(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bude reagovat pan kolega Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není zač, pane kolego. Bude reagovat pan kolega Tomáš Teplík. Nepřevraťte stůl, pane kolego.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Prosím, pane kolego, rádo se stalo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vystoupí pan kolega Vojtěch Filip, poté řádně přihlášený pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, já jsem vás svým vystoupením a návrhem na usnesení žádal, myslím si, že docela slušně, abychom se vrátili k hlavnímu problému. Myslím si, že toto nedělá nejen dobré jméno naší sněmovně, dokonce ji to poškozuje. Chtěl bych vás požádat, vraťme se k návrhu na usnesení. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nejde ani tak o sněmovnu, jde hlavně o to, že to nepomůže lidem, kterých se to týká.

Teď bude hovořil pan kolega Karel Vymětal, po něm se připraví pan kolega Robert Kopecký.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych v prvé řadě reagovat na debatu, která byla na začátku rozpravy, když poslankyně Dundáčková reagovala na úvodní vystoupení pana předsedy vlády.

Pravila ve svém vystoupení, že vládní návrh zákona o konkursu a vyrovnání byl přerušen. Chtěl bych jen upřesnit, abychom si připomněli, že nebylo projednávání tohoto vládního návrhu přerušeno, ale zákon byl vrácen vládě k přepracování. To znamená, že byl shozen se stolu. Naštěstí vláda je tak dobrá, že dnes už na stole máme přepracovanou verzi tohoto zákona a můžeme jednat o novém znění tohoto vládního návrhu zákona. To jen pro upřesnění.

Rád bych reagoval i na to, co říkal pan místopředseda Mertlík, a možná že budu reagovat i na to, co říkal můj předřečník poslanec Teplík.

Pan místopředseda vlády pravil, že v 80. letech byla naše země zařazena do kategorie podrozvinutých zemí. (Ministr Mertlík: Nově podrozvinutých.) Děkuji za upřesnění, pane místopředsedo.

Je ale zajímavé, že v té době - a teď nebudu mluvit o číslech a statistice - měli všichni práceschopní občané v této republice práci, že všichni dostávali výplatu, že podniky pracovaly, vyráběly, vyvážely, nebyli bezdomovci a nebyli žebráci. A dnes říkáme, že jsme vyspělá demokratická země, a proto máme téměř půl milionu lidí bez práce, mzdy se neplatí těm, co pracují, podniky nepracují nebo krachují, ve značné části, a máme bezdomovce a žebráky. Je to jistě zajímavé hodnocení a srovnání.

Dámy a pánové, já v otázce nevyplácení mezd jsem se zúčastnil s některými členy hospodářského výboru jednání ve Vítkovicích, jednání byla už tři. Na jednom, tom prostředním jednání, byli účastni členové vedení této akciové společnosti, představitelé odborů a poslanci a senátoři. Bylo zajímavé slyšet v otázce nevyplácení mezd, že jak zástupci managementu, tak odboroví představitelé nám vysvětlovali, že je pouze vyhlášena stávková pohotovost a jinak odbory nebudou činit žádné a razantnější opatření, protože zaměstnanci podniku pochopili situaci podniku. Je to zajímavé.

Pro mne bylo velice zajímavé to, že jsem neslyšel ani od odborových předáků, jestli vedení podniku chápe situaci pracovníků. Jestli tak jak je třeba zachránit podnik tím, že pracovníci nedostanou mzdy, jestli obráceně vedení podniku a odboroví předáci zajistili pro pracovníky, že nemusí platit byty, nemusí si nakupovat jídlo, nemusí platit za dopravu po dobu, než se podnik zmátoží a vyplatí zaměstnancům mzdy, které si zaslouží.

Já se domnívám, že tady je i otázka pro členy odborových hnutí, že by si měli dávat větší pozor na to, koho volí do svých funkcí a jak tito jejich odboroví představitelé potom zastupují zájmy pracovníků.

Dámy a pánové, chtěl bych se také zmínit o jedné skutečnosti, která se týká navrženého usnesení poslancem Filipem k nevyplácení mezd zaměstnanců. Je to druhý bod navrženého usnesení.

Tam se navrhuje, aby za odejmutí dalšího platu představitelům státní moci se pokusilo použít tyto prostředky jako jednorázovou finanční výpomoc pracovníkům, kterým je v podnicích s majoritní účastí v českém státě zadržována mzda. Podniky jsou pod správou Fondu národního majetku.

Dámy a pánové, dnes ráno hospodářský výbor projednával roční odměny představitelům Fondu národního majetku, tzn. členům prezidia a dozorčí rady, která má vyčleněnu pro tyto odměny částku pro letošní rok, tak jak sněmovna schválila, 1 milion 304 tisíc korun. Dlužno možná podotknout, že členové prezidia i dozorčí rady funkce vykonávají ve Fondu národního majetku v době své řádné pracovní doby při vykonávání svých základních funkcí. Je velmi zajímavé, že v situaci, ve které je z hlediska ekonomického naše země, kdy poslanci, senátoři a představitelé státní moci včetně členů vlády rozhodli, že odebíráme 14. platy, si jiní členové vlády a členové této Poslanecké sněmovny dávají řádově desetitisícové odměny za funkce v prezidiu a dozorčí radě Fondu národního majetku.

Například předsedovi prezidia Fondu národního majetku, kterým, jak všichni víme, je ministr financí, tak za období do 20. 7. 1999 tento ministr financí, který v současné době je ve vazbě, mu byla odsouhlasena odměna ve výši 73 815 korun a současný ministr financí, protože je tam kratší dobu, dostane odměnu 52 725 korun. Místopředseda prezidia Fondu národního majetku, člen naší ctihodné Poslanecké sněmovny, protože pracoval celé toto období, dostane odměnu 109 tisíc a nějaké drobné, nebudu zdržovat. Členové prezidia, kteří tam byli celý rok, dostávají 93 a půl tisíce korun a velmi zajímavé je, že i jeden člen, který je ve funkci člena prezidia Fondu národního majetku od 3. prosince, to znamená týden včetně zvolení, už dnes dostal odsouhlasenu odměnu za toto období do konce roku ve výši 7 799 Kč.

Podobně, samozřejmě, jsou odměňováni členové a představitelé dozorčí rady. Jen pro příklad uvedu, že předseda dozorčí rady, který je ve funkci od 18. 11., tedy tři týdny, už dnes má odsouhlasenu odměnu ve výši 11 842 Kč.

Dámy a pánové, já se ptám v té souvislosti - to jsou ti nejpotřebnější? A odpovídám, že ne, protože nejpotřebnější jsou právě ti pracující podniku, a proto jsem také v hospodářském výboru hlasoval proti. Bohužel, byl jsem sám, ale to mi nevadí. Já to totiž považuji za naprosto nemorální chování těchto představitelů státu a ostudné ke skutečnosti, že zaměstnanci nedostávají zaslouženou mzdu. Z toho důvodu budu velmi vehementně podporovat navržené usnesení poslancem Filipem. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Karlu Vymětalovi. Nyní bude hovořit pan kolega Kopecký, jako poslední zatím Jiří Patočka. Pardon, pane kolego Roberte Kopecký, já se omlouvám, já jsem přehlédl ještě jednu faktickou. Moc se omlouvám.

Prosím, pane kolego.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP