(9.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti?

Jde o hlasování o procedurálním návrhu, kolegové, proto jsem vás ani nevolal. Pro 81, proti 3, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme se vypořádali s bodem 20 schváleného pořadu schůze. Vzhledem k četným dotazům těch, kteří nebyli přítomni na samotném prvopočátku dnešního jednání, opakuji, že dnes dopoledne bychom měli pokračovat v projednávání bodů 21, 23, 25, 29 až 34 a bodu č. 37. Hlásí se pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal o jednu změnu v programu, aby byl stažen bod č. 27, což je "Návrh poslance Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 255"; ve druhém a zároveň i třetím čtení aby byl tento bod stažen z programu. Zároveň se omlouvám, že jsem tak neučinil v době, kdy se schvaloval program. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se jen ujistit, pane kolego, hovoříte o stažení z programu této schůze? (Ano.) To je návrh, o kterém nemusíme rozhodnout hlasováním. (Námitky se sálu.) To je plné stažení z programu, tak to je něco jiného.

 

V tuto chvíli rozhodneme o tomto návrhu hlasováním s pořadovým číslem 44. Hlasování jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro návrh 120, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem našeho jednání tedy bude bod s pořadovým číslem 21, kterým je

 

21.
Vládní návrh zákona o veřejné podpoře
/sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona odůvodní místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Za prvé bych chtěl říci, že oblast veřejné podpory nebo, jak se také někdy říká, státní pomoci je jednou z klíčových oblastí, kterou sleduje právní řád EU, na druhé straně ale u nás není dosud odpovídající právní úprava. To vystihuje nutnost a potřebnost návrhu zákona, se kterým dnes vláda přichází do druhého čtení. Stav je takový, že v zemích EU veřejná podpora je možná, ale probíhá podle velmi přísných regulí, velmi přísných pravidel, a obsahem tohoto návrhu zákona je takové regule zavést rovněž u nás.

Chtěl bych dále říci, že Česká republika v asociační dohodě přijala velmi náročné závazky spočívající v zavedení těchto regulí již před vstupem do Evropské unie. Zavázala se k tomu, že přistupuje k článku 64 Evropské dohody a tento návrh, který je dnes předkládán, je cestou, jak naplnit tento závazek, kterým je jedním z vůbec nejsledovanějších v celé oblasti aproximace našeho právního řádu normám evropským.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednáním rozpočtovému výboru a výboru pro evropskou integraci. Jejich usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisky 378/1 a 378/2. Prosím, aby se nyní slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru kolegyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru, který se tímto zákonem zabýval na své 23. schůzi 12. ledna t. r. a předložil vám usnesení pod sněmovním tiskem 378/2, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně vyjádřit s vládním návrhem zákona o veřejné podpoře souhlas s uvedenými připomínkami. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval zpravodaj poslanec Milan Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova. Pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výbor pro evropskou integraci na své 21. schůzi konané 17. prosince k vládnímu návrhu zákona o veřejné podpoře přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Výrazem jednání výboru pro evropskou integraci je usnesení ve sněmovním tisku 378/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Žádnou přihlášku také nevidím, a proto obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, registruji přihlášku paní zpravodajky Němcové.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dovolím si v tuto chvíli, pane předsedající, přednést dva pozměňovací návrhy. Ten první se týká § 10 a bude znít takto: V § 10 se vkládají za odst. 4 nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou znějí:

"Odst. 5. V případě, že veřejná podpora nebyla poskytnuta ze strany poskytovatele v souladu s tímto zákonem a poskytovatelem je stát či územní samosprávný celek v rámci samostatné působnosti, odpovídá poskytoval za případnou škodu, která příjemci vznikla, podle zvláštního právního předpisu.

Odst. 6. V případě, že rozhodnutí o zrušení poskytnutí veřejné podpory vychází z rozhodnutí o slučitelnosti podle § 6 odst. 3, které není v souladu s tímto zákonem, odpovídá úřad za případnou škodu podle zvláštního zákona.

Poznámka pod čarou: Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)."

Druhá změna se týká rovněž § 10 a bude znít takto. V § 10 na konci dosavadního odstavce 6 se tečka ruší a doplňují se tato slova: "ve lhůtě 10 měsíců od doručení rozhodnutí úřadu o zrušení veřejné podpory".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pátrám po další přihlášce, žádnou nevidím, podrobnou rozpravu končím. Nezazněl ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat je bod s pořadovým číslem 23.

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 388/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní její místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP