(15.00 hodin)

(pokračuje Cabrnoch)

Pevně věřím, že se nebude opakovat situace, kdy se poslanci vládní strany postavili proti věcnému řešení připravenému ministerstvem a předkládali desítky pozměňovacích návrhů.

I přesto, že byl návrh zákona již jednou hlasován, bude jistě díky jeho značné odborné komplikovanosti probíhat ve výboru i sněmovně podrobná diskuse. Rád bych zde vyjádřil svou naději v to, že komunikace mezi odborným ministerstvem a sněmovnou bude skutečně lepší.

Doporučuji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, propustit tento vládní návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne-li, rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova. Návrh na zamítnutí nebo vrácení žádný nezazněl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům.

Přesto bych prosil pana poslance Karase a další, aby nás nerušili.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, přičemž já navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání ve výborech o 20 dnů, abych tak vyhověl žádosti předsedy vlády. Pan poslanec Maštálka doporučil ještě přidat výbor pro evropskou integraci. Má někdo ještě nějaký jiný návrh?

Pro jistotu vás odhlásím a pokuste se přihlásit.

Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 384 z přítomných 155 pro hlasovalo 151, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Hlasujeme o tom, kdo souhlasí s tím, aby to projednal i výbor pro evropskou integraci.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 385 z přítomných 160 poslanců 89 hlasovalo pro, 55 proti, návrh byl přijat.

 

Konečně třetí hlasování bude o návrhu předsedy vlády na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 386 z přítomných 160 poslanců 136 hlasoval pro, 7 proti, návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání bodu 50 původního programu. Děkuji panu ministrovi i zpravodajovi.

 

Přecházíme k dalšímu bodu tohoto jednání, tj. bod

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

 

Prosím sněmovnu o klid. Nebudu dále pokračovat.

Z pověření vlády - předpokládám - znovu vystoupí místopředseda vlády Špidla. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s důvody, které vedly Ministerstvo zdravotnictví ke zpracování předloženého vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 178/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Tímto důvodem je především potřeba dosažení plné slučitelnosti české právní úpravy této problematiky s právem Evropského společenství. Jedná se např. o sladění kritérií pro zařazování jednotlivých látek podle kritérií Evropského společenství, které stávající právní úpravou nebyly plně akceptovány. Jde konkrétně o prekursory uvedené v příloze č. 9 zákona a o pomocné látky, které byly uvedeny ve stávající právní úpravě v příloze 10 zákona a nyní jsou nově přerozděleny do dvou příloh, a to do přílohy č. 10 a 11.

Dále byla do návrhu zákona promítnuta i určitá specifika České republiky v souvislosti s rozšířením nezákonné výroby pervitinu z léčivých přípravků obsahujících prekursory, efedrin a pseudoefedrin. V důsledku toho byl na tyto léčivé látky zaveden zpřísněný režim. Rovněž tak byla z důvodů zamezení zneužívání návykových látek zpřísněna kritéria pro zacházení s pomocnými látkami.

Předkládaným vládním návrhem zákona bylo reagováno i na podněty odborné veřejnosti vyplývající ze zkušenosti z téměř již roční aplikace stávající právní úpravy v praxi, a které jsou podrobně zdůvodněny v přiložené důvodové zprávě, a proto nepokládám za nezbytné je zde blíže rozvádět.

S ohledem na potřebu v co nejkratším možném období dosáhnout plné slučitelnosti naší právní úpravy této problematiky s právní úpravou Evropské unie obracím se na vás, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, se žádostí o podporu předkládaného vládního návrhu zákona v jeho dalším legislativním procesu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, zákon č. 169/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, upravuje otázky legálního zacházení s návykovými látkami a látkami používanými při výrobě a zpracování návykových látek.

Předloženou novelizaci tohoto zákona, jak je obsažena ve sněmovním tisku 431, lze rozdělit do tří základních okruhů.

První okruh je rozšíření seznamu prekursorů o přípravky s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu, a to i v lékové formě. Únik přípravků s obsahem těchto látek do nezákonné sítě výroby drog je stále trvalý a navržená právní úprava by měla výrazně zamezit užívání těchto přípravků zejména pro výrobu pervitinu. Druhou oblastí úprav je sjednocení zákona s normami Evropské unie, jak o tom podrobně hovořil pan předkladatel, a třetím okruhem jsou úpravy, jejichž potřebnost vyplynula z praktických zkušeností při aplikaci tohoto zákona.

Dále se potom přílohy zákona doplňují o nově zaregistrované omamné látky dle nařízení komise OSN pro omamné látky, což vyplývá z povinností České republiky daných ratifikací jednotné Úmluvy o psychotropních látkách.

Novela zákona bude mít dopad na státní rozpočet, neboť nové povinnosti dané touto novelu a mezinárodními závazky České republiky si vyžádají posílení inspektorátu drog Ministerstva zdravotnictví. Nezákonná výroba návykových látek je bohužel stále rostoucím světovým problémem a tlak OSN a Evropské unie na země výrobců a vývozců prekursorů a pomocných látek směrem ke kontrole pohybu a jejich využití je velký, takže předpokládaný roční nárůst kapitoly resortu Ministerstva zdravotnictví je přímo úměrný této situaci.

Kvalita právní normy, jakou je zákon o návykových látkách, posílí pověst České republiky jako státu, který s maximální odpovědností činí vše potřebné k zamezení ilegální výroby drog. Proto doporučuji propustit tuto novelu do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP