(17.30 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Druhý problém spatřuji v tom, že množství norem je tak velké, že zřejmě bude potřeba, abychom v pracovním pořádku, až přijme sněmovna usnesení navrhované panem docentem Zvěřinou, nalezli způsob, jak technicky zajistit možnost předprojednávání takového množství norem. Říkám to proto, že z usnesení není jasné, ve které fázi se mají projednávat ve výboru evropské integrace. Jsem rád, že to není jasné, že to bude to, co se bude muset upřesnit - zda ve fázi věcného záměru, zda ve fázi vnitřního připomínkového řízení resortu, vnějšího připomínkového řízení, projednání v komisích legislativní rady nebo až po projednání v Legislativní radě vlády. Upozorňuji na to, že návrh v tomto procesu doznává takových změn, že to, co odchází z legislativní rady, je většinou úplně něco jiného, než co do ní přicházelo. Nechci teď předjímat, ve které fázi bude vhodné, abychom vzájemné konzultování realizovali.

Poslední poznámka není k tomu, co obsahuje poslanecký návrh kolegy Stanislava Grosse, je spíš k tomu, co neobsahuje. Netroufám si v této fázi projednávání ho jakýmkoliv způsobem rozšiřovat. Je to skutečnost, že už předchozí vlády vytvořily velmi přísný a velmi rigorózní systém sledování stupně slučitelnosti v době tvorby návrhu právního předpisu. Odbor kompatibility, který byl tehdy součástí Ministerstva spravedlnosti a dnes je součástí Úřadu vlády, tedy oblasti legislativní, podává v každé fázi závazný posudek z hlediska dosaženého stupně slučitelnosti k návrhu normy tak, aby v okamžiku, kdy návrh normy přichází na půdu Poslanecké sněmovny, byl stoprocentně slučitelný.

Přiznávám se, že mám pocit, že se bude muset Poslanecká sněmovna zatím nikoliv v rovině legislativní zamyslet nad tím, jak zajistit, aby někdo sledoval i osud návrhu právní normy při jeho cestě oběma komorami Parlamentu. Jistě si vzpomínáte, že na minulé schůzi sněmovny bylo k zákonu, který je celý regulován evropským právem - k novele zákona o veřejných zakázkách - uplatněno 169 pozměňovacích návrhů.

Mimochodem - dnes ráno jsem obdržel velmi emocionálně laděný dopis prvního náměstka ministra zahraničních věcí Teličky, že hospodářský výbor této sněmovny včera přijal usnesení - za chvíli o něm budete jednat - k návrhu novely zákona o ochraně průmyslového vlastnictví, že všechny tři pozměňovací návrhy přijaté hospodářským výborem hrubým způsobem naopak vzdalují tento návrh zákona evropským směrnicím, že by bylo lepší, aby novela vůbec nebyla přijata. Prosí, abych nějakým způsobem zde zajistil, aby pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Říkám to nerad, protože zde předkladatel zákona není - se všemi pozměňovacími návrhy ministerští úředníci souhlasili, protože to nepoznali.

Myslím si, že se budeme muset zamyslet nad vnitřním kontrolním mechanismem na půdě Poslanecké sněmovny i Senátu, který by zajistil, aby cestou pozměňovacích návrhů nevědomě nedocházelo k tomu, k čemu došlo například u novely zákona o loteriích, to znamená k tomu, že výsledkem není zvýšení stupně slučitelnosti našeho právního řádu, ale naprostý opak. Myslím si, že tady by mohl rozhodující roli sehrát výbor pro evropskou integraci. Myslím si, že bude potřeba, aby se mu vytvořilo kvalifikované odborné zázemí, ať už v podobě parlamentního institutu, který by musel vyhodnocovat všechny pozměňovací návrhy, nebo i odboru kompatibility Úřadu vlády. Možná bude vhodné se při příští novele zákona o jednacím řádu sněmovny zamyslet nad tím, zda by neměl i tento český Parlament přijmout taková ustanovení, která jsou běžná v evropských parlamentech. Je to jakési právo veta příslušného výboru - aby měl výbor pro evropskou integraci právo přerušit projednávání návrhu v kterékoliv fázi, stáhnout ho na své projednání a posoudit, zda pozměňovací návrhy nezpůsobí snížení stupně slučitelnosti, tedy nezpůsobí opak, než všichni zamýšlíme.

Na závěr bych chtěl říci, že bych velmi přivítal, kdybyste přijetím usnesení, které navrhl pan poslanec Zvěřina, vyřešili problém, který chtěl též navrhnout pan poslanec Kühnl. Návrh pana poslance Kühnla je mnohem obtížněji realizovatelný. Představa, že se budou zaškrtávat v návrhu zákona pasáže, které se týkají přímo harmonizace té či oné směrnice, je možná jednoduchá v tak jednoduchých oblastech, které se dají vyjádřit exaktně, například v zákonu o metrologii, v právních normách, v nichž jde o vyjádření požadavků měřitelných.

Jak jsem v úvodu svého vystoupení zdůraznil, většina směrnic evropského práva vůbec nemá povahu právního předpisu, ale pokynů, co mají dělat země a jakého účelu mají dosáhnout při harmonizaci svého právního řádu. V řadě případů se mi to jeví skutečně nesmírně obtížné.

Uvedu poslední příklad. Legislativní rada vlády projednávala návrh nového zákona o spolcích, který má nahradit zákon o občanských sdruženích, předložený ministrem Grulichem. Tam to bylo jednoduché, protože jen jedna část tohoto zákona je harmonizační - umožnit zahraničním spolkům vyvíjet činnost na našem území se stejnými podmínkami, jaké mají naše občanská sdružení a v budoucnosti spolky. Jsou ale normy, kde se to prolíná v té či oné míře intenzity - příkladem je zde obchodní zákoník - celou normou a bylo by velmi těžké takové zadání splnit.

Děkuji vám za pozornost a především věřím, že přijetím poslaneckého návrhu na změnu jednacího řádu se udělá první, ale nikoliv poslední krok k tomu, aby se výrazně zrychlilo tempo přijímání harmonizačních návrhů zákonů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému. Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Nyní otevírám rozpravu podrobnou, do které je jako první přihlášen pan poslanec Dalibor Matulka. Přeje si ještě vystoupit pan zpravodaj s přednostním právem. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji, paní předsedající. Nevyužil bych tohoto práva, kdybych nechtěl navrhnout jako pozměňovací návrh ústavně právního výboru znění, které je obsaženo ve sněmovním tisku usnesení ústavně právního výboru z 19. listopadu 1999. Především chci navrhnout, aby toto znění bylo základem dalšího projednávání a aby k tomuto znění, nikoliv k původnímu, které předkládal navrhovatel, byly dávány pozměňovací návrhy. Proto jsem chtěl vystoupit jako první.

Navrhuji, aby bylo hlasováno o mém procedurálním návrhu, aby byl za základ projednávání vzat text pozměňovacího návrhu z ústavně právního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování. Vzhledem k tomu, že se početní stav ve sněmovně značně změnil, všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 40 rozhodneme o tom, že pro projednávání tohoto návrhu vezmeme za základ usnesení ústavně právního výboru.

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 40, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 150 pro vyslovilo 129 a 17 bylo proti.

 

Pokračujte, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP