(18.40 hodin)

(pokračuje Teplík)

§ 2 odst. 1 - Slovní spojení "až po přístav…" do konce odstavce nahradit slovním spojením "až po přístav, jenž je pro plavbu námořního plavidla bezpečný".

§ 4 odst. 3 - Z druhé věty vytvořit nový odst. 4.

§ 5 odst. 2 - slovní spojení "pobřežních států " převést do jednotného čísla.

§ 6 odst 1. Nahradit slovní spojení "právní titul k vlastnictví námořního plavidla" slovním spojením "nabytí vlastnického práva k zapisovanému námořnímu plavidlu".

§ 7 odst. 1 - Vypustit slovní spojení "a jejich provozovatelích".

§ 7 odst. 2 - Nové znění : "Úřad je povinen zapsat námořní plavidlo do námořního rejstříku po splnění příslušných podmínek, stanovených tímto zákonem. Dnem zápisu vzniká právo a povinnost plout pod státní vlajkou České republiky."

§ 8 odst. 1, písm. e) 2. - Vypustit slovní spojení "popřípadě místo podnikání".

§ 8 odst. 1 písm. h) - Doplnit před slovo "skutečnost" slovo "právní".

§ 8 odst. 3 - Vypustit z druhého řádku slovního spojení "technické údaje" slovo "technické".

§ 9 odst. 1 - Slovní spojení "rozhodne o zápisu" nahradit slovním spojením "je povinen zapsat".

§ 9 odst. 1, písm. a) - V řádku prvním nahradit slovo "provozovatelem" slovem "vlastníkem" a dále vypustit slovní spojení "která dosáhla věku 21 let". V řádku druhém slovní spojení "statutární orgán nebo" vypustit. V řádku třetím vypustit slovní spojení "dosáhli věku 21 let".

§ 9 odst 1, písm. b) - Nově ve znění: "námořní plavidlo je technicky způsobilé k plavbě".

§ 9 odst. 2 - Vypustit druhou větu.

§ 10 - V nadpise slovo "provozovatele" nahradit slovem "vlastníka". Dále nově ve znění: "Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslně spáchaný trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen."

§ 11 odst 4 - Vypustit.

§ 12 odst. 2 - slovo "výrobce" nahradit slovem "stavitel".

§ 14 odst 2 - První větu nahradit větou: "Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku provádí po splnění podmínek, stanovených tímto zákonem Úřad."

§ 14 odst. 3 písm. d) - Vypustit.

§ 15 odst 3, písm. d) - Vypustit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, rozumím tomu, že je to technicky složité, ale provádí se stenografický záznam a poprosil bych vás o trošku zmírnění intenzity, byť rozumím vaší dobré vůli uspořit čas této sněmovně a děkuji za ni.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Dobře, pane předsedající, dodám samozřejmě pozměňovací návrh v písemné podobě, to je jasné.

§ 15 odst. 3, písm. e) - Před slova "zástavních" a "právních" doplnit slovo "platných".

§ 16 odst. 2, písm. c) - Vypustit.

§ 16 odst. 2, písm. e) - Vypustit.

§ 16 odst. 5 - Vypustit.

§ 17 odst. 1 - Slovo "provozovatel" nahradit slovem "vlastník".

§ 17 odst. 2 - Vypustit.

§ 18 odst. 2 - Slova "provozovatel(i)" nahradit slovem "vlastník".

§ 19 odst. 1 - Slovo "provozovatele" nahradit slovem "vlastníka".

§ 19 odst. 2 písm. a) b) c) - Slova "provozovatel(e)" všude nahradit slovem "vlastník(a)".

§ 19 odst. 2 písm. d) - Nové znění: "dojde-li k úplné ztrátě námořního plavidla".

§ 19 odst. 3 - Vypustit.

§ 19 odst. 4 - Nové znění: "O provedeném zápisu výmazu námořního plavidla z námořního rejstříku vyrozumí Úřad zástavního věřitele, provedl-li Úřad zápis výmazu námořního plavidla z vlastního podnětu, vyrozumí o tomto vlastníka námořního plavidla, případně zástavního věřitele."

§ 19 odst. 5 - Slovo "provozovatel" nahradit slovem "vlastník".

§ 20 odst. 1 - Slovo "provozovatel" nahradit slovem "vlastník".

§ 20 odst. 3 - Slovo "výrobce" nahradit slovem "stavitel".

§ 21 odst. 1 - V nadpise slovo "užívání" nahradit slovem "vztyčení". V textu vypustit slovní spojení "nebo znak".

§ 23 odst. 2 - V posledním řádku slovní spojení "zápisu do námořního rejstříku" nahradit slovním spojením "dnem podpisu smlouvy".

§ 23 odst. 4 - Vypustit slovo "smluvní".

§ 24 - V nadpise slovo "provozovatele" nahradit slovem "vlastníka".

§ 24 odst. 1 - Slovo "provozovatel" nahradit slovem "vlastník".

§ 24 odst. 1 písm. c) - Vypustit slovo "technickou".

§ 24 odst. 1 písm. i) - Vypustit.

§ 24 odst. 1 písm. k) - Slovní spojení "technický stav námořního plavidla" nahradit slovním spojením "způsobilost plavidla k plavbě".

§ 25 odst. 1 - Slovo "provozovatel" nahradit slovem "vlastník".

§ 25 odst. 1 písm. a) - Doplnit o slovní spojení "případně doklad o prozatímním povolení k plavbě".

§ 25 odst. 4 - Slovo "provozovatel" nahradit slovem "vlastník".

§ 28 odst. 4 a 5 - Slovo "provozovatel" nahradit slovem "vlastník".

§ 28 odst. 6 - Vypustit.

§ 31 - Nový nadpis: "Zaměstnávání osob, které nejsou občany České republiky". Dále v textu vypustit slovní spojení "cizinců nebo".

§ 32 odst. 1 - Stávající text druhé věty nahradit zněním: "Velitele námořního plavidla do funkce jmenuje a z ní odvolává vlastník, popřípadě jím pověřený provozovatel námořního plavidla."

§ 33 odst. 1 - Vložit nové písmeno p) ve znění: "neprodleně hlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky případy narození, úmrtí, nezvěstnosti nebo pádu přes palubu a vážné újmy na zdraví, k nimž došlo na námořním plavidle".

§ 33 odst. 1, písm. d) - Slovo "svěřený" nahradit slovem "přepravovaný".

§ 33 odst. 1, písm. g) - Před slovo "provozovatele" doplnit slovo "případně".

§ 33 odst. 1 písm. l) - Slovní spojení "sepsat o stížnosti zápis" nahradit slovním spojením "sepsat o nich zápis".

§ 33 odst. 1, písm. m) - Nové znění: "zajistit, aby se nakládalo se zvířaty přepravovanými na lodi v souladu se zvláštními předpisy".

§ 34 - Nový nadpis: "Pravomoc velitele námořního plavidla vůči osobám na námořním plavidle".

§ 35 odst. 1 - Nové znění: "Velitel lodě je na lodi oprávněn provést úřední ověření pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou".

§ 36 odst. 2 - V druhém řádku před slovo "zdraví" doplnit slovní spojení "k újmě na".

§ 36 odst. 3 - Vypustit slovní spojení "zastupitelskému úřadu České republiky nebo". Před slovo "notářství" doplnit slovo "příslušnému".

§ 37 odst. 1 písm. a) - Před slovo "ztráta" doplnit slovo "úplná".

§ 37 odst. 1 písm. f) g) h) - Ve všech těchto bodech doplnit ustanovení o slovní spojení "přesahuje-li vzniklá škoda 50 000,- Kč". Vypustit slovní spojení "pokud k této nehodě dojde při námořní plavbě".

§ 39 odst. 1 písm. a) - Doplnit před slovo "pokračovat" slovo "pachateli".

§ 39 odst. 2 - Doplnit před slovo "zastupitelskému" slovní spojení "nejbližší policejní služebně, která je nejblíže přístavu, do nějž námořní plavidlo připluje".

§ 40 - V nadpise vypustit slovní spojení "na námořním plavidle".

§ 40 odst. 3 - Vypustit poslední souvětí.

§ 46 - Nadpis převést do jednotného čísla.

§ 47 - Nadpis převést do jednotného čísla.

§ 47 odst. 1 - Slovní spojení "průkazy způsobilosti vydané" převést do jednotného čísla.

§ 47 odst. 2 - Slovo "průkazů" převést do jednotného čísla.

§ 53 - Slovní spojení "platnými průkazy" převést do jednotného čísla. Stejně tak slovo "průkazy" ve druhém řádku.

§ 54 - Nadpis převést do jednotného čísla.

§ 59 odst. 1 - Před slovo "provozovatelem" doplnit slovní spojení "s vlastníkem lodě, případně".

§ 59 odst. 5 - Vypustit slovo "také".

§ 60 odst. 1 - Před slovo "provozovatele" doplnit slovní spojení "vlastníka, případně".

§ 60 odst. 2 - Vypustit.

§ 60 odst. 6 - Vypustit slovní spojení "a na žádost členů posádky lodě jim poskytnout" a nahradit jej slovem "případně".

§ 62 odst. 3 - Před slovo "provozovatel" doplnit slovní spojení "vlastník, případně".

§ 62 odst. 4 - Před slovo "provozovatel" doplnit slovní spojení "vlastník, případně".

§ 63 odst. 1 - Ve čtvrtém řádku vypustit slovo "další".

§ 64 odst. 1 - Před slovo "provozovatel" doplnit slovní spojení "vlastník, případně".

§ 64 odst. 2 - Před slovo "provozovatel" doplnit slovní spojení "vlastník, případně".

§ 66 odst. 1 - Vypustit slovní spojení "při přednostním zajištění bezpečnosti přepravovaných osob". Z druhého souvětí vytvořit nový odstavec 1, ostatní přečíslovat.

§ 66 odst. 2 - Slovo "provozovatele" nahradit slovem "vlastníka".

§ 66 odst. 3 - Z prvního řádku vypustit slovní spojení "o společné havárii".

§ 67 odst. 1, 2, 3 - Ve všech odstavcích nahradit slovo "provozovatel" slovem "vlastník".

§ 68 odst. 1 - nahradit slovo "provozovatel" slovem "vlastník".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP