(14.50 hodin)

(pokračuje Špidla)

Ano, tento bod má smysl. Je vyjádřením vůle sněmovny a budu velmi rád, pokud jej sněmovna přijme.

V této souvislosti bych chtěl ovšem upozornit na jednu důležitou technickou okolnost, že návrh zákona o ochraně mezd zaměstnanců je v přímé vazbě na zákon o konkursu a vyrovnání. Pokud bude jeden z těchto zákonů procházet zrychlenou procedurou, musí procházet zrychlenou procedurou i druhý zákon. Znovu říkám, že se k této zrychlené proceduře plně hlásím. To jen aby to bylo technicky jasné.

K myšlence, kterou předložil pan poslanec Filip - je to věc, která běžně spadá do sociální politiky. Nedovedu si představit, že bychom nereagovali, nehledě na to, že sociální systém vždy průběžně reaguje na různé dílčí krize. Uvedu např. lokální krize na severní Moravě, kdy jsme samozřejmě museli v průběhu roku několikrát posilovat příslušné rozpočty jak v systému sociální podpory, tak i rozpočty obcí. Je to usnesení, které je nadbytečné, a jsem přesvědčen, že ani postup není správný, protože poslanec Filip odhadl sumu na 400 mil. Kč bez předběžné kalkulace. Myslím si, že je to nadbytečné a neodpovídá to správnému postupu.

Jinak je samozřejmě jasné - a předpokládám to také jako určité vyjádření názoru -, že pokud vláda bude tímto způsobem jednat, nebude sněmovnou nebo alespoň klubem poslanců KSČM kritizována. To je vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády Vladimíru Špidlovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Ano. Hlásí se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Mohu tedy reagovat na vystoupení místopředsedy vlády Špidly. Zopakoval bych v podrobné rozpravě upřesnění návrhu:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje vládě ČR poskytnout ještě do 31. 12. 1999 příslušným obcím částku do 400 mil. Kč na bezúročné půjčky občanům, kterým zaměstnavatelé zadržují mzdy déle než dva měsíce."

Částka je do 400 milionů, není vypočtena. Kritiku neberu tak úplně doslova, protože vycházím z čísel, která tady v pátek před přerušením našeho jednání uvedl předseda vlády. Prostým výpočtem zadržovaných mezd a rodin, které se dostaly do tíživé situace, se dá k této částce dojít.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Prosím navrhovatele, aby nejprve zopakoval návrhy tak, jak byly v původním návrhu usnesení. Myslím si, že se nevylučují s návrhem pana kolegy Filipa a bude možné hlasovat o všech bez ohledu na to, které z nich projdou a které neprojdou.

 

Poslanec Josef Janeček: Krátce bych zareagoval na zmínku, že takové usnesení je nadbytečné. Rozhodně tomu tak není. Optimální by samozřejmě bylo, kdyby zde byly oba zákony předloženy současně a mohly se projednávat společně. Takový by byl legislativně korektní postup. Důraz sněmovny na to, aby vláda urychleně konala, je žádost naprosto oprávněná. Mohlo by se velmi snadno stát, že přeřazení onoho zákona o konkursu a vyrovnání s tím, že by ho nestíhal zákon o insolvenci, by znemožnilo vyřešení onoho kardinálního problému. Tolik zpravodajský komentář.

Nyní k jednotlivým bodům usnesení.

Bod 1: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby urychleně předložila návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Toto bude první návrh, o kterém budeme hlasovat. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 393.

Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 173 pro 67, proti 45.

 

Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás a žádám o novou registraci. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Josef Janeček: Bod 2: Poslanecká sněmovna doporučuje předsedovi vlády, aby požádal předsedu Poslanecké sněmovny o urychlení projednávání návrhu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme o tomto návrhu hlasovat v hlasování pořadové číslo 394. (Ozývají se protestní hlasy ze sálu.)

Kolegové a kolegyně, domnívám se, že tento návrh je hlasovatelný. Nevidím důvodu proč by nebyl. Pokud někdo protestuje proti tomu, že je hlasovatelný, ať se přihlásí a s námitkou vystoupí od mikrofonu. Takovou námitku nevidím. Rozhodneme hlasováním.

 

Kdo je pro tento návrh, ať se v hlasování pořadové číslo 394 vysloví tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 171 pro 105, proti 42.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Josef Janeček: Poslední byl doplňující návrh kolegy Filipa:

Poslanecká sněmovna doporučuje vládě ČR poskytnout do 31. 12. 1999 příslušným obcím částku do 400 mil. Kč na bezúročné půjčky občanům, kterým zaměstnavatelé zadržují mzdy déle než dva měsíce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 395. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 171 pro 100, proti 37.

 

Musíme ještě hlasovat o usnesení jako celku. Budeme hlasovat o celkovém usnesení. Kolegyně a kolegové, prosím o klid! Jestli někdo potřebuje něco sdělit, má k tomu možnost u mikrofonu.

 

V hlasování pořadové číslo 396 rozhodneme o usnesení jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 171 pro 108, proti 50.

 

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přejít k dalšímu bodu, kterým je bod

 

77.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

 

V pátek 10. prosince jsme po ukončení rozpravy a po závěrečném slově navrhovatele přerušili projednávání tohoto bodu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Libor Ježek. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP