Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. prosince 1999 v 9.04 hodin

Přítomno: 177 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Zahajuji osmý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. První technické sdělení je to, že pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 1. (Oživení v sále - potlesk.) Má někdo další náhradní kartu? Další technické sdělení tohoto typu v tuto chvíli nemám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Petra Buzková - nemoc, pan poslanec Ivan Langer - nemoc, pan poslanec Antonín Macháček - účast na pohřbu, paní poslankyně Miroslava Němcová - zahraniční služební cesta, pan poslanec Jaroslav Zvěřina - schůze předsedů parlamentních orgánů zabývajících se záležitostmi Evropské unie. Z členů vlády jsou omluveni tito členové vlády: ministr vnitra pan Václav Grulich - nemoc, ministr životního prostředí pan Miloš Kužvart - účast na páté konferenci smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů, a místopředseda vlády pan Pavel Rychetský - zahraniční služební cesta. Další omluvy sekretariátu předsedy Poslanecké sněmovny nedošly.

Prvním bodem dnešního jednání bude

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů
o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze
/sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede tento vládní návrh ministr zahraničních věcí České republiky pan Jan Kavan, kterého prosím, aby se dostavil k řečništi, a poté, co se atmosféra v jednacím sále uklidní, tak mu udělím slovo. Kolegyně a kolegové, prosím o klid v jednacím sále, aby bylo možno pracovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan:Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vládní návrh Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze se předkládá na základě usnesení č. 891, kterým tuto Dohodu vláda České republiky dne 1. září 1999 schválila. Vláda ve svém usnesení dále pověřila předsedu vlády předložit Dohodu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu a zároveň ji doporučila prezidentu republiky poté ratifikovat.

Dohoda byla slavnostně podepsána v Praze dne 16. července 1999 při příležitosti oficiální návštěvy generálního tajemníka OSN Kofi Annana. Za Českou republiku ji podepsal ministr zahraničních věcí poté, co vláda svým usnesení č. 591 z 9. září 1998 vyslovila souhlas s jejím sjednáním, a poté, co prezident republiky přenesl pravomoc k jejímu sjednání na vládu.

Původně bylo plánováno, že dohodu podepíše ministr zahraničních věcí České republiky již v září 1998 při své cestě na 53. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. K podpisu však nedošlo vzhledem k dodatečným dílčím připomínkám ze strany sekretariátu OSN. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, na chvilku vás přeruším. Prosím o zklidnění atmosféry v jednacím sále, aby bylo možno pokračovat. A nenuťte mě, abych opět jednotlivé poslance jmenoval. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji.

Text dohody byl proto finalizován až v prvním čtvrtletí letošního roku a za nejvhodnější příležitost pro její podpis byla následně zvolena červencová návštěva generálního tajemníka OSN v České republice. S podpisem dohody v tomto termínu vyslovila souhlas též vláda svým usnesením č. 607 dne 16. června letošního roku.

Informační centrum OSN v Praze vzniklo 15. prosince 1947 a patří mezi 10 nejstarších center OSN ve světě. Je součástí celosvětové sítě informačních center OSN v téměř 70 zemích. Mezi jeho aktivity patří zejména publikační činnost, pořádání tiskových konferencí, seminářů a přednášek o všech aspektech činnosti OSN, informační a technická podpora projektům z oblasti mezinárodních vztahů, vzdělávání, ochrany lidských práv nebo provozování veřejné knihovny s více než 12 tisíci publikacemi a dokumenty OSN.

Přestože centrum OSN působí v Praze již více než 50 let, nebyla jeho přítomnost dosud podložena smluvním dokumentem. Přitom uzavření takovéto dohody, tzv. house counsel agreement, není v řadě jiných zemí ničím neobvyklým.

Předkládaná dohoda se skládá z preambule a devíti článků. Zakotvuje mj. poskytování finančního příspěvku na krytí části nákladů centra OSN, jehož výše bude každoročně stanovena na základě jednání smluvních stran s přihlédnutím k aktuálním potřebám centra a finanční možnosti České republiky. Česká republika již takový dohodou předpokládaný finanční příspěvek řadu let informačnímu centru poskytuje, a to z prostředků Ministerstva zahraničních věcí.

Dohoda dále řeší problematiku výsad a imunit úředníků centra, které jdou v některých bodech nad rámec výsad a imunit poskytovaných Úmluvou o výsadách a imunitách OSN z roku 1946. Jedná se o vynětí z prohlídky a zabavení služebních zavazadel a v případě ředitele centra OSN též o imunitu vůči prohlídce jeho osobních zavazadel. Další odlišnost, která jde za rámec zmíněné úmluvy, se týká úpravy práva bezcelního dovozu pro úředníky centra. Zatímco úmluva z roku 1946 toto právo přiznává jen pro dobu prvního vstupu na území státu, na němž bude úředník vykonávat svoji činnost, předkládaná dohoda zakotvuje období jednoho roku ode dne příjezdu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP