(12.10 hodin)

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, děkuji za slovo. Pokusím se navázat na část svého vystoupení po ukončení obecné rozpravy. Dovolím si říci, že pokud jde o časovou platnost navrženého zákona, předkladatelé jsou přesvědčeni, že vláda předloží sérii zákonů, které budou upravovat jak systém zdravotního pojištění poskytování zdravotní péče, a že samozřejmě součástí těchto zákonů by měly být i legislativně upravené preventivní programy, které by byly celoplošné a které by byly nějakou formou zaštítěny Ministerstvem zdravotnictví, jak o tom hovořil pan poslanec Janeček.

Pokud jde o diskriminaci, jak byla zmíněna paní poslankyní Fischerovou a panem poslancem Davidem - o tom, že ne všechny děti, které potřebují různé přímořské pobyty či jiné preventivní programy, se budou moci zúčastnit těchto preventivních programů. Domnívám se, že tomu tak není, protože vždy záleží na lékaři. Lékař indikuje případný preventivní program, o tom nerozhoduje Všeobecná zdravotní pojišťovna. To je potřeba si tady říci.

V této souvislosti si dovolím okomentovat poznámku paní poslankyně Fischerové o tom, že byla schválena ve státním rozpočtu na rok 1999 částka 5 milionů Kč na preventivní programy. To snad nestojí za komentář, to je pouze úsměv. Částka 5 milionů na preventivní programy neznamená v celém objemu nutného rozsahu preventivních programů vůbec nic.

Paní poslankyně Fischerová hovořila o srovnávání cen zájezdů. Je potřeba říci pro korektnost: cestovní náklady a pobyt dětí, které jsou nějak handicapovány, budou vždycky dražší než obyčejné rekreační zájezdy. To je jiná kvalita, jiný systém poskytování služeb, jiný způsob doprovodu a podobně. Samozřejmě že tyto pobyty jsou podstatně dražší. Považuji za zcela nekorektní srovnávání takovýchto cen.

Dovolím si znovu připomenout, že náš návrh vrací pouze možnost VZP participovat na preventivních programech přibližně ve stejném rozsahu, jak participovala před přijetím zákona 127/1998 Sb., kterým byl účelový fond zrušen. Domníváme se, že je to dočasné řešení. Myslíme si, že je potřeba tento zákon přijmout, protože i toto dočasné řešení může významně přispět při ozdravných pobytech spoluobčanů, kteří je nutné potřebují.

Dovolím si krátce se vyjádřit ke dvěma vystoupením. Především k vystoupení paní poslankyně Jirousové. Není pravda, že po projednání návrhu zákona ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví zůstaly z celého návrhu zákona pouze přímořské pobyty dětí. Vůbec jsme o tom na výboru nehovořili. Tento zákon pouze zřizuje fond prevence a neurčuje jeho užití. To zákonodárce neměl v úmyslu a také to neudělal. O užití fondu prevence rozhoduje správní rada VZP.

Pan poslanec David napadl to, že o tomto užití rozhoduje správní rada. Chtěl bych se zeptat: kdo jiný by měl rozhodovat o užití fondu prevence? O důležitých věcech ve Všeobecné zdravotní pojišťovně naopak rozhoduje a musí rozhodovat správní rada. Této výtce jsem příliš neporozuměl.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly předneseny, vyjádřím se k nim podrobně v průběhu třetího čtení. Nedokáži posoudit z místa rozsáhlý pozměňovací návrh paní poslankyně Jirousové. Domnívám se, že návrh, který vznesla paní poslankyně Fischerová, je problematický v tom, že omezuje preventivní programy pouze na tento rok. Domnívám se, že systémové řešení je předložení vládního návrhu zákona, který by upravoval systém prevence jako takové.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za závěrečné slovo. V rozpravě nezazněl návrh na zamítnutí nebo vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. V tuto chvíli mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh s pořadovým číslem

 

32.
Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Vladimíra Mlynáře, Karla Kühnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 318/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce předkladatelů poslance Pavla Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si uvést ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přestupcích, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Senátu, kárné odpovědnosti soudců, o Ústavním soudu a o trestním řízení soudním, který vám byl jako sněmovní tisk 318 předložen a byl přikázán ústavně právnímu výboru.

Vážené dámy a pánové, nebudu široce odůvodňovat tento sněmovní tisk, a to vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že dostatečné odůvodnění zaznělo v rámci prvního čtení předloženého návrhu zákona. Pouze bych chtěl doplnit, že v návaznosti na vládou předložený sněmovní tisk 347, který rovněž novelizuje určité části zákona o přestupcích, o jednacím řádu sněmovny a Senátu a dalších souvisejících zákonů, bych chtěl velmi ocenit projednávání těchto tisků v ústavně právním výboru a ocenit to, že se podařilo v ústavně právním výboru najít velmi širokou míru shody tím způsobem, že části sněmovního tisku 347, tedy vládního návrhu, byly převzaty formou pozměňovacího návrhu, který přednese zpravodaj ústavně právního výboru, do tisku 318.

V úvodu bych chtěl říci, že jako zástupce navrhovatelů sněmovního tisku 318 souhlasím se změnami, které navrhuje ústavně právní výbor, tedy s tím, že určité části vládního návrhu zákona byly převzaty do návrhu nebo budou navrhovány k převzetí do poslaneckého návrhu. Děkuji za vyslechnutí úvodního slova.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali ústavně právnímu výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 318/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslance Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jak již poznamenal pan navrhovatel, tento sněmovní tisk byl projednán v ústavně právním výboru, a to tím způsobem, že poslanecký návrh novely přestupkového a některých dalších zákonů podle sněmovního tisku 318 projednal ústavně právní výbor 5. listopadu loňského roku na své 25. schůzi a přijal k němu usnesení, které jste všichni obdrželi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP