(17.30 hodin)

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si předložit ne rozsáhlý pozměňovací návrh, který se dotýká tří paragrafů nebo odstavců navrženého zákona.

Krátké zdůvodnění: Vzhledem k navrženým daňovým a navazujícím zákonům, které se dotýkají reformy veřejné správy, není zřejmé, zda obce budou v budoucím období motivovány k tomu, aby např. z úvěrových prostředků kryly náklady na zřízení podnikatelských parků a podobných území, která jsou určena pro předmět našeho zákona. Vzhledem k tomu můj pozměňovací návrh otevírá možnost pro případ přerozdělování rovným dílem na hlavu daňových výnosů do budoucna, otevírá možnost přispět v rámci investičních pobídek také na vykoupení pozemku.

Navrhuji tedy, aby v § 2, kde je definice investičních pobídek, v odst. b) - přečtu nově navržený text s doplněním několika slov: "b) dotace obcím na výkup pozemků a technické vybavení území, na němž má být umístěna výroba".

Stejný text se objevuje v § 6 odst. 2, kdy ve třetím řádku bude nový text, pokud bude schválen. Bude znít takto: nebo přizná dotaci obcím na výkup pozemků a technické vybavení území… atd. v nezměněné podobě.

Stejný nově navržený text by se promítl do stejného paragrafu, tj. § 6 odst. 3, třetí řádek: vrátit dotaci poskytnutou na výkup pozemků a technického vybavení území.

To je všechno, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečné slovo. Není tomu tak, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

36.
Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl vládní návrh zákona pro druhé čtení. Chápeme ho především jako dlouhodobou součást našeho právního řádu, který by měl potlačit krátkodobé výkyvy ve financování dopravní infrastruktury, jak tomu je až dosud, který by zajistil trvalé příjmy na dlouhodobější projekty, protože roční rámec státního rozpočtu není dostatečně dlouhý.

Návrh je zpracován v návaznosti na zákon 576 o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky republiky. Vychází z existujících fondů. V zásadě bychom chtěli vytvořit na základě stálých zdrojů mimorozpočtový fond, který, tak jak to dělá řada států Evropské unie, není vázán maastrichtskými kritérii, na který je možno vzít si dopředu úvěr, s tím, že samozřejmě předpokládáme doplňky o zdroje z ISPA - z nástroje pro financování před přijetím - a že pokud bude muset dojít výhledově ke zvyšování daňového zatížení v silniční dopravě v souladu s principy v Evropské unii ještě před přijetím, bude únosnější, jestliže ti, co budou muset případně více platit, budou vědět, že to bude v jejich prospěch, ve prospěch dopravy.

Při podrobném projednávání návrhu zákona o Státním fondu dopravy bylo po obecné a podrobné rozpravě přijato množství pozměňovacích návrhů, které jsou zaměřeny jednak ke zvýšení kontrolních funkcí parlamentu, jednak ke zvýšení odpovědnosti kolektivních orgánů. Posléze bylo doporučeno fond s úpravami přijmout. Za předkladatele všechny návrhy úprav přijímám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 365/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Ještě jednou děkuji za slovo.

Jak zde přednesl pan ministr, jednání v hospodářském výboru byla velice obtížná, ale také musím podotknout, že konstruktivní. Pozměňovacích návrhů se zde objevil značný počet.

Největší diskuse v hospodářském výboru se vedla o tom, zda změnit pravomoci, které tento zákon dává ministrovi, zda posílit pravomoci výboru fondu, zda zvýšit pravomoci výkonnému řediteli tohoto fondu. Musím říci, že částečně hospodářský výbor přijal některé pozměňovací návrhy, které tento směr měnily, tzn., že se pravomoci posouvaly tímto směrem. Bohužel nedošlo v hospodářském výboru k úplné shodě, a i když hospodářský výbor dával najevo značný zájem, aby k tomuto posunu došlo, k této shodě v hospodářském výboru nedošlo.

Chtěl bych zde říci jednu podstatnou věc. Po tomto jednání hospodářského výboru jsem vešel v kontakt s Ministerstvem dopravy a spojů. Vedli jsme docela složitá jednání a nakonec jsme došli k dohodě, kterou zde v podrobné rozpravě přednesu jako jasně formulovaný pozměňovací návrh, který tyto kompetence, tyto pravomoci posouvá tak, aby tím, kdo má kontrolu, kdo rozhoduje, byl výbor, byly kolektivní orgány tohoto fondu, nebyl to ministr a ministerstvo.

Již jsem zmiňoval, že zde přednesu pozměňovací návrh. Zároveň zde avizuji, že přednesu i doprovodné usnesení pro Poslaneckou sněmovnu, a protože chci být velice stručný, věřím, že přijetí těchto pozměňovacích návrhů usnadní i celkové přijetí tohoto zákona.

Chci ještě upozornit na jeden zásadní problém, který jsme nebyli schopni vyřešit v hospodářském výboru, a to, že v celém textu tohoto zákona se hovoří o tom, jakou formou, jakou procedurou se schvaluje např. rozpočet fondu. Bohužel tento fond podle stávajícího znění, pokud ho takto schválíme, začne fungovat v polovině tohoto roku a hospodářský výbor dal za úkol zpravodaji vyřešit tuto problematiku. Tuto problematiku jsme vyřešili doprovodným usnesením, které máte všichni k dispozici.

Věřím, že pokud schválíme všechna tato usnesení, pokud schválíme pozměňovací návrhy, tak fond dopravy, na který značná část této Poslanecké sněmovny čeká, ale který samozřejmě nevyřeší problémy investic v dopravní infrastruktuře, ale může zde přinést jiný systém, jiný pohled na tyto investice, že je sněmovna ve třetím čtení schválí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kořistkovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Vojíř, kterému udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP