(9.40 hodin)

Poslankyně Marie Machatá: Dobrý den, vážení kolegové…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, není rozprava. Promiňte, k čemu se hlásíte? Můžete mít procedurální návrh.

 

Poslankyně Marie Machatá: Ano, hned se vyjádřím. Oznamuji tímto, že ve foyeru od 10. hodiny bude umístěna kasička na dobrovolné příspěvky z našich příjmů, a to jako forma solidarity se zaměstnanci Zetoru. Prosím, aby tato má iniciativa byla vnímána jako symbol předvánoční lidské sounáležitosti. Děkuji vám za prostor.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Zahajuji projednávání bodu

 

2.
Návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví)
/sněmovní tisk 269/3/ - vrácený Senátem

 

Poprosil bych pana senátora Topolánka, jehož účast jsme před chvílí schválili, aby zaujal místo.

Návrh zákona jsme obdrželi. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 269/4.

Prosím nejprve, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík.

Pane místopředsedo, než začnete hovořit, prosím, zejména na pravé straně, o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane senátore, pokusím se být velice stručný.

Chtěl bych říci, že z pohledu navrhovatele je především klíčové to, aby v rámci dnešního projednávání vráceného návrhu zákona sněmovna došla ke konečnému řešení a jedna z dvou variant byla přijata, s tím, že samozřejmě jako předkladatel mám určité preference a tyto preference jsou jednoznačně identické s názorem Poslanecké sněmovny. Mám za to, že návrh, tak jak byl schválen v rámci třetího čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, je jednoznačně lepší než pozměňovací návrhy, které si přeje Senát Parlamentu České republiky.

Zejména je velmi problematický návrh senátorů, který se týká provádění soukromého zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami. Vzhledem k tomu, jak je tato celková myšlenka problematická v kontextu přizpůsobení našeho právního rámce podmínkám Evropské unie, příslušným direktivám EU, a rovněž vzhledem k tomu, jak nekvalitně po technické stránce je zpracována sama tato myšlenka v návrhu, který schválil Senát, nezbývá mi, než tuto variantu velmi nedoporučit, s tím, že platí, jak už jsem řekl, že lepší je takováto špatná varianta než žádná. Čili je bezesporu nezbytné, aby Poslanecká sněmovna jeden z těchto dvou návrhů dnes schválila.

Chci ale upozornit na to, že pokud bude přijata senátní varianta, dojde k tomu, že u Všeobecné zdravotní pojišťovny část jejích aktivit nebude kryta celým jměním, ale pouze částí jmění a částí prostředků, které tam jsou. Bude to velmi velký problém z hlediska technického, z hlediska definice toho, jaká je zodpovědnost Všeobecné zdravotní pojišťovny, a vytvoříme tím prostředky především pro to, aby se velmi dobře a nad rámec současného stavu živili v případných soudních sporech advokáti. Je to krok jednoznačně nesystémový a nedoporučuji jej.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Táži se, zda se chce k těmto pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Němcová. Vidím, že chce.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně a kolegové, chci se k tomuto návrhu vyjádřit zejména proto, že chci poděkovat Senátu, že vrátil možnost projednat tento zákon znovu, a to ve znění, v jakém prošel rozpočtovým výborem, v jakém byl rozpočtovým výborem sněmovně doporučen, a teprve při projednávání ve třetím čtení pro mě z nepochopitelných důvodů na neodůvodněné argumenty pana ministra financí Mertlíka byl Poslaneckou sněmovnou pozměněn do tvaru, který je velmi špatný, dle mého názoru.

Prošly tam dvě nebezpečné věci, na které jsem upozorňovala během čtení prvního, druhého i třetího. Jednou z nich bylo zabránění možnosti poskytovat Všeobecné zdravotní pojišťovně komerční pojištění. Pan ministr Mertlík několikrát se oháněl direktivami Evropské unie. Stačí si přečíst záznam z jednání ze Senátu, kde velmi přesně byly tyto direktivy popsány, naprosto s nimi nejsme ve sporu, jestliže Všeobecné zdravotní pojišťovně poskytování komerčního pojištění umožníme.

Druhý moment, za který jsem Senátu vděčná, že nám vrací tento návrh, spočívá v § 22, který zde byl navržen ve druhém čtení a také na doporučení pana ministra Mertlíka byl ve třetím čtení schválen na rozdíl od mého záporného stanoviska. Týkalo se to umožnění toho, aby v tomto zákoně, v § 22, byla uložena pojišťovnám povinnost platit Hasičskému záchrannému sboru České republiky i Policii České republiky příspěvek na zábranu škod, a to každému z nich ve výši 2 %, tzn. celkem 4 % z předepsaného pojistného v uvedených pojistných odvětvích. Tento příspěvek by měl být hrazen na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra. S tímto ustanovením nelze souhlasit z právních i věcných důvodů. Svou faktickou podstatou je placení tohoto příspěvku další formou nepřímého zdanění, které zakládá nestejné podmínky pro postavení soukromých podniků. Z hlediska příjemců, to znamená Hasičského záchranného sboru i Policie České republiky, dochází, a to prosím, abychom si uvědomili, k mimorozpočtovému vícezdrojovému financování, které ovšem nebude pod žádnou kontrolou, a to ani běžnou, která se týká prostředků rozpočtového charakteru. Jde v podstatě o vytváření neurčitého fondu u Ministerstva vnitra, pro jehož hospodaření nestanoví zákon žádná pravidla, i když jde o částku přesahující ročně 1,2 miliardy korun.

To jsou důvody, pro které prosím sněmovnu, aby se znovu zamyslela nad svým stanoviskem, a doporučuji sněmovně, aby přijala návrh zákona ve znění tak, jak nám jej postoupil Senát. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Nyní v rozpravě jako první vystoupí senátor Mirek Topolánek, kterého mezi námi vítám, a udílím mu slovo.

 

Senátor Mirek Topolánek: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, děkuji za možnost, že mohu v tomto předvánočním čase vystoupit v dolní komoře našeho Parlamentu, a pokusím se to, co již bylo řečeno, neopakovat a být velmi stručný. Přesto bych trochu rozebral pozměňovací návrhy, které schválil Senát a které vám předkládá.

Já musím v úvodu zdůraznit, že projednáváním v Senátu vůbec nebylo dotčeno ustanovení o prodloužení účinnosti zákona 48/1997 Sb. Chci jen poznamenat, že účelové spojování zákonů, které se projevilo už podruhé velmi neblaze - poprvé to byla spotřební daň, pokud si na ni dobře vzpomínáme, kdy se na ni nabalily další daňové zákony, které neumožňovaly v podstatě schválit předlohu ve znění, v jakém šla. Je to podruhé, kdy jsme účelovým spojením téměř zapříčinili kolaps zdravotnictví. Já vám přeji, abyste při hlasování na to samozřejmě mysleli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP