Pokud zaměňujete smlouvy na prezentaci vstupu České republiky do Evropské unie a NATO za osobní prezentaci, myslím, že si o tom každý udělá sám názor.

Já se vás ale znovu ptám: Vy jste ty smlouvy zrušil? 60 smluv na osobní prezentaci ministra zahraničí Josefa Zieleniece?

Na závěr osobní poznámku. Pane ministře, dlouho jsem si myslel, že ti, kteří vás považují za křivého člověka, vám křivdí a že dokonce britský soud, který vás uznal z křivopřísežnictví, vám snad i křivdil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím prostřednictvím předsedajícího. Děkuji. Bude reagovat pan ministr? Bude reagovat. Hovořit bude ministr zahraničních věcí České republiky pan Jan Kavan.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v první chvíli jsem nechtěl již reagovat právě s odkazem na poslední větu mé odpovědi na interpelaci. Ale poslední věty pana poslance mě k tomu nutí. Velmi bych si přál, abych prostřednictvím předsedajícího mohl panu poslanci vzkázat, že plně respektuji jeho právo považovat mou odpověď za nedostatečnou, špatnou. Rovněž plně respektuji jeho právo myslet si o mém charakteru, cokoliv uzná za vhodné. Já samozřejmě o jeho charakteru hovořit nemíním. Ale považuji za nepřístojné, aby i této poloprázdné nebo více než poloprázdné sněmovně se sdělovala nepravdivá fakta.

Konstatuji: Žádný soud, žádný britský soud - ještě jednou opakuji - žádný britský soud nikdy nedošel k žádnému závěru, z něhož by kdokoliv mohl interpretovat, vyrozumět, natož si vyčíst, že bych se dopustil křivé přísahy či jakéhokoliv podobného přečinu. A pokud to pan poslanec, který to píše i v novinách častokrát, bude i nadále opakovat, bude mě skutečně nutit k tomu, co jsem si sám sobě řekl, že dělat nebudu, to znamená obracet se na soudní orgány. Čili ještě jednou: Nikdy jsem se žádné křivé přísahy nedopustil. Žádný britský soud se tím nikdy ani nezabýval - ani nezabýval -, natož abych byl odsouzen nebo shledán z tohoto přečinu vinným. Naopak nejvyšší představitelé britské vlády mi písemně sdělili, že jsem nikdy souzen nebyl, obžalován nebyl, obviněn nebyl, natož shledán vinným. Byl bych velmi rád, kdyby pan poslanec toto vzal na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zahraničních věcí České republiky panu Janu Kavanovi. (Pánové Kavan a Mlynář se dohadují přímo v lavicích.)

Budeme pokračovat. Další interpelací je poslední interpelace pana poslance Václava Krásy na ministra zdravotnictví pana Ivana Davida ve věci postupu ředitelky Fakultní nemocnice Vinohrady MUDr. Alušíkové vůči MUDr. Horáčkové. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

Prosil bych - zastavme čas, protože by to nebylo fér. Poprosil bych, aby diskuse nepokračovaly, protože si myslím, že dokonce byly i za rámec toho, kam má interpelace směřovat. Hovořit bude nyní pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane ministře, interpeluji vás v souvislosti s bezprecedentním postupem ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která dala výpověď MUDr. Miroslavě Horáčkové a neprodloužila pracovní smlouvu MUDr. Juliusovi Forejtovi. Tímto postupem jim brání ve výkonu povolání odborného asistenta na III. lékařské fakultě. Vyučující na lékařské fakultě, který nemá možnost vstupu do zdravotnického zařízení, nemůže vést mediky v praktické výuce, a tím je mu prakticky znemožněn výkon povolání. Ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady svým postupem zároveň porušuje vzájemnou dohodu o spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a III. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v čl. III bod 4, kde se jasně hovoří o poměru pracovních úvazků u fakultní nemocnice a lékařské fakulty.

Proti postupu protestovala Česká lékařská komora, prof. MUDr. Jiří Horák, přednosta I. interní kliniky III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a další.

Pane ministře, ptám se vás, zda víte o postupu ředitelky fakultní nemocnice. Co jste udělal k nápravě postupu vaší podřízené? Pane ministře, co víte o spojení firmy Kemnitz a Nemocnice na Míčánkách, kde pracovala současná ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady paní MUDr. Alušíková?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP