(15.30 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Doporučuji Poslanecké sněmovně, stejně jako tomu bylo v případě zákona, resp. novely zákona o dani z přidané hodnoty, i v tomto případě tento opakovaný návrh odmítnout. To jsou zřejmě hlavní dva problematické body, kterých bych se rád dotkl.

Pak je tam jeden bod, který bych rád zmínil rovněž. Jde o návrhy, které by rušily vládní návrh v tom bodě, kde se snažil zavést páskování lihových nápojů. Vláda si nepředstavovala ani na pověstnou vteřinku, že zavedení takovéto úpravy je jakýmsi zásadním průlomovým krokem v oblasti zlepšení výběru spotřební daně z alkoholu, zamezení pašování, zamezení nelegální výroby a podobných aktivit. Nicméně je si vědoma toho, že tento krok v kontextu ostatních kroků legislativně technické povahy v oblasti daně z příjmů a v oblasti daně z přidané hodnoty například, ale i v dalších systémových opatřeních připravovaných vládou a Ministerstvem financí, je kamínkem v oné mozaice, která může jako celek velice pomoci v oblasti odhalování či znemožňování kroků vedoucích ke krácení uvedených daní a v tomto případě zejména daně spotřební, která je u lihových nápojů vysoká.

Doporučuji Poslanecké sněmovně nepodléhat v tomto případě nátlaku lihovarnických firem, který je zcela pochopitelný, a podpořit vládu v jejím návrhu, jímž se zavádí tzv. kolkování lihových nápojů. Dosáhne se tím toho, že tato oblast bude upravena obdobně, byť technicky dílčím způsobem jinak, jako je oblast cigaret, a dosáhne se tím rovněž toho, že dopady, které toto bude mít na trh u nás, budou ve prospěch slušných výrobců, ve prospěch slušných spotřebitelů, a proto vám doporučuji držet se v tomto bodě původního vládního návrhu zákona.

To jsou největší významové změny, které byly k návrhu zákona doporučeny buď z usnesení jednotlivých výborů, nebo poslaneckými návrhy, a dovolte mi, abych k nim vyjádřil v této chvíli své stanovisko.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru financí. Táži se zpravodaje, zda má nějaké slovo. Nemá. Ani pan poslanec Ježek a pan poslanec Brožík, který byl za hospodářský výbor. Hlásí se pan předseda klubu Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolím si podat procedurální návrh, abychom nyní po ukončení rozpravy ve třetím čtení a po závěrečném slovu navrhovatele i zpravodaje, který se slova vzdal, přerušili projednávání tohoto bodu, abychom dnes ještě projednali bod č. 101, což je rozpočet - teď nevím přesně název - Úřadu pro družstevní záložny na rok 2000, po vyčerpání tohoto bodu dnešní jednání ukončili a přerušili 19. schůzi do 21. 12. tohoto roku do…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Do 10.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tam je ještě nevyřešená otázka. Lze avizovat žádost příslušného počtu poslanců na mimořádnou nebo na schůzi sněmovny svolanou mimořádným režimem a bylo by vhodné i po dohodě s takřka všemi kluby, aby tato schůze pokračovala po vyčerpání programu této schůze, což znamená řádově v 10.30 hodin. Čas bych nerad upřesňoval.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vyslechli jsme názor pana předsedy klubu. Vidím zde další hlásící se předsedy či zástupce klubů. Nehlásí se nikdo. Mohu o tom dát hlasovat. Odhlásím vás, protože zde vidím velký pohyb ve sněmovně. Přihlašte se znovu svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Grosse na přerušení tohoto bodu a o jeho přesunutí na jedenadvacátého v dopoledních hodinách s tím, že ještě dnes budeme pokračovat bodem 101 a pak bychom dnešní schůzi ukončili.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 389 z přítomných 162 hlasovalo pro 139, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Přerušili jsme projednávání bodu 77. Omlouvám se panu ministrovi financí. Dostaneme se k bodu 101, poslednímu bodu dnešního jednání. Prosím o klid. Tímto bodem je

 

101.
Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2000
včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen na rok 2000
/sněmovní tisk 408/

 

Ředitel Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami předložil sněmovně návrh rozpočtu tohoto úřadu. Rozpočtový výbor návrh projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 408/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Ladislav Korbel. Prosím vést kuloární debaty mimo tento sál. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor na svém zasedání přijal návrh k rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, tisk 408, toto usnesení.

Po úvodním slově zástupce Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami ing. Vrzala, zpravodajské zprávě poslance Korbela a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby

1. projednala návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, jenž je přílohou tohoto usnesení,

2. přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. schvaluje návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2000 ve výši příjmů 33 mil. 874 tis. korun a ve výši výdajů 26 mil. 974 tis. korun. Z toho investičních 800 tis. korun.

II. stanoví výši poplatků družstevních záložen na rok 2000 ve výši 0,125 % z objemu všech vkladů vedených u družstevní záložny k 31. 12. 1999.

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Zpravodaj Ladislav Korbel, ověřovatel Jaroslav Gongol, předseda Vlastimil Tlustý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP