(15.50 hodin)

(pokračuje Fischerová)

V různých vládních materiálech, které jsme projednávali v souvislosti s výroční zprávou pojišťovny, jsou také vysloveny závěry, které se soustřeďují na tři velmi závažné okruhy problémů, které jsou v současné době vnímány jako naléhavé z hlediska nutnosti jejich řešení novou zákonnou úpravou, a vyrovnávání se s těmito problémy by bylo velice prospěšné a velmi pravděpodobně situaci řešící nebo podstatně zlepšující.

První okruh problémů byl diskutován v materiálu Ministerstva financí. Dovolím si citovat. "Jde o konstatování, že stávající systém přerozdělování pojistného mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami je odvozen pouze od odhadovaných nákladů, a je tedy nevyhovující." To je závěr, ke kterému dospělo Ministerstvo financí.

Další okruh problémů se týká počtu a profesního zaměření poskytovatelů zdravotní péče. Zde tedy jde opět o upozornění na nadměrnou nabídku zdravotnických služeb, která není dostatečně objektivizována.

A konečně v okruhu třetím je vnímán problém objemu a rozsahu zdravotní péče. Jinými slovy, můžeme opět hovořit o tomto třetím okruhu jako o spotřebě zdravotní péče.

Přes různé problémy v průběhu projednávání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví tento výbor dospěl k závěru výroční zprávu a účetní závěrku Všeobecné zdravotní pojišťovny schválit.

V dalších bodech usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které máte k dispozici jako parlamentní tisk 419/1, výbor reaguje na dlouhodobě neřešitelnou situaci, a proto své usnesení rozšířil ve vztahu k Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí, jakož i vedení VZP, a všechny společně požádal o určité kroky, které výbor pro sociální politiku a zdravotnictví požaduje za užitečné.

Jako zpravodajka výroční zprávy a účetní závěrky pojišťovny jsem se musela vnitřně vyrovnat s přístupem k projednávanému materiálu a v návrhu na citovanou část usnesení z materiálu, který výbor projednával, jsem chtěla zaměřit pozornost výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na nutnost dalšího rozvoje analytických přístupů k systému veřejného zdravotního pojištění. Domnívám se totiž, že není správné, aby Poslanecká sněmovna čekala do doby, kdy nám bude předložen návrh na novou zákonnou úpravu systému zdravotního pojištění. Je totiž nutné se problémy, které vedou k bilanční nerovnováze pojišťoven, zabývat soustavně, a to s konstruktivním přístupem všech poslanců tohoto zákonodárného sboru, který svým způsobem přejímá odpovědnost schválením či odmítnutím těchto zásadních dokumentů, byť s určitou retrospektivou.

Na základě zkušeností z předchozích let při projednávání výročních zpráv a zdravotních pojistných plánů VZP jsem přesvědčena, že přístup nás všech k projednávání těchto dokumentů by měl více zohlednit složitost těchto materiálů a zdůraznit také nezastupitelnou roli Parlamentu při tomto projednávání. Skutečnost, že projednáváme pouze Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, a nikoliv i ostatní pojišťovny v systému veřejného zdravotního pojištění, byť se tak děje na základě zákona, chápu osobně jako dluh našim občanům, kteří jsou současně ze zákona pojištěnci všech veřejných zdravotních pojišťoven.

Dámy a pánové, tento svůj názor jsem si dovolila vyslovit v rozpravě. Samozřejmě jsem nechtěla a nikdy nezneužiji slova zpravodaje. Já sama, byť mám kritický přístup a domnívám se, že jde o připomínky konstruktivně kritické, se připojuji k usnesení výboru, a to schválit výroční zprávu a závěrku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nicméně jsem považovala za správné na okruhy, kterých jsou si obě ministerstva věcně příslušná k VZP plně vědoma, jak vyplývá z materiálů, které předkládala pro vládu, toto ctěné fórum na určité problémy upozornit, protože nemám ráda formální přístup.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Fischerové. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Pan kolega Janeček, prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, jenom skutečně velmi krátce. Obávám se, že při všech diskusích o zdravotnictví a zdravotním pojištění se díváme na celý ten problém špatným zorných úhlem. Diskutujeme o problému pojištění, diskutujeme o problému lékařů, diskutujeme o problému zdravotnických systémů a nedíváme se na základní úhel problému, tj. proč tady ten systém je. Ten je tady kvůli pacientovi a takový systém, který tady je, by měl být solidární srovnatelně o celé oblasti naší republiky.

Já bych jenom pro ilustraci nabídl vaší pozornosti tabulku č. 2 v tomto materiálu. Tam když se podíváte, vidíte, že fyzická dostupnost pro jednotlivé okresy je velice různá. Vidíme, že v některých okresech mají pacienti k dispozici např. šest, pokud počítám LDN i sedm lůžkových zdravotnických zařízení, jsou jiné okresy, kde nemají k dispozici ani jedno lůžkové zařízení. Když se podíváme na spotřebu finančních prostředků, vidíme, že někteří obyvatelé jedněch okresů spotřebovávají podstatně více zdravotní péče, finančně vyjádřeno, než jiní. Ale já se domnívám, že je potřeba buďto jasně zdůvodnit, proč tomu tak je, a že takovýto na první pohled dramatický nepoměr je správný, anebo říci, že je špatný, a tuto věc upravit. To je diskuse, o které tady diskutujeme strašně moc let. Diskutujeme o tom, že je potřeba jasně nastavit parametry zdravotnických zařízení, diskutujeme o tom, že je jednoznačné vytvořit standardy léčebné péče, aby každý občan tohoto státu měl dostupnou zdravotní péči, dostupnou péči, která bude kvalitní, a péči, která bude efektivně poskytována. Říkám - jenom z těchto několika obrázků, které tady jsou, musí mít člověk vážné pochybnosti, že tomu tak je, a já bych byl velmi vděčen, kdyby vláda příště, až bude navrhovat schválení takového materiálu, přiložila nějaký vysvětlující doprovod, ve kterém by řekla, proč se domnívá, že to je tak správné, anebo pokud se tak nedomnívá, jaké kroky přijala k tomu, aby tuto nerovnoměrnost vyřešila.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Janečkovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecnou rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu uzavírám. Zároveň otevírám neprodleně rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se hlásí paní kolegyně Jirousová. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Děkuji. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s předloženou Výroční zprávou Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 1998.

Uvedla jsem, proč si myslím, že by s tímto neměla sněmovna souhlasit, a podpořil mě i kolega Janeček, a jsem mu velice vděčná, protože toto opakujeme každoročně a pouze klub KSČM toto tady tvrdil, a teď jsem ráda, že se připojil i klub KDU-ČSL.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP