(11.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Čili ty základní kroky jsou ty, které Poslanecká sněmovna a veřejnost dobře zná. Jsou to kroky typu zákona o konkursu a vyrovnání, zákona o dráhách, komplexní reformy práva obchodního, občanského a trestního, které připravuje a připravil z velké části už k dnešnímu datu pan ministr Motejl, a řada dalších kroků tohoto typu. Privatizace bank je mezi nimi rozhodně nikoli na posledním místě.

Jedním z takových prvků, o kterých bych se rád zmínil - a to byl původní záměr mého vystoupení - je oblast revitalizace. Revitalizace, a vždy to vláda tvrdila, není zázračným lékem pro nemocnou ekonomiku. Také zázračné léky skutečně neexistují. Vedle těch oblastí, o kterých jsem hovořil, určitým konkrétním vkladem do procesu, jehož výsledkem vedle strukturální politiky, vedle politiky zaměstnanosti, o které hovořil pan místopředseda Špidla, a dalších kroků, je snaha o makroekonomický a strukturální obrat v české ekonomice.

Když dovolíte, seznámím vás zejména se základními kroky, které v současné době Revitalizační agentura provádí v první fázi svého tzv. 90denního programu. Ten spočívá jednak v převzetí úvodního seznamu podniků uvažovaných do revitalizačního programu, jenž byl schválen hodnotitelskou komisí na základě předběžného souhlasu ze strany těchto společností, dále v provedení analýz v uvedených společnostech. Jde o právní a finanční audity, analýzu trhu, odbytu, financí, managementu, lidských zdrojů, informačních systémů, podnikatelského plánu společnosti a dalších podstatných prvků. Dále v zařazení konkrétního podniku do portfolia Revitalizační agentury, kdy na návrh správce a představenstva Revitalizační agentury rozhodne investiční výbor Revitalizační agentury, a to na základě následujících ukazatelů: hodnocení budoucí životaschopnosti společnosti, ochota spolupracovat s Revitalizační agenturou včetně souhlasu akcionářů, dohoda na plánu restrukturalizace společnosti s věřiteli a splnění kritérií schválených vládou. Připomínám počet zaměstnanců přes 2000, objem nákupu materiálů, prací a služeb od tuzemských dodavatelů přes 1 mld. Kč, celková výše kvalifikovaných úvěrů u Konsolidační banky, Komerční banky a České spořitelny přes 3 mld. Kč a ukazatel kladného provozního zisku.

Po zařazení společnosti do revitalizačního programu pak nastupuje fáze jednání s vlastníky společnosti, managementem a sociálními partnery, vyjednávání s bankovními a obchodními věřiteli, koordinace převzetí závazků, popř. akcií od příslušných třetích stran a vyhledávání a výběr poskytovatelů služeb při finanční a operační restrukturalizaci.

Vlastní realizace restrukturalizačního programu bude rozdělena na finanční restrukturalizaci, tj. nalezení a navržení alternativní kapitálové struktury, konverze špatných úvěrů na dluh či jmění, zajištění financování potřeb společnosti, stabilizace finančních toků společnosti atd., a na operativní restrukturalizaci, tedy reformulace podnikatelského plánu, reorganizace, snížení nákladů, zlepšení efektivity, sociální program s tím samozřejmě spojený.

Poslední fází je potom zjednodušeně řečeno prodej firmy různými způsoby, nalezení strategického partnera - což je zpravidla to nejlepší, ale ne vždy možné - vznik strategické aliance, prodej managementu, nalezení partnera typu fondů venture capital apod. U obou posledních fází nicméně vždy zůstane z naprosto pochopitelných důvodů možnost vstupu společnosti do likvidace nebo konkursu. Připomínám to z toho prostého důvodu, že ani Revitalizační agentura, stejně jako jakákoli jiná instituce, jakýkoli vlastník, jakýkoli krizový manažer nemá zázračné účinky a v situaci, kdy zpravidla hrozí konkrétním podnikům konkurs ze strany celé řady neuspokojených věřitelů, které samy tyto podniky uvedly do velmi složité situace, je takový fakt pochopitelný.

Každá z těchto fází má samozřejmě předpokládaný časový horizont v řádu několika měsíců s tím, že ukončení činnosti agentury jako celku je stanoveno na konec roku 2002. To, co je smyslem operace Revitalizační agentury, je dosáhnout určité stabilizace situace v podniku a přípravy tohoto podniku na vstup kapitálově odpovídajícím způsobem vybaveného partnera tam, kde to podnik nedokáže svými vlastními prostředky a zároveň bude souhlasit s podmínkami takového procesu.

Že je to riziková operace, je nabíledni, proto se těmto metodám říká krizové řízení. Jde o řešení nestabilní situace prostředky, které jsou všeobecně známé, mohou být využívány s větší nebo menší dovedností, ale nemají povahu zázračných prvků. Lze si slibovat, a to vláda také očekává, že Revitalizační agentura bude úspěšná ve většině případů, možná rozhodující většině případů; nikde není záruka, že bude úspěšná ve všech.

Chtěl bych tedy zmínit a podtrhnout to, že tento proces je jedním z komplexního programu hospodářské politiky vlády, který byl vyjádřen v celé řadě dokumentů. Jako jeden z rozhodujících bych zde jmenoval střednědobou hospodářskou strategii vlády a na ni navazující společné posouzení priorit hospodářské politiky, které bylo uzavřeno mezi vládou ČR a Evropskou komisí, které má mezinárodní respekt, a při těchto krocích má vláda odpovídající podporu. I při těchto číslech nicméně nebudu zakrývat to, co bylo řečeno v této sněmovně už včera při projednávání bodu týkajícího se střednědobého fiskálního výhledu. Tam i v prorůstové verzi se stále počítá s dalším růstem nezaměstnanosti. Je to smutná pravda, ale je to průvodní jev restrukturalizace každé ekonomiky a česká ekonomika v tomto není výjimkou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Musím se omluvit poslanci Svobodovi, na něj pořád nedochází. Přednostní právo poslance Filipa - předsedy klubu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo, Vážený pane premiére, vážená sněmovno, paní a pánové, pokusím se vrátit naši rozpravu do toho původního záměru, do racionálního řešení tíživého problému. Předtím, než přednesu konkrétní návrhy na usnesení - a potom bych požádal, aby o nich sněmovna po skončení rozpravy hlasovala -, přece jen řeknu dvě, resp. tři poznámky. Nijak jsem nechtěl předběhnout pana místopředsedu Mertlíka, jeho přednostní přihlášku jsem vnímal, jen jsem se hlásil, abych mohl reagovat a tu diskusi vrátit včas.

Teď ty dvě poznámky. Paní kolegyně Dundáčková tady řekla, že tady leží návrh zákona o konkursu a vyrovnání. Zapomněla podotknout, že na podvýboru pro podnikání v dubnu letošního roku zazněla některá hodnocení tohoto návrhu. Ta jsem si nedovolil ani já, protože jsem respektoval, že to předkládá žena. Ocituji jedno z těch hodnocení: "Jsou tam náměty dobré - špatně napsané, náměty průměrné - špatně napsané a věci špatné - špatně napsané." Nad takovým zákonem se opravdu dost těžko dělá.

Pokud jde o podvodný úpadek, připomínám této sněmovně, že ho minulá sněmovna v roce 1997, tak jak byl navržen a jak se k němu přiklánějí i teď některé poslanecké kluby, zamítla, jak ho předložila kolegyně Rujbrová. Je nám to velmi líto a bohužel se k tomu musíme za 2,5 roku vrátit.

Nyní k předmětu našeho jednání. Navrhuji, aby po proběhlé diskusi Poslanecká sněmovna České republiky požádala vládu, aby urychlila práce na legislativním řešení vedoucím k posílení právních jistot zaměstnanců na vyplácení mezd, jak České republice ukládá námi ratifikovaná Úmluva Mezinárodní organizace práce o ochraně mezd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP