(17.40 hodin)

(pokračuje Krása)

Propuštěná MUDr. Horáčková byla totiž pověřena bývalou ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dr. Roithovou k prověření spojení mezi Nemocnicí Na Míčánkách a firmou Kemnitz a zároveň v té době pracoval v nemocnici Na Míčánkách pan dr. Forejt.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Krásovi. Reagovat bude pan ministr zdravotnictví Ivan David.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, milí pozůstalí, já bych chtěl říci, že by vždy bylo vhodné vážit slova a neužívat slov, která přesahují správné označení a popis situace.

Pokud se jedná o interpelaci pana poslance Krásy ve věci ukončených pracovních poměrů, pak se musíme zabývat především tím, zda zde byl postup v souladu se zákonem nebo v nesouladu se zákonem. Oba uvedení lékaři jsou pracovníci III. lékařské fakulty v hlavním pracovním poměru. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc., měla uzavřen hlavní pracovní poměr s předmětnou vysokou školou do 15. září 2001 pro funkci odborného asistenta. Současně měla uzavřen vedlejší pracovní poměr v částečném pracovním úvazku s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, který byl vypovězen bez sdělení důvodu.

Upozorňuji na ustanovení § 70 písm. b) zákoníku práce, kdy výpovědí může zaměstnavatel rozvázat vedlejší pracovní poměr z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu a výpovědní doba činí 15 dní ode dne, v němž byla výpověď doručena.

Pokud se jedná o MUDr. Forejta, který měl pracovní smlouvou uzavřen hlavní pracovní poměr s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady na dobu určitou do 30. září 1999, po tomto termínu nebyl pracovní poměr prodloužen, a tím byl ukončen uplynutím sjednané doby.

Úprava účastníků v pracovněprávních vztazích je v hlavě druhé zákoníku práce. Ani ministr nemá zmocnění vstupovat do těchto aktů - to bych chtěl zdůraznit, neboť taková představa se stále opakuje - a rozhodovat v organizacích, které jsou zřizovány ministrem zdravotnictví.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má se III. lékařskou fakultou uzavřenu dohodu o zásadách vzájemné spolupráce z října 1999. Tato smlouva upravuje i spolupráci v oblasti personální. Ani touto dohodou však nemůže být kterékoliv ze smluvních stran odejmuta působnost a odpovědnost stanovená zákoníkem práce. Jinak zákoník práce řeší taková opatření neplatností právního úkonu.

Sleduji však návazná jednání a byl jsem informován, že od 22. listopadu opakovaně probíhají nová jednání mezi děkanem III. lékařské fakulty a ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro řešení souběhu hlavního a vedlejšího pracovního poměru MUDr. Horáčkové a MUDr. Forejta u obou zaměstnavatelů. Poslední jednání se uskutečnilo - alespoň pokud jsem informován - ve středu 1. prosince a byl přijat společný návrh bezkonfliktního postupu při navázání jejich vedlejšího pracovního poměru ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v oboru interního lékařství. Konečné dojednání se očekává začátkem příštího týdne. Budou tedy zaměstnáni zřejmě ve vedlejším pracovním poměru na 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jejímž přednostou je prof. dr. Michal Anděl, DrSc., děkan III. lékařské fakulty.

Jak jsem již vysvětlil, ani ministr nemůže zasahovat do pracovněprávních vztahů zdravotnických zařízení, která zřizuje, zasahovat do pravomoci ředitelů těchto zařízení. Říkám to také v souvislosti se situací např. ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde jsem byl opakovaně žádán, abych zasáhl do řešení různých pracovněprávních vztahů, a byl jsem ve sdělovacích prostředcích velmi nevybíravě osočován, že podporuji šikanování pracovníků. Musím říci, že tehdejší ředitel byl mimo jiné odvolán právě proto, že nebyl dlouhodobě schopen tyto problémy - jakkoli připouštím, že jsou velmi složité - náležitě řešit.

Kromě toho bych ještě mohl říci, že já sám jsem pracoval na III. lékařské fakultě jako odborný asistent na částečný úvazek, který mi byl rovněž bez sdělení důvodu zrušen po několika letech v době, kdy III. lékařská fakulta se rozhodla, že téměř všechny částečné úvazky zruší, takže to není nic mimořádného, nic bezprecedentního. Žádné důvody mi nebyly sděleny, pouze ústně mi bylo vysvětleno, že takových případů je ještě asi 40.

Pokud se jedná o konstatování související s firmou Kemnitz, tam se jednalo o dodávky nějakého spotřebního materiálu u umělých ledvin v Nemocnici Na Míčánkách. Chtěl bych říci, že pokud jsem informován - upřímně řečeno, s touto otázkou jsem nepočítal, takže nemám přesné informace -, tak proběhl soud, protože prof. Horák nařkl paní ředitelku Alušíkovou, že se nějakým způsobem obohacovala na dodávkách tohoto spotřebního materiálu od této firmy. Teď si nejsem zcela jist, ale mám za to, že nejenomže nebylo prokázáno, že by se obohacovala, ale bylo prokázáno, že se ani obohacovat nemohla, neboť v tu dobu nepracovala na pracovišti ve funkci, která by jí vůbec umožňovala přístup k jednání v souvislosti s touto firmou.

Vím, že paní senátorka Roithová trvale zasahuje tímto způsobem do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a snaží se zasahovat i do různých vnitřních sporů. Má samozřejmě takové právo z titulu svého postavení, ale na druhé straně je třeba počítat s tím, že v některých případech je asi na místě předpokládat určitou zaujatost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní bude opět hovořit pan poslanec Krása, pokud si to přeje.

 

Poslanec Václav Krása: Pane ministře, já rozumím tomu, že nemůžete vstupovat do pracovněprávních vztahů. Na druhé straně postup paní ředitelky znemožňuje výkon povolání učitele vyučujícího na lékařské fakultě, a to je podle mého názoru šikanování nadřízeným. Myslím, že máte právo jako její nadřízený ji upozornit na nesprávnost jejího jednání. Protože se na vás MUDr. Horáčková obrátila, rád bych věděl, co jste v této věci podnikl.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bude pan ministr reagovat? Ano.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Ano, chtěl bych odpovědět na tuto specifičtější otázku pana poslance. Skutečně jsem dostal zhruba před dvěma týdny dopis podepsaný oběma lékaři, ve kterém se na mě v této věci obracejí. Tady přirozeně není na místě udělat nic jiného, než především zjistit skutkový stav věci, to znamená, k čemu skutečně došlo, a posoudit ho z pracovněprávního hlediska, což také bylo učiněno. Posouzení provedl odborný pracovník odboru práce a mzdy Ministerstva zdravotnictví a se svým nálezem seznámil pisatele dopisu. Znovu říkám, že nedošlo k porušení zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP