(9.30 hodin)

(pokračuje Klaus)

Pan Cyril Svoboda se už dopředu hlásil k dalšímu bodu programu, čehož jsem si nepovšiml. Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Ne-li, obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy na vrácení návrhu zákona nebo zamítnutí nebyly formulovány, čili prosím zahájit podrobnou rozpravu. Jako první opět pan poslanec Pícl.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně kolegové, dovolte, abych podal pozměňovací návrh k zákonu 500/1990 Sb. Navrhuji v § 15 odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění pozdějších předpisů doplnit o další písmeno, které zní:

b) k převodu částky 5,193 mld. korun na zvláštní účet státních finančních aktiv k navýšení dosud vyčleněných finančních prostředků určených ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám, který je dosud užíván v nájemním vztahu pro účely škol a školských zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Prosím, dejte písemný návrh. Jako druhý se přihlásil s pozměňovacím návrhem pan předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh, který reaguje na základní problém této předlohy, kterým podle mého názoru je to, že tato předloha řeší problém nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcného břemene váznoucího na majetku vydaném oprávněným osobám podle restitučních zákonů pouze pro zařízení sociální péče. Je to tedy návrh resortní, který neřeší problémy všech ostatních resortů, jak tu naznačil svým návrhem i pan předřečník.

Proto navrhuji pozměňovací návrh, který by vyřešil jeden z takovýchto problémů v resortu ministerstva vnitra, konkrétně Okresního úřadu Kutná Hora. Pozměňovací návrh zní takto:

V čl. I se v první větě za slova "písm. o)" vkládají slova "a písm q)" a slovo "které" se nahrazuje slovem "která". Na konci písm. o) se tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. q), které zní:

q) k převodu částky 55 mil. Kč na zvláštní účet Státních finančních aktiv k navýšení dosud vyčleněných finančních prostředků určených ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcného břemene váznoucího na majetku vydaném oprávněné osobě, který je dosud užíván v nájemním vztahu pro účely Státního okresního archivu Kutná Hora.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Tlustému. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Předal pan poslanec návrh písemně? Dobře.

V tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda si přeje vystoupit navrhovatel. Ano. Nejdřív pan místopředseda Špidla, potom pan místopředseda Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych okomentoval pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Chci vás odkázat úvodem na debatu, která proběhla v prvním čtení, kde jsem sdělil, že je chystán druhý návrh, který uvažuje o tom, jak zvládnout restituční problém v celém rozsahu. Problém, proč jsme se soustředili v prvé řadě na sociální ústavy, byl dán tím, že sociální ústavy představují trvalé bydliště svých obyvatel, to znamená, že urgence a napětí jsou velmi vysoké; zatímco u jiných typů objektů, jakkoliv jejich náhrada je zevrubně potřebná, nepochybně, o tom se pochybovat skutečně nedá, ta urgence a tlak nejsou tak extrémní. Proto to vedlo vládu k rozhodnutí předložit postupně dva návrhy, z nichž jeden byl koncentrován na záležitosti sociální péče a druhý, který přijde do sněmovny v poměrně krátké době, zdolává problém restitucí v celém jeho rozsahu.

Myslím si, že zejména výbor rozpočtový mi může potvrdit, že debata, která se vedla, byla velmi podrobná a velmi důsledná, což je jasné, protože suma 4 mld. je suma, která stojí za podrobnou rozpravu, a stojí za úvahu, zda tyto prostředky vydáváme účelně a v minimálně nutném rozsahu. Další pozměňovací návrhy, které mají rozsah několika miliard, pokud jsem si dobře poznamenal, zhruba čtyř nebo dalších pěti, nejsou tak podrobně diskutovány, jakkoliv jejich obsah v obecné rovině je nepochybný.

Proto nemohu učinit nic jiného, než nedoporučit takovéto pozměňovací návrhy a odkázat na další proces projednávání, který se bude stejně zevrubně věnovat problému, kterému jsme se v jeho části, významné části, věnovali teď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi. Pan místopředseda Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych stručně navázal na slova, která přede mnou řekl pan místopředseda Špidla.

Na účtu vázaných prostředků, který je předmětem eventuálního čerpání na základě této novely zákona, je v současné době částka mírně převyšující 14 mld. Kč. Pokud by byl schválen návrh zákona v podobě, jak ji předložila vláda, tato částka by se snížila zhruba na úroveň 10 mld. Kč s tím, že si uvědomujeme, že existuje řada resortů a řada oblastí života, kde jsou určité nepokryté potřeby z hlediska vyrovnání důsledků restitučního procesu, ale podle našeho názoru to nelze posuzovat jinak než velmi pečlivě v kontextu těchto jednotlivých potřeb. Netýká se to zdaleka jenom resortu školství, ale resortu kultury, zdravotnictví, případně i jiných.

Proto je názor Ministerstva financí takový, že by bylo nedobré v rámci pozměňovacích návrhů v průběhu druhého a třetího čtení této novely zákona činit další kroky, které by vedly k dalšímu snížení oné částky na účtu, a počkat na komplexní zákon, který připraví vláda tak, jak o tom hovořil pan místopředseda Špidla. Čili za Ministerstvo financí mohu říci, že na úrovni vedení ministerstva návrhy, které zde padly nebyly projednány a nedoporučuji je.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru financí. Já jsem rozpravu již uzavřel, ale pan místopředseda Mertlík ji de facto znovu zahájil. Předpokládám, že se do podrobné rozpravy nikdo dále nehlásí.

Tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Nepadly žádné návrhy na vrácení tohoto návrhu nebo zamítnutí. Poznamenávám, že byly předneseny pozměňovací návrhy a doufám, že všichni víte, že třetí čtení lze zahájit za 24 hodin po jejich doručení všem poslancům. Prosím legislativní odbor, aby velmi rychle zpracovali tyto dva návrhy, aby je poslanci dostali neprodleně, abych mohl okamžitě vyhlásit na 24 hodin od této chvíle zítřejší schůzi.

Děkuji. Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu.

Hlásí se paní poslankyně Machatá. Paní poslankyně, jestli chcete dát rozšíření návrhu, tak…

***
Přihlásit/registrovat se do ISP