(Jednání opět zahájeno ve 14.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji odpolední jednání. Procedurální návrh přednese kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Jedná se o to, že vyšetřovací komise tzv. ostravské kauzy měla původně předložit zprávu do 31. 12. t. r. K tomuto datu jí zbývá několik málo dní. Navrhuji zařazení nového bodu, kterým by se prodloužila doba, do které má komise tuto zprávu podat. Bod by se nazýval "Prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ČR pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice Ostrava".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to procedurální návrh, o kterém bychom měli hlasovat bez rozpravy. Pane poslanče, jako kolikátý bod to chcete zařadit?

 

Poslanec Josef Janeček: Buď teď, nebo jako poslední bod této schůze.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Poslední bod této schůze navrhl pan kolega Janeček. Věcně by se mělo jednat o prodloužení lhůty pro činnost vyšetřovací komise pro objasnění záležitosti transplantačního centra Ostrava, neboť činnost této komise je usnesením sněmovny omezena do 31. 12. t. r. Jde o hlasování číslo 379. Prosím, abyste se zaregistrovali, odhlásil jsem vás.

 

Zahajuji hlasování číslo 379. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 116 pro 91, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přistoupit k bodu 110, který byl pevně stanoven jako první bod po dnešní polední přestávce. Je jím

 

110.
Vládní návrh na vázání rozpočtových výdajů státního rozpočtu na rok 1999
v kapitole Poslanecká sněmovna, Senát, Nejvyšší kontrolní úřad
/sněmovní tisk 456/

 

Z pověření vlády předložený materiál odůvodní místopředseda vlády ČR a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík. Prosím pana místopředsedu vlády, aby přistoupil k řečništi a stručně předložený návrh uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, státní rozpočet na rok 1999 byl rozpočtem, který byl sestavován v době, kdy makroekonomické predikce všech příslušných soukromých i veřejných agentur včetně Ministerstva financí měly dosti odlišný odhad od skutečného vývoje v roce 1999. Z hlediska průběhu rozpočtového roku toto mělo vážné následky zejména v oblasti predikce inflace, kde výsledná úroveň inflace měřená spotřebitelskými cenami v České republice v roce 1999 je o 3 až 4 % nižší než inflace predikovaná v návrhu státního rozpočtu na rok 1999. V důsledku toho došlo k určitému reálnému zhodnocení výdajů státního rozpočtu, jakož i jiných položek v průběhu roku 1999.

Vláda reagovala začátkem podzimu t. r. na tuto skutečnost tím, že přijala usnesení, kterým zkrátila určité výdaje, resp. provedla vázání jako formu regulace výdajů kapitol rozpočtu v oblasti běžných výdajů tak, aby kompenzovala reálné zhodnocení výdajů, o kterém jsem hovořil. Podobný krok je obsahem i tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí panu Pavlu Mertlíkovi. Tento materiál projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení číslo 197 bylo rozdáno na lavice. Prosím, aby se slova ujal zástupce rozpočtového výboru, kterého nemám definovaného. Není-li definován zpravodaj rozpočtového výboru, je to jeho předseda. Není to jeho předseda, omlouvám se panu Tlustému. Bude hovořit pan kolega Patočka.

Prosím, aby na světelné tabuli byl upraven bod, který je projednáván. Jde o bod číslo 110. Kolega Patočka nás seznámí s usnesením výboru.

 

Poslanec Jiří Patočka: Pane předsedající, jsem pověřen seznámit vás s usnesením rozpočtového výboru, které přijal na své 22. schůzi dne 9. prosince. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s vládním návrhem na vázání rozpočtových výdajů státního rozpočtu na rok 1999 v kapitole Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad takto: kapitola Senát Parlamentu vázání ostatních běžných výdajů ve výši 3 %, tj. 6 mil. 231 tis. 500 Kč."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Patočkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Ne. Uzavírám ji. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je přednesl pan kolega Patočka a tak jak je máme obsaženo v usnesení rozpočtového výboru číslo 197. Přeje si někdo zopakování tohoto usnesení? Nikoliv.

Omlouvám se místopředsedovi vlády, má možnost vystoupit se závěrečným slovem. Hovoří pan kolega Mertlík. Prosím o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP