(15.40 hodin)

(pokračuje Fischerová)

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit výroční zprávu a účetní závěrku VZP ČR za rok 1998 podle parlamentního tisku č. 419.

Potud zpravodajská zpráva.

Dalších několik sdělení bych si dovolila předložit v rozpravě. Děkuji. Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku. Přihlášenou je paní kolegyně Taťána Jirousová, poté vystoupí paní kolegyně Eva Fischerová. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. V roce 1998 došlo k prohloubení deficitu zdravotního pojištění o 1 mld. 872 mil. Kč, což představuje 12,5 % ročních nákladů fondu. Tento fakt se odráží na zvýšení závazků pojišťovny, a to zejména vůči poskytovatelům zdravotní péče neboli zdravotnickým zařízením. Nadhodnocený pojistný plán se v oblasti příjmů nepodařilo naplnit a nezachránila jej ani pomoc ve formě zvýšené úhrady za pojištěnce, za něž platí pojistné stát.

Ve výroční zprávě se jako pokaždé poukazuje na nadbytečnost některých služeb, ale ani regulační mechanismy ve formě paušálních plateb nedokázaly zabránit růstu nákladů. Počty odborných ambulancí zůstávají neměnné. A VZP, i když o tomto stále hovoří, nedokázala iniciovat výběrová řízení na tento segment zdravotní péče.

V roce 1998 došlo k úbytku pojištěnců VZP a lze tedy právem očekávat nárůst výběrů pojistného. Nadhodnocená očekávání v pojistném plánu se projevila i v nesplněném plánu výběru pojistného u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Nebýt navýšení plateb za pojištěnce, za něž platí stát, byl by deficit hospodaření mnohem vyšší, asi o 3 mld. Kč.

Pokud se týká nákladů pojišťovny, je zde snaha o regulaci nákladů změnou systému plateb, která se však minula účinkem, a to, co bylo v polovině roku 1997 přijato jako provizorium, tzn. paušály, přetrvává v roce 1998 jako trvalý způsob plateb. Tento systém přispěl ke zhoršení dostupnosti poskytované péče, k prodloužení čekacích dob a omezování ambulantní činnosti, ale nepřinesl výrazné zpomalení růstu nákladů na zdravotní péči. Pokles počtu výkonů u ambulantních zařízení představuje 30 %, v časovém přepočtu dokonce 50 %, u lůžkových zařízení nedošlo k poklesu výkonů tak výraznému. V porovnání s rokem 1997 rostou náklady na ambulantní specialisty dokonce rychleji než náklady na léky.

Pokud jde o srovnání meziokresní, je nutno konstatovat, že rozdíly mezi okresy jsou nadále markantní, co se týče dostupnosti péče, tak pokud jde o čerpání nákladů. Rozdíly mezi cenou předepsaných léků v jednotlivých okresech představují až jednu třetinu. Tento fakt svědčí o rozdílném přístupu k revizní činnosti.

VZP pokračuje tedy v nevyrovnaném hospodaření s fondem zdravotního pojištění a způsobuje tím komplikace na straně poskytovatelů zdravotní péče, zejména vinou opožděných plateb.

Na druhé straně VZP nadále zvyšuje provozní náklady proti roku 1997 o 6,3 %, a ačkoliv poukazuje na probíhající rekonstrukce zdravotnických zařízení, sama akceleruje investice do nemovitostí o 13,5 % proti roku 1997. V roce 1998 investovala 643 mil. Kč, což je rozpočet dvou velkých okresních nemocnic.

Z těchto důvodů doporučuji Poslanecké sněmovně, aby vyslovila nesouhlas s předloženou výroční zprávu VZP za rok 1998. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Jirousové. Nyní v rozpravě vystoupí paní kolegyně Fischerová.

Jenom opět připomínám, že jde o všeobecnou rozpravu. Paní kolegyně Jirousová, návrhy bude zapotřebí přednést ještě potom v podrobné rozpravě, nebo alespoň odkázat na vystoupení ve všeobecné rozpravě.

Nyní bude hovořit paní kolegyně Eva Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové. Sama se ve svém příspěvku nehodlám zabývat jednotlivými částmi výroční zprávy a účetní závěrky VZP za rok 1998 v jejich velice obsažných technických detailech. Nicméně ráda bych upozornila na některé znepokojivé skutečnosti a chtěla bych se pokusit o určitý souhrn a zobecnění poznatků, ke kterým jsem během projednávání parlamentního tisku 419 dospěla a které považuji za podstatné.

Celkový vývoj bilance hospodaření VZP za rok 1998 se schodkem 2,8 mld. Kč svědčí o řadě nevyřešených problémů, o kterých je podle mého názoru nezbytné diskutovat, a to s větší intenzitou, než tomu bylo doposud.

Klíčovým záměrem zdravotně pojistného plánu na rok 1998 bylo dosažení poklesu závazků VZP po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotnických služeb. V porovnání výroční zprávy pojišťovny se zdravotně pojistným plánem na předmětný rok nedošlo k naplnění tohoto cíle pojišťovny. Pojišťovna předpokládala v pojistném plánu kladný výsledek salda celkových příjmů a výdajů ve výši 2,6 mld. Kč. Ve skutečnosti roku 1998 byly příjmy z pojistného o 1,7 mld. Kč nižší proti zdravotně pojistnému plánu za předmětný rok.

Výdaje pojišťovny na zdravotní péči hrazené ze základního fondu však bohužel převýšily v průběhu roku předpoklad pojistného plánu, a to více než o 6 mld. Kč. Je sice pravdou, že předpoklad těchto výdajů byl v porovnání se skutečnými výdaji ze základního fondu v roce 1997 nastaven na velmi nízkou hodnotu, ale je také zapotřebí brát v úvahu informace pojišťovny uvedené v pojistném plánu na rok 1998 a týkající se nadměrné nabídky zdravotnických služeb. Šlo zejména o nadprůměrný počet ambulantních lékařů, a to zejména ambulantních specialistů. O to více je překvapivé zjištění, že meziroční růst nákladů na služby ambulantních specialistů v letech 1997 až 1998 dosáhl 48 %, na léčiva 15 %, praktičtí lékaři 17 % a akutní nemocniční péče 32 %. Svědčí o tom odlišně strukturované údaje v tabulkách č. 2 a 11 v příloze k výroční zprávě, kterou projednáváme souběžně, a to ze zákona. Tyto tabulky jsou ukázkou, jak je možné pracovat s daty, aby potom na první pohled nebylo zcela zřejmé, k čemu ve skutečnosti došlo.

Dovoluji si konstatovat, že výdajová stránka pojišťovny v oblasti nadměrné nabídky ambulantních specialistů zaznamenala velmi významný vzestup. Může to být jedna z příčin, proč se údaje o ambulantních specialistech vytratily z tabulek výroční zprávy za předmětný rok 1998.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP