(16.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ano. Pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Mně je skutečně líto, že jsme klesli k takovéto politické demagogii. Musím říci, že jsme navrhovali návrh zákona o síti zdravotnických zařízení. Je tomu už mnoho let, bylo to už za existence pana ministra Rubáše, tady byl legislativně zpracovaný návrh, za pana ministra následujícího Stráského, který díky smlouvě vetoval projednávání tohoto návrhu, takže říci, že se připojujeme, by bylo hodně a hodně pod úrovní politické kultury, kterou bych zde chtěl vidět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Reagovat bude ještě paní kolegyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, já to nepovažuji, to, co jsem řekla, za demagogii, ale považuji spíše vyjádření pana poslance Janečka.

Já si myslím, že v určité věci se mohou shodnou pravicové i levicové strany. Já jsem to nemyslela demagogicky, ale myslela jsem to tak, jak jsem to řekla.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do podrobné rozpravy se již nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Ne. Paní zpravodajka kolegyně Fischerová ano. Prosím.

 

Poslankyně Eva Fischerová: V rozpravě vystoupili tři poslanci vesměs s kritickými připomínkami. Jako první zazněl ve zpravodajské zprávě návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který navrhuje schválení Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 1998. Další návrh v rozpravě předložila paní poslankyně Jirousová, která navrhuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila nesouhlas s předloženou Výroční zprávou Všeobecné zdravotní pojišťovny na rok 1998.

Pane předsedající, navrhuji, abyste o předložených návrzích dal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Myslím, že v logice jednacího řádu by bylo nejprve hlasovat ne o vyslovení nesouhlasu, ale o zamítnutí, tak byl asi míněn návrh kolegyně Jirousové.

Ano, je tomu tak, takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Nebude-li tento návrh schválen, budeme hlasovat o návrhu na schválení Výroční zprávy VZP za rok 1998. Souhlasíte, paní zpravodajko, s tímto postupem? Ano.

 

V hlasování pořadové číslo 419 rozhodneme o návrhu na zamítnutí této výroční zprávy.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť to v hlasování vyjádří tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen. Z přítomných 172 pro 20, proti 122.

 

Prosím, paní zpravodajko, abyste předložila návrh usnesení, resp. jestli se mnou budete souhlasit, které by znělo, že Poslanecká sněmovna schvaluje Výroční zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1998.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Ano, pane předsedající, toto znění je v souladu s usnesením, které mají všichni poslanci písemně k dispozici. Můžete dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 420. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 129, proti 14, návrh byl přijat.

 

Paní zpravodajko, jsou to všechny návrhy, které bychom měli podrobit hlasování?

 

Poslankyně Eva Fischerová: Ano, pane předsedající. V rozpravě žádné další návrhy nezazněly.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Končím tedy projednávání bodu 103 s konstatováním, že s výroční zprávou byl vysloven souhlas.

Poslední bod, který bychom měli na této schůzi sněmovny projednat, je bod

 

111.
Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti Regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

 

Návrh na prodloužení lhůty uvede předseda této komise pan poslanec Josef Janeček, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegyně a kolegové, skutečně jen velmi krátce. Víte, že při schválení komise pro vyšetření činnosti Regionálního transplantačního centra byla stanovena lhůta pro předložení zprávy do 31. 12. tohoto roku. Vzhledem k tomu, že komise mohla začít pracovat až v těchto dnech, je to termín, který je fyzicky nesplnitelný, a proto navrhuji usnesení, které by znělo:

Poslanecká sněmovna prodlužuje lhůtu pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise pro činnost Regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice Ostrava do 30. 6. 2000. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Ne, uzavírám rozpravu.

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který před malou chvílí přednesl pan kolega Janeček, kterým bychom prodloužili lhůtu pro předložení zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti Regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě do 30. 6. 2000. Je zřejmé, o čem budeme hlasovat? Ano.

 

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 421. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 167 pro 117, proti 17. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konstatuji, že jsme projednali celý schválený pořad 19. schůze Poslanecké sněmovny, a z pověření předsedy sněmovny končím 19. schůzi.

 

(Schůze ukončena v 16.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP