(16.10 hodin)

(pokračuje Dostál)

V této chvíli bych chtěl zdůraznit a poprosit pana stínového ministra zahraničí, aby pochopil, že on by při jednáních musel respektovat požadavek EU a zřejmě kvóty by zapracoval způsobem, kterým tak bylo učiněno v případě našeho návrhu.

Pan poslanec Langer - křížení vlastnictví. Já už zřejmě své kolegy unavuji, protože ta materie je veliká, takže kdyby pan předseda dovolil, přečetl bych něco, pokud se týče křížení vlastnictví, z expertní zprávy. Pardon, ztratil jsem řádek.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, to už je náznak, že už teď nám říkáte nepodstatné věci, když ztrácíte řádky, fakt.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Teď bych mohl říci, promiňte, opět jsem ho našel, ale já ho opravdu do této chvíle nenašel, ale už to bude, pane předsedo, nezlobte se. Je toho tolik.

Konzultanti souhlasili s tím, že je žádoucí do předmětného návrhu zákona zařadit ustanovení směřující k omezení koncentrace sdělovacích prostředků, a to jak v sektoru vysílání, tak i mezi sektorem vysílání a sektorem tisku. To je především to, co se panu poslanci Langrovi nelíbilo. - Promiňte, pane předsedo, že jsem to hledal tak dlouho.

Křížení vlastnictví je záležitost, která byla - jak jistě potvrdí pan poslanec Talíř - již v roce 1995 příčinou toho, že nový zákon nevznikl, protože tehdy požadavky na křížení vlastnictví byly daleko přísnější, než jsou dnes. Domnívám se, že pokud jsme stanovili, že majitel celoplošné televize nesmí mít celoplošné rádio a opačně, majitel celoplošného rádia či celoplošné televize by neměl vydávat deník, že je to v zájmu zachování plurality názoru.

Prodloužení licence, které poslanci kritizovali, samozřejmě jde zpřísnit, leč přivítám návrhy, jakým způsobem. My jsme se snažili do zákona zanést prodloužení licence přesně tak, jak požadovala mediální komise, když jsem byl ještě jejím členem. Například nesmí být porušen zákon. A je to opět rada, která bude rozhodovat o tom, zda došlo k takové poruše zákona, že žádosti o prodloužení licence nemůže být vyhověno..

O sankcích jsem již mluvil. Sankce byly požadavkem.

Závěrem bych chtěl říci panu poslanci Matulkovi, že nikdo nezaklapl uprostřed jednání desky a neodešel. Jednání skončilo, ona materie, o které mluvila paní poslankyně Dostálová, byla z větší části do pracovních tezí zákona zahrnuta. Říkám opět - jednání s EU dopadla tak, jak dopadla, protože veškeré připomínky, které tu byly, ty nejvážnější, se s výjimkou volby rady - a tady mea culpa - týkají požadavků EU.

Mohu vám nabídnout jedno. Domnívám se, že jelikož v této chvíli nebudete moci exaktně vyjmenovat, co chcete v zákoně dopracovat, které paragrafy chcete přepracovat, nabízím onu spolupráci, kterou jsem projednával s panem poslancem Plevou. Dávám k dispozici své legislativní pracovníky mediálnímu podvýboru, který by nad spornými body zasedl, a společně s Ministerstvem kultury by byly tyto body dopracovány. Proč vám dávám tento návrh? Protože legislativní pracovníci Ministerstva kultury pohlídají, aby případná novelizace nebyla v rozporu s požadavky EU. My přece všichni chceme, aby tento zákon nebyl důvodem toho, že nebudeme přijati do Evropské unie.

Děkuji vám za trpělivost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby vystoupil… Pan kolega Langer má technickou? Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážení kolegové, pane ministře, omlouvám se za to, že nyní vědomě využívám svého přednostního práva vystoupit, neboť není vedena rozprava, a tudíž může vystoupit pouze ministr nebo zpravodaj, ale myslím, že jsem hovořil k té věci poměrně dlouze, takže tohoto vystoupení se snad mohu odvážit.

Vůči předkladateli mě váže dlouholeté přátelství, a proto jsem byl ve zvláštní situaci, kdy ho tady z druhé strany hned kritizují. Ale myslím, že jsou zde věci, které jsou ke kritice nikoli osobní, ale ke kritice věcné, protože tak, jak je ten návrh předložen, obsahuje celou řadu ustanovení, která jsou špatná, která jsou problematická a o kterých je potřeba takto otevřeně hovořit.

Současně si také myslím, že by se nemělo stávat praxí, což se bohužel stává návrhům, které přicházejí z Ministerstva kultury, jako to bylo v podobě tiskového zákona, že sem přijde návrh zákona, který je z 90 % potom kompletně přepracován poslanci Poslanecké sněmovny. Myslím, že legislativní povinnost nebo úkol vlády je zcela jasný. Postavení Poslanecké sněmovny je také jasné a nemělo by docházet k suplování povinností moci výkonné mocí zákonodárnou.

Stejně tak si nemyslím, že připomínky, tak jak o nich hovořil pan ministr kultury, by měly jít jedna proti druhé. Jsem přesvědčen, že kdyby předkladatelé, kdyby zástupci Ministerstva kultury skutečně respektovali a vycházeli z těch připomínek, které zaznívaly jak na mediální komisi, tak na mediálním panelu, nepochybně by jejich výsledkem byl úplně jiný zákon, který by splňoval limity EU.

Když už hovoříme o limitech, které jsou nám dávány, přiznám se, že jsem poněkud překvapen vystoupením pana ministra kultury, který říká, že jsou stanoveny nějaké meze a podle těchto mezí se tento zákon psal. Pokud vím, tak žádné meze, žádné takovéto podmínky, žádné závěry toho jednání poslancům, kteří se účastnili těch jednání, stanoveny nebyly, a připadalo mi poněkud zvláštní, když ministr takovýmto způsobem se nechá, a teď bych řekl ošálit některým z vyjednávačů, že přijme tvrzení, že návrh, tak jak je předkládán, je návrhem jedině možným a žádný jiný předložen být nemůže. Myslím, že je možné pochybovat o tom, že by nám byly stanoveny meze v tom, jaké má být postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jaké má být složení, jaký má být způsob volení této rady, jaké mají být kompetence této rady. Myslím, že je nade vši pochybnost, a neexistují a nemohou objektivně existovat podmínky, pokud nebyly způsobeny špatným vyjednáváním, které by upravovaly licence, licenční podmínky, nerozlišování terestriálního a kabelového televizního vysílání. Pane ministře, pokud takovéto podmínky byly stanoveny v rámci vyjednávání, musím říci, že byly stanoveny špatně, a pokud takovéto podmínky jsou ještě předmětem jednání, myslím, že by bylo povinností a docela i smyslem a užitkem pro ministra kultury, kdyby s těmito podmínkami seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Znovu musím říci, že tento návrh, tak jak je předložen, neodpovídá tomu, co bylo řečeno na mnoha diskusních fórech. Nechce se mi znovu opakovat pocit trochu marnosti nad neefektivností času, který mnozí z nás nad tím strávili, a řekl bych, že existuje mnoho těch, kteří nad tím strávili více času. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna by neměla suplovat roli ministerstva, neměla by suplovat roli vlády. V tuto chvíli by tento návrh měl být vrácen navrhovateli k dopracování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP