(13.40 hodin)

(pokračuje Pleva)

Proto nabízím panu ministrovi, aby, pokud bude zákon vrácen k dopracování, podvýbor pro mediální legislativu, který včera dlouze seděl nad tímto zákonem, mohl tento zákon přepracovávat společně s ministerskými úředníky. Zároveň ale dodávám, že pokud zákon bude přijat a propuštěn do druhého čtení, obracím se zase na pana ministra, aby on podal ruku a do podvýboru pro mediální legislativu a do ostatních orgánů, např. do Komise pro sdělovací prostředky a do výborů, které se budou tímto zákonem zabývat, vyslal své odborníky, aby nám byli nápomocni.

Zároveň pokud tento zákon bude přijat, chtěl bych navrhnout prodloužení lhůty. Mohu navrhnout maximálně dvacet dnů. Pokud by předkladatel souhlasil, mohli bychom se možná dohodnout i na delší lhůtě. Víme, že práce je tam dost a bylo by možná rozumnější navrhnout lhůtu čtyřicet dnů, aby to přišlo na květnové plénum, pokud bude návrh propuštěn. Ač máme na některé věci rozdílné názory, jsou to někde věci, kde se domnívám, že je musí dělat odborně právníci a poslanci že nemají takovou právní a legislativní erudici, aby to zvládli. Jde nám ale o společnou věc a jde o to, abychom i v případě, že bude zákon vrácen k přepracování nebo propuštěn, spolupracovali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Plevovi. Vzhledem k tomu, že jsme procedurálně rozhodli o sloučení rozpravy k bodům 56 a 57, zahajuji nyní projednávání dalšího bodu, kterým je

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o rozhlasovém a televizním vysílání
/sněmovní tisk 483/ - první čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, pokud se týká tohoto bodu, zahrnul jsem ho do svého vystoupení k bodu předešlému.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje pro první čtení pana poslance Petra Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tento zákon jen technicky ošetřuje přijatý zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, zapracovává některé věci do ostatních zákonů a jeho přijetí či nepřijetí bude muset být podmíněno buď přijetím, nebo nepřijetím zákona o vysílání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že je několik přihlášených a byla jsem upozorněna prvním diskutujícím, že jeho diskuse by pravděpodobně trvala déle než do 14 hodin, nezbývá mi v tuto chvíli nic jiného, než přerušit tento bod a ukončit dnešní jednání. Projednáváním tohoto bodu budeme pokračovat v některém z termínů příští týden.

Pokračovat v jednání budeme v úterý ve 14 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP