(14.40 hodin)

(pokračuje Kocourek)

Vzhledem k tomu, že projednáváme materiál, který obsahuje 71 mld. Kč státních dluhopisů, přičemž důvodová zpráva má celkem dvě strany a dvě podkladová objemová čísla, v této souvislosti mě napadá parafráze jednoho z Parkinsonových zákonů, a tato parafráze by zněla, že projednávaná suma státních peněz je zpravidla nepřímo úměrná délce a množství údajů v důvodové zprávě.

Tolik má důvodová zpráva.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Rozpočtový výbor navrhl, abychom vedli obecnou rozpravu. Nejdříve tedy rozhodneme o tomto návrhu.

 

Kdo souhlasí s tím, abychom vedli obecnou rozpravu, nechť se v hlasování pořadové číslo 382, které za krátkou chvíli zahájím, vysloví tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování zahajuji. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 159 pro bylo 137, proti 2.

 

Otevírám obecnou rozpravu a žádám zpravodaje, aby ji spolu se mnou sledoval. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo, obecnou rozpravu uzavírám. Nyní otevírám podrobnou rozpravu. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Uzavírám podrobnou rozpravu, neboť se do ní nikdo nehlásí.

Vzhledem k tomu, že ve zkráceném jednání může třetí čtení následovat bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu a otevírám ve třetím čtení rozpravu k předneseným pozměňovacím návrhům. Chce snad někdo v rozpravě vystoupit? Ne. Rozpravu uzavírám.

Ještě se zeptám pana ministra, chce-li využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Přistoupíme k hlasování o následujícím návrhu usnesení. Usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999, převyšujícího rozpočtovaný schodek, sněmovní tisk 416."

 

Hlasování číslo 383 zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 169 bylo pro 139, proti nikdo.

 

Blahopřeji ministru financí panu Pavlu Mertlíkovi, děkuji zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech
a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

 

Nejdříve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 20 dnů. O tomto budeme rozhodovat v okamžiku, kdy na to přijde čas.

Z pověření vlády předložený návrh uvede nově jmenovaný ministr zdravotnictví České republiky pan Vladimír Špidla. K řečništi přistupuje ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví a místopředseda vlády České republiky pan Vladimír Špidla, prosím, pane ministře. (Potlesk.)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci. Předkládám vám zákon, který je uveden ve sněmovním tisku 407. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon je předkládán poněkud zvláštním způsobem podruhé, ačkoliv ve sněmovně již proběhlo velmi zevrubné projednávání. Důvodem, proč předloha nebyla přijata, alespoň podle interpretace vlády, bylo, že k této předloze, která je jinak velmi technického rázu a velmi závažná, protože upravuje celou řadu podstatných věcí včetně např. patentové ochrany léků, byl neorganickým způsobem připojen návrh na prodloužení platnosti zákona č. 48 o veřejném zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že tehdy nebyla vyjasněna situace v resortu zdravotnictví, sněmovna se rozhodla zákon zamítnout.

Bylo to rozhodnutí, které bylo pochopitelné a přijatelné, ale přesto musím prohlásit, že svým způsobem zkomplikovalo postavení České republiky v mezinárodním společenství, protože platnost tohoto zákona, na který se poměrně výrazně naléhá i v Evropské unii, se předpokládala původně od 1. 1. roku 2000. To vedlo vládu k tomu, aby zákon s úpravami, které se daly vyvodit z rozpravy, která se k zákonu ve sněmovně vedla, předložila znovu, a vedlo ji to také k tomu, aby prostřednictvím předsedy vlády České republiky požádala o zkrácení lhůty na projednávání o 20 dnů.

Termín 1. 1. 2000 nebude tímto zkrácením dosažen, ale přesto je možné dosáhnout účinnosti zákona v době, která bude z hlediska projednávání některých našich evropských záležitostí citlivá.

Dámy a pánové, vzhledem k složitosti této předlohy a vzhledem k tomu, že za jejími strohými paragrafy se skrývají některá velmi rozsáhlá a zásadní rozhodnutí, předpokládám, že velmi intenzivní debata se povede ve druhém čtení. A k této debatě je vláda samozřejmě připravena.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji novému ministru zdravotnictví. A prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení pan poslanec Rostislav Čevela.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedající, milé dámy, ctění kolegové. Máme před sebou materiál, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odmítejme, prosím, ryze neformální výboje a volme návrat k osvědčené tradiční formě založené na přehledné dějové osnově. Jako zpravodaj hodlám sdělit příběh prosycený konkrétní smysluplnou skutečností, schopnou strhnout k bezprostřednímu zájmu.

Není těžké postřehnout, že uvedená materie má zcela osobitý, ryze technický ráz a vytváří velmi zvláštní strukturu, která spočívá v mimořádně silné organizovanosti různých prvků obsahu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP