(17.00 hodin)

(pokračuje Grégr)

Předkládaný návrh je plně slučitelný s právem Evropské unie. Na státní rozpočet nemá navrhovaná úprava žádný negativní dopad.

Návrh zákona byl projednán v rozpočtovém výboru, který přijal - jak mám podklad - doporučující usnesení, aby jej Poslanecká sněmovna schválila bez připomínek.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám předložený návrh propustit do třetího čtení a schválit jej v předloženém znění. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu ČR panu Miroslavu Grégrovi.

Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 316/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru a jeho předseda pan kolega Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, jedná se o ojedinělou novelu, jejíž charakter lze nejlépe vyslovit v termínu legislativně technická novela, která odstraňuje terminologický a definiční rozpor, který byl v příslušných zákonech.

Rozpočtový výbor tuto novelu projednal a doporučil sněmovně, aby s ní vyslovila souhlas bez připomínek. Rozpočtový výbor tedy nepřijal žádné pozměňovací návrhy a lze vyslovit naději, že v případě, že by nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy ani ve druhém čtení, by mohlo následovat třetí čtení neprodleně a mohlo by tedy ve třetím čtení být hlasováním rozhodnuto o osudu této legislativně technické novely.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji výboru panu kolegovi Vlastimilu Tlustému.

Otevírám obecnou rozpravu, do které někdo hlásí? Nikoli. Uzavírám tedy obecnou rozpravu.

Nezazněl ani návrh na zamítnutí, ani návrh na vrácení. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nikoli. Uzavírám tedy podrobnou rozpravu.

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona s konstatováním, že jsme schopni hlasovat ve velice krátké době, resp. začít projednávat třetí čtení. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu a končím tím současně bod č. 11.

Teď, je-li žádost o projednávání ve třetím čtení, je zapotřebí vznést formální návrh, abychom zařadili ten bod, který je bodem projednávání tohoto tisku ve třetím čtení. Já se to pokusím velice rychle zjistit, abych usnadnil práci předsedovi rozpočtového výboru, a tuto benevolenci využiji v jiných případech.

Pan kolega Tlustý se hlásí.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, dovolte mi vzhledem k průběhu druhého čtení navrhnou to, co umožňuje jednací řád, to znamená neprodlené zařazení na program schůze třetího čtení tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji a v nově schváleném pořadu je to tedy bod č. 99. Já se omlouvám za to číslování - kolegyně a kolegové, vy ve velice krátké době dostanete na stůl schválený pořad jednání sněmovny, kde to číslování je jiné, protože jsme řadu bodů vyřazovali. Doufám, že nemáte-li to ještě na stolech, že to bude ve velice krátké době. V tom nově schváleném pořadu je to bod č. 99.

 

Kdo je tedy pro zařazení třetího čtení tohoto vládního návrhu zákona, nechť v hlasování číslo 36 se vyjádří tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Kolegyně a kolegové, chtěl jsem hlasovat "ne" a hlasoval jsem "ano" (veselost ve sněmovně) a vznáším tedy námitku proti hlasování. O této námitce rozhodneme v hlasování číslo 37. Odhlašuji vás a prosím o novou registraci.

 

Kdo souhlasíte s mou námitkou, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 123 pro bylo 110, proti 2, námitka byla schválena, a budeme tedy nově hlasovat o zařazení třetího čtení právě projednaného návrhu.

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, protože z přítomných 138 bylo pro 138, nikdo proti (v hlasování číslo 38).

 

Zahajuji tedy třetí čtení.

 

99.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 316/ - třetí čtení

 

Své místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů ministr průmyslu a obchodu pan kolega Miroslav Grégr a zpravodaj výboru rozpočtového pan kolega Vlastimil Tlustý.

Zahajuji rozpravu ve třetím čtení, a táži se, kdo se do této rozpravy hlásí? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Není možno hlasovat o pozměňovacích návrzích, neboť žádné pozměňovací návrhy nezazněly.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které přednesu - doufám, že ho přednesu správně, neboť nemám písemné podklady. Usnesení, o kterém budeme rozhodovat v hlasování číslo 39 zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, dle znění sněmovního tisku 316."

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť se v hlasování pořadové číslo 39 vyjádří tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 157 pro 156, nikdo proti. Konstatuji, že s vládním návrhem zákona byl vysloven souhlas ve znění, ve kterém vláda tento návrh předložila Poslanecké sněmovně.

 

Gratuluji panu ministru průmyslu a obchodu Grégrovi za zřejmě nejrychlejší projednání zákona ve druhém a třetím čtení (potlesk poslanců klubu ČSSSD a KSČM) a děkuji také panu zpravodaji rozpočtového výboru poslanci Vlastimilu Tlustému.

Kolegyně a kolegové, vzali jsme to nějak rychle. Nyní přicházím na řadu já, a proto prosím paní kolegyni Buzkovou, aby mě v řízení schůze vystřídala. (Děje se.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP