(14.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych pouze konstatovat výsledek tohoto jednání, který je očekáván. Vedle vlády, která se rozhodla omezit své výdaje, ke stejnému kroku přistoupil rovněž Senát Parlamentu ČR, nikoli tedy Parlament jako celek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí panu Pavlu Mertlíkovi.

 

O návrhu, tak jak zazněl, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 380. Hlasování zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen. Z přítomných 152 pro 147, nikdo proti.

 

Končím projednávání bodu 110 a přistupujeme k bodu č. 58, kterým je

 

58.
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu
jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu ČR
za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek
/sněmovní tisk 416/ - prvé čtení

 

Mělo by se jednat o zkrácené jednání. Před projednáváním bodu je zapotřebí nejdříve podle § 99 odst. 5 našeho jednacího řádu posoudit, zda jsou podmínky pro projednání tohoto návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu k této otázce. Uzavírám ji, neboť se do ní nikdo nehlásí. Přistoupíme k hlasování o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu ČR za rok 1999, převyšujícího rozpočtovaný schodek, sněmovní tisk 416, ve zkráceném jednání."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 381, které bylo zahájeno. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 158 pro 136, proti 1.

 

Zahajuji tedy projednávání tohoto bodu ve zkráceném jednání. Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, především mi dovolte poděkovat Poslanecké sněmovně za akceptaci toho, že tento návrh je projednáván ve zkráceném čtení. Důvod, proč tomu tak je, je ten, že obsah tohoto zákona byl původně začleněn jako část II. do návrhu první verze státního rozpočtu; jeho odmítnutím došlo k časovému posunu, který je nyní třeba řešit tímto způsobem. Důvod této urgence je v potřebnosti splatit určité platby již na začátku příštího kalendářního roku.

V návrhu zákona se navrhuje povolení vydání státních dluhopisů v celkovém objemu 71 miliard 11 milionů Kč, z čehož 20 miliard Kč bude použito na revolving splatných střednědobých dluhopisů dvou- a pětiletých se splatností v roce 2000, dále 0,011 miliardy Kč bude použito na úhrady zahraničních půjček převzatých od Čs. obchodní banky v konvertibilních měnách, 50 miliard Kč bude použito na konverzi stávající strategie financování státního dluhu, na nový systém strategie financování a refinancování státu, který Ministerstvo financí bude uskutečňovat od 1. ledna 2000.

Tento systém si klade za cíl zastavit narůstající objem financování státu prostřednictvím státních pokladničních poukázek a přeměnit státní pokladniční poukázky na dluhopisy, které v současné době tvoří již zhruba dvě třetiny objemu nesplacených státních dluhopisů, a to na dluhopisy se střednědobou splatností, o které má finanční trh větší zájem.

Co se týká revolvingu pro rok 2000, důležitý je pohled z hlediska struktury emisní činnosti. Zhruba 48 miliard Kč má jít na aplikaci nové emisní strategie státu, o které jsem právě hovořil, 18 - 20 miliard Kč je uvažováno v této chvíli pro první zahraniční emisi ČR na eurotrzích podle programu EMTN, 3 - 5 miliard Kč má tvořit emisní rezervu nové strategie financování pro rok 2000.

Chtěl bych velmi podtrhnout, že tato čísla jsou orientační. Orientační v tom smyslu, že Ministerstvo financí bude při praktické emisní činnosti přihlížet k aktuálnímu stavu na trhu cenných papírů jak v ČR, tak v zahraničí. Zároveň bude sledovat veškeré kursové a makroekonomické souvislosti a snažit se o optimalizaci správy těchto aktiv tak, aby to bylo co nejúspornější z hlediska veřejných financí.

Děkuji vám za pozornost a prosím, aby tento návrh byl podpořen.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády panu Pavlu Mertlíkovi. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh přikázán, jej projednal a přijal usnesení, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 416/2. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Martina Kocourka, aby nás seznámil se stanoviskem výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s projednáváním tisku 416 v rozpočtovém výboru, který se tímto tiskem zabýval na své 22. schůzi dne 8. prosince 1999 a k vládnímu návrhu zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu ČR za rok 1999, převyšujícího rozpočtovaný schodek, tisk 416, přijal následující usnesení:

Po úvodním slově náměstka ministra financí Janoty, zpravodajské zprávě poslance Kocourka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby

  1. se k návrhu zákona konala obecná rozprava a po ní rozprava podrobná,
  2. lhůta, do kdy sněmovna jednání o návrhu ukončí, byla stanovena nejpozději do pátku 10. prosince 1999 do 16.00 hodin.

  1. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu ČR za rok 1999, převyšujícího rozpočtovaný schodek, tisk 416, vyslovila souhlas bez připomínek.

Chtěl bych jen upozornit na to, že v rozpočtovém výboru byl tento tisk probírán velmi důkladně. Rozpočtový výbor si vyžádal doplňující informace, které jsme obdrželi včera. Mohu potvrdit, že tento zákon je pro ČR, zejména pro financování státního dluhu ČR pro příští rok, velmi potřebný. Zároveň bych chtěl učinit jednu poznámku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP