(15.33 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pokračujeme v přerušeném jednání a zahajuji projednávání bodu 103.

Kolegyně a kolegové, jestli vás ani ta přestávka neupozornila na to, že byste se měli chovat slušně, tak mi dovolte, abych vás zde jednotlivě začal jmenovat. Pravidla tohoto jednání není schopen dodržovat pan kolega Holáň, pan předseda Václav Klaus, pan kolega Němec, pan kolega Palas, pan kolega Nečas, pan kolega Tlustý. Můžeme si zamávat, ale minimálně kolegové je hodně neslušné to, co jste zde předvedli, a to zcela bez diskusí. Takže prosím, abyste zavřeli dveře, pokud nechcete pracovat. Prosím i pana předsedu, aby nebránil zavření dveří, stejně tak jako kolegy na druhé straně. Prosím, pane místopředsedo, můžete hovořit.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych krátce uvedl sněmovní tisk 419, kterým je Výroční zpráva a účetní uzávěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 1998. V důvodové zprávě a ve vyjádření vlády, které máte k dispozici, je uvedena poměrně podrobná řada údajů, které umožňují učinit si určitý souhrnný názor, a bylo by nadbytečné pro úvodní slovo se těmito údaji detailně zabývat. Dovolte, abych se soustředil na několik jenom nejzákladnějších věcí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR svým počtem 7 810 796 pojištěnců představuje klíčovou součást českého pojišťovacího systému a pojišťuje se u ní 74,5 % pojištěnců. Vykázané příjmy v minulém roce vykázaly mírný příjem, ale přesto se nepodařilo ekonomicky dosáhnout základních cílů, mimo jiné také naplnění rezervního fondu, který není naplněn již řadu let.

Celkově lze shrnout, že s ohledem na objem pojištěnců se v této pojišťovně kumulují nedostatky celého systému. Všeobecná zdravotní pojišťovna například v daleko větší míře hradí léčebnou péči v lůžkových zařízeních než oborové zdravotní pojišťovny, stejně tak jako velmi obtížně zvládá situaci v regulaci léků a regulaci rozsahu výkonů a v celkové úrovni plateb zdravotní péče.

Všeobecná zdravotní pojišťovna také vytváří závazky po lhůtě splatnosti v rozsahu přibližně 3,5 mld. a tyto závazky mírně narůstají. Jak už jsem uvedl před krátkou dobou, je Všeobecná zdravotní pojišťovna součástí našeho systému se všemi jeho zápory a klady a hodnocení, která byla provedena, dovolují konstatovat, že stabilita celého systému je daleko více závislá na reformě veřejného zdravotního pojištění, na změně regulačních systémů, na změně zákona o všeobecném zdravotním pojištění, a je tedy nad možnosti rozhodování pojišťovny a jejího managementu jako celku.

Proto musím konstatovat, že rozbor této zprávy potvrdil nutnost urychlené změny zákona 48. Doufám pevně, že prodloužení, kterého jsme právě teď dosáhli, ke kterému jsme teď přistoupili, je prodloužením o poslední rok a že do příštího, následujícího roku 2001 už budeme vstupovat s novým systémem veřejného zdravotního pojištění, který umožní zvládnout přetrvávající neduhy systému současného. Právě vzhledem k tomu, že systém jako celek vyžaduje značné zásahy a některé jeho nevýhody přesahují schopnosti pro reakci jednotlivých managementů, doporučuje vláda bez ohledu na to, že např. nebyl naplněn rezervní fond, Výroční zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ke schválení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi. Tento tisk projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 419/1. Prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Evu Fischerovou, aby nás o jednání výboru informovala a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové. Na základě zmocnění výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1999 - hovořím o bodu III. usnesení č. 83, které máte k dispozici jako tisk 419/1 -, si vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovoluji předložit následující sdělení.

Výroční zpráva a účetní závěrka VZP ČR jsou projednávány Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tyto materiály projednáváme po vyjádření vlády ČR a po jejich předchozím projednání v kompetentních orgánech pojišťovny, jimiž jsou sbor zástupců, správní rada a dozorčí rada.

Výroční zpráva a účetní závěrka byly zpracovány podle metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR pro zpracování a předkládání výročních zpráv zdravotních pojišťoven pro rok 1998. Vláda ČR v bodě I. svého usnesení č. 1061 ze dne 11. října 1999 doporučila Poslanecké sněmovně ČR schválit výroční zprávu a účetní závěrku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 1998.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví po odůvodnění zástupce Ministerstva zdravotnictví Ing. Luďka Čermáka a ředitelky VZP Ing. Jiřiny Musílkové a zpravodajské zprávě poslankyně Evy Fischerové a po rozpravě přijal 24. listopadu 1999 v bodě I. usnesení č. 83 následující závěr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP