(15.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim jak on, tak zástupce navrhovatele. Pan kolega Ježek, prosím, aby přistoupil k řečništi, protože jsme po závěrečných slovech a prosím, aby navrhl proceduru.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji následující proceduru hlasování ke spotřebním daním…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o klid. Jestli někdo není schopen vydržet emoce, nechť jde mimo tento jednací sál. Prosím, pane kolego Ježku, pokračujte.

 

Poslanec Libor Ježek: …a to následovně. Navrhuji společné hlasování o některých bodech rozpočtového výboru, a to následující na str. 2 sněmovního tisku 373 o bodech A1 - A5, na str. 5 o bodech A9 - A19, na str. 7 o bodech A27 a A28, na str. 8 o bodu A30, a to pod body 1 - 7.

Druhým blokem hlasování by byla zelená nafta.

Za prvé pozměňovací návrh pod bodem K jako pozměňovací návrh k návrhu pod písm. J. Po té orientačně mezi body A6 a J a naostro o vítězném pozměňovacím návrhu.

Dále o bodech A7 a D5, které jsou ke stejnému paragrafu.

Po té o bodech A8 a B3, jelikož jsou shodné.

Dalším blokem je hlasování o nálepkování lahví s alkoholem, kde jsou pozměňovací návrhy B5 a C4, které vypouštějí nálepkování, takže orientačně mezi nimi, naostro o vítězném návrhu a v případě, že bude bod 68 zrušen, ostatní - to znamená A20, A24 na str. 6, A26 na str. 7, A30 pod body 8, 10 na str. 8 a na str. 10 bod C2 - jsou nehlasovatelné. V případě, že nebude bod 69 zrušen, tak o těchto bodech společné hlasování.

Dalším blokem duty tax free, to znamená A25 na str. 7, B2 na str. 9, F11, a to následovně. Prvně o bodu B2, který navrhuje vypuštění zrušení, bude-li zrušení vypuštěno, pak ostatní dva body jsou nehlasovatelné, v případě nevypuštění o bodu 25 a F hlasovat postupně.

Dále o bodech A29 na str. 8 a G11, které jsou shodné. O ostatních pozměňovacích návrzích, to znamená B1, B4, C1, C3, E, H a I postupně tak, jak byly podány. Bod L na str. 16 je podle názoru legislativy nehlasovatelný, protože je to pozměňovací návrh ke znění, které ještě není platné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je námitek vůči takto navržené proceduře panem zpravodajem? Ano. Je. Prosím, abyste si to nevyjasňovali u řečniště, ale případně abyste se přihlásili z místa. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Grůza: Chci se ubezpečit, pane předsedající, zpravodajem, že návrh, který zazněl k hlasování o zelené naftě, se týká jenom vratky spotřební daně, která je ve třech návrzích skutečně jiná. Nicméně potom by mělo být hlasováno, jestli si vyjasníme hlasováním výši vratky, o mém pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu, a nebude-li přijat, tak může být hlasováno o návrhu rozpočtového výboru. Je to tak myšleno, pane zpravodaji? Ptám se prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl pan kolega Grůza. Pan zpravodaj oznámí, zda to tak myšleno bylo.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji, aby o pozměňovacím návrhu písm. K, který má jinou hodnotu vratky k pozměňovacímu návrhu J, bylo hlasováno prvně, buď bude 80, nebo 60, a poté orientačně mezi návrhem rozpočtového výboru a návrhem pod písm. J. Potom o vítězi, který projde.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To není souhlas zřejmě, jak to vnímám. Poprosím, aby byl formulován jiný návrh procedury k tomuto, abychom měli dva návrhy, mezi nimiž budeme rozhodovat. Prosím, pan kolega Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že můj návrh je skutečně kvalitativně jiný a je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, tak si myslím, že nemůže být hlasováno mezi ním a návrhem rozpočtového výboru orientačně. Tam skutečně je potřeba hlasovat tak, jak bylo předneseno. To znamená, můj návrh je pozměňovací k pozměňovacímu návrhu. To znamená, že se tam tři návrhy, rozpočtový výbor, můj návrh a návrh kolegy Kováčika, liší ve výši vratky spotřební daně. To si myslím, že lze rozhodnout trojím orientačním hlasováním, a jestliže se shodneme na výši vratky, pak musí být podle mne hlasováno o mém návrhu přednostně, a jestliže nebude přijat, pak může být hlasováno o návrhu rozpočtového výboru. Toto je moje doporučení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Je to zřetelný návrh. Je možný, protože sněmovna nemá povinnost zvolit proceduru, jak navrhoval pan zpravodaj, protože v jednacím řádu je formulace, že může zvolit. Viděl jsem, že pan zpravodaj by snad také souhlasil s tímto návrhem, takže se snad vyhneme nějakému hlasování. Ale prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dovolil bych si ho zopakovat, jestli jsem ho dobře pochopil, to znamená hlasovat o bodu K jako o pozměňovacím návrhu k bodu J.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já jsem tomu rozuměl tak, že by nejprve mělo být orientační hlasování o výši vratky spotřební daně a teprve na základě tohoto orientačního hlasování by mělo dojít potom k ostrému hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Grůzy a po případném neschválení tohoto pozměňovacího návrhu k pozměňovacímu návrhu bychom se vrátili k základnímu návrhu rozpočtového výboru. Takto jsem vnímal návrh kolegy Grůzy. Je souhlas pana zpravodaje? Je.

Teď bychom měli odsouhlasit celou proceduru po tomto upřesnění, které se týkalo tzv. zelené nafty. Jiných námitek vůči proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj není? (Poslanec Brožík z místa: Nebylo rozumět.)

Ano. Budeme vyžadovat pokaždé. Budeme hlasovat o návrhu procedury, která byla přednesena a upřesněna.

 

O návrhu procedury rozhodneme v hlasování pořadové číslo 397. Kdo souhlasí s takto navrženou procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 177 pro hlasovalo 164, proti 2.

 

Prosím, abyste v rámci této schválené procedury, pane zpravodaji, předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Libor Ježek: V prvé fázi návrhu společné hlasování o bodech A1 - A5 na str. 2, což je podle mého názoru legislativně technické a zpřesňující současné znění zákona. Dále o bodech A9 - A19 začínajících na str. 5, což jsou též legislativně technické a zpřesňující k současnému znění zákona, dále o bodu A27 - A28, což jsou opět podle názoru předkladatelů legislativně technické a zpřesňující k současnému znění zákona, a o bodech A30 pod body 1 - 7, což jsou ryze legislativně technické pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zřetelné, o čem budeme hlasovat? Je. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Zahajuji hlasování číslo 398. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 pro vyslovilo 177, nikdo proti.

 

Prosím o další návrhy.

 

Poslanec Libor Ježek: Teď, jestli jsem dobře pochopil, zelenou naftu. Navrhuji hlasovat orientačně mezi 60 a 80 % vratky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: 50 a 60 %. Rozuměl jsem tomu tak, že by měly být hlasovány všechny tři varianty orientačně, 50, 60, 80.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP